och läser artikeln
"Beslut om flytt av högstadiet vid Ekebyhovskolan - inga krav på kvalitet i beslutsunderlaget"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Beslut om flytt av högstadiet vid Ekebyhovskolan - inga krav på kvalitet i beslutsunderlaget

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 februari 2016 att högstadiet vid Ekebyhovskolan ska flytta till Tappströmsskolan hösten 2016. En granskning av de underlag som presenterades för nämnden vid beslutet visar på ett märkligt resultat.

 


Kvalitet på beslutsdokumenten vid nämndbeslutet den 11 februari

Nämnden förelades fem dokument som underlag vid beslutet i skolärendet.

Dokument 1 "Beräkningar och underlag för budget Ekebyhovskolan"

Dokumentet innehåller två tabeller med översiktliga kostnader och ytor för åtgärder av olika delar av Ekebyhovsskolan. Åtgärderna är mycket summariskt angivna.

Tabellerna är närmast en sammanfattande tabell som visar de åtgärder som enligt utredningar föreslås genomföras.

Ingen beskrivning finns av innehållet i åtgärderna, utöver vad rubriken anger. 

Dokumentet uppfyller inte ens de lägsta tänkbara kvalitetskraven.

Med den låga nivån avses inte bara att dokumentet i sin torftighet framstår som upprättat av några praktikanter på de upphandlade företagen utan även att dokumentet inte är daterat, inte försett med namn på den eller de som upprättat dokumentet, inte är registrerat med diarienummer som ett inkommet dokument etc.

Företagen som upprättat dokumentet är enligt kommunen konsultbolaget Aperto samt en f.d anställd.

Att attestera en faktura till en f.d. anställd och ett konsultbolag för detta dokument är anmärkningsvärt.

En attestering och utbetalning för utfört arbete innebär att dokumentet är i enlighet med specifikationen i upphandlingsunderlaget för den beställda utredningen.

Klicka här för att läsa dokumentet.

Observera att det framgår på sidan två att  utredningen avser kostnaden för utbyggnad av Ekebyhovsskolan till 950 elever. Skolan har idag ca 500 elever. 

Dokument 2 och 3
Två av de fem dokumenten är protokoll. Protokollet från arbetsutskottets möte den 20 januari och protokollet från nämndens möte den 2 februari.

Protokollen tillför inte fakta i ärendet bortsett från vad som tidigare beslutats i ärendet.

Inga kvalitetskrav finns på beslutsunderlag i nämnder

Det finns inget kommunalrättsligt utrednings- beredningstvång för nämnder. Sådana regler är frivilliga för kommunerna att anta, t.ex. i nämndernas reglementen.

Och det finns inget om beredning, utredning i reglementet för Barn- och utbildningsnämnden. Klicka här om du vill läsa reglementet.

En domstol kan pröva om beredningen (=utredningen) gjorts av rätt organ och om beslutet ryms inom nämndens ansvarsområde. Men domstolen kan inte pröva kvalitet och allsidighet på beredningen.

I Ekerö är det nämnden själv som fastställer vilka underlag nämnden vill ha för sitt beslutsfattande.

Låg kvalitet i Ekerös nämnder inget för en domstol
Vill inte nämnden ha en ekonomisk kalkyl på vad det kostar att bygga om högstadiet till låg-och mellanstadium eller få en redogörelse över de alternativ som utvärderats samt på vilka grunder alternativen förkastats så är det upp till nämnden.

Vill nämnden fatta beslut utan ovanstående uppgifter är det inget som går att överklaga.

Osanna påståenden - inget för en domstol
I aktuellt fall påstår enskilda politiker som Reuterskiöld  och Gerby att utredningar och underlag finns.

När dessa efterfrågas visar det sig att de inte existerar. Det är något som inte kan bli föremål för rättslig prövning.   

Att Gerby och Reuterskiöld kallat ett kaffebordssamtal  med facken  den 3 december för en MBL-förhandling när det inte skrivs protokoll och inget nu vet exakt vad som sades är att missleda allmänheten. Men det är inget för en domstol.

Det är bara Reuterskiölds och Gerbys trovärdighet som påverkas.

Medborgarna kan bara beklaga att nivån på Alliansens politiker i Ekerö i många fall är av låg kvalitet. 

Dokument 4
Ett dokument är själva utredningen. "PM - Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö". Där redovisas enbart ett förslag. Inga alternativa förslag redovisas att ta ställning till.

Dokument 5

Det sista dokumentet var själva tjänsteutlåtandet. "Tjänsteutlåtande - Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö". Där anges bara vilket beslut nämnden ska ta.

 
Sammanfattning
En samlad bedömning av kvaliteten på beslutsunderlaget vid nämndmötet den 11 februari visar att inte ens de allra lägsta kraven på underlag kan anses vara uppfyllda för beslut i frågan.

Men Alliansens politiker i nämnden vill inte ha bättre underlag.

Det går inte att laglighetspröva eller på annat sätt rättsligt driva att nämnden åsidosatt sitt ansvar genom att fatta beslut med stöd av undermåligt underlag. Se gröna textrutan till höger.

Anser nämnden att beslutsmaterialet är fullgott är det kommunalrättsligt fullgott.

Du kunde i vänstra spalten klicka fram dokumentet "Beräkningar och underlag för budget Ekebyhovskolan". Här kan du klicka på de övriga beslutsdokumenten om du vill läsa dem.

PM - Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö

Tjänsteutlåtande - Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö

Dessutom fanns protokollen från utskottet den 20 januari och nämndmötet den 2 februari att tillgå. Men de tillför inga fakta i själva ärendet som inte ingår i ovanstående dokument.

Redaktör Red Söndag 14 Februari 2016 kl 10.31


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer