och läser artikeln
"Flyttning av Ekebyhovs högstadium är en upprepning av flytt av Skå skolas mellanstadium"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Flyttning av Ekebyhovs högstadium är en upprepning av flytt av Skå skolas mellanstadium

Föräldrarna till eleverna i årskurs 4 och 5 vid Skå skola informerades i december 2015 att deras barns ska flytta till Stenhamra skola höstterminen 2016. 

Fack och lärare fick sin information om detta via föräldrar.

Hela detta flyttärende är en nästan parallell till flytten av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen.

Beslut om flyttning tas utan den förhandling som krävs enligt MBL-lagen. 

Flytten vid Skå är dock sämre skött än Ekebyhovsflytten då inget beslut har tagits om flytten i Barn- och utbildningsnämnden. Flytten genomförs ändå! 

Eleverna i åk 3 - 5 i Skå skola har i dag slöjd, musik och gymnastik i Färentuna skola. Flytten påverkar därför tjänstesituationen vid Färentuna då undervisning i dessa ämnen kommer att ske i Stenhamra skola.

Facken bör kräva skadestånd enligt MBL-lagen för att stävja kommunens agerande så att det inte upprepas i framtiden.


Det som händer i Ekebyhovsskolan har hänt i Skå skola
Det är inte bara i det nu aktuella skolärendet om högstadieflytten vid Ekebyhovsskolan som kommunen hanterar ett skolärende i strid med gällande lag.

Samma är förhållandet med flyttning av mellanstadiet* från Skå till Stenhamra.
*Det är årskurs 4 - 5 som flyttas. Detta kallas mellanstadiet genomgående i texten.

Föräldrar informeras i december 2015 om beslutet att mellanstadiet i Skå ska flytta till Stenhamra skola fr.o.m. höstterminen 2016.

Fack och lärare får höra om detta beslut av föräldrar.

Flyttningen har inte varit ett beslutsärende i Barn- och utbildningsnämnden. Ingen kontakt har tagits med fackliga organisationer.

I Skå skola går 135 elever från förskoleklass till årskurs 5. Årskurs 3-5 åker till Färentuna skola en dag i veckan där de har slöjd, idrott och musikundervisning. Eleverna äter lunch i Färentuna skola den dagen.

Gerby är - eller spelar - okunnig
Barn- och utbildningsnämndens ordförana Gerby (M) har t.ex. envetet hävdat att kommunen har förhandlat med facken om högstadieflytten vid Ekebyhovsskolan och åberopat ett kaffebordssamtal som fördes med facken den 3 december 2015.

Men facken hävdar, bl.a. i radiodebatten, att de uppfattade högstadieflytten i kaffebordssamtalet som en idé bland många och inte som ett skarpt förslag. Flyttning av mellanstadiet i Skå skola fanns inte i kallelsen, men berördes under samtalet.

Det finns inget protokoll från kaffebordssamtalet. Ingen kan därför i dagsläget redogöra för vad som ägde rum.

Men en sak är klar. Det var ingen förhandling enligt de lagfästa kraven i MBL-lagen.

Och detta avsteg från gällande lag är ingen engångsföreteelse. Utan verkar vara mer regel än undantag.

De elever som flyttar till Stenhamra skola kommer att ha slöjd, idrott och musik i Stenhamra skola och inte som idag i Färentuna.

Det gör att undervisningstimmar försvinner från Färentuna skola vilket påverkar lärare i Färentuna.

Som framgår är flyttningen av klasserna 4 och 5 till Stenhamra skola en väsentlig organisationsförändring. 

Beslutet att flytta mellanstadiet slår ned som en blixt från klar himmel. 

Kommunen ska ta initiativ till förhandling
I 11 § MBL finns den primära förhandlingsskyldigheten som innebär att arbetsgivaren på eget initiativ ska förhandla med facken före beslut om viktigare förändring av verksamheten.

En flyttning av ett helt högstadium, eller ett mellanstadium med allt vad det innebär är en typisk fråga som måste vara föremål för förhandling före beslut. 

Det vet kommunen och Alliansen.

Varför de trots detta valt att inte följa lagen är svårt att förstå
Kommunen struntar i MBL-lagen
Att MBL-lagens syfte är att ge arbetstagarsidan inflytande på arbetsgivarens beslutsprocesser är allmänt känt. Se mer i grå textrutan till höger.

Kommunen känner självfallet till lagen. Att upprepat bryta mot lagen måste därför vara en allmänt etablerad kultur för Alliansen och kommunen.

Brev från facken om förhandlingsbristen
Det kan tilläggas att kommunen, när det gäller Ekebyhovsskolan, efter skriftligt påpekande från facken 28 januari 2016 verkar ha förstått att facken inte längre accepterar att lagstridigt bli utelämnade i beslutsprocessen.

Efter att brevet skickats kallade kommunen facken till en panikartad MBL-förhandling 6 timmar innan Barn- och ungdomsnämnden hade sitt möte för att fatta beslut om högstadieflytten.

Det kan inte vara lätt att undervisa om demokrati och medbestämmande i samhällskunskap när arbetsgivaren kan användas som avskräckande exempel för eleverna.  

Ekeröbloggen har under en veckas tid försökt att få del av förhandlingsprotokollet rörande organisationsändringen för Skå.

Resultatet av detta är att inget protokoll finns.

Av hänsyn till inblandade uppgiftslämnare ges ingen kopia på den förda korrespondensen om detta.

Det är häpnadsväckande att kommunen genomför denna förändring utan att den lagfästa MBL-förhandlingen med lärarfacken äger rum. En förhandling som ska protokolleras. 

 Kommunen måste fås att följa lagen

Kommunens (medvetna?) åsidosättande av en av de fundamentala arbetsrättsliga lagarna, MBL-lagen, måste stävjas.

Det verkar som ett av de få medel som facken kan tillgripa är att kräva skadestånd för brott mot MBL-lagen.

När skadeståndet förhandlas kan lämpligen facken erbjuda kommunen att skadeståndet ska erbjudas kommunen att använda för att bekosta utbildning av högre tjänstemän och de tyngre politikerna i Alliansen. Dvs de som kommer i kontakt med MBL-lagen.

Redaktör Red Tisdag 9 Februari 2016 kl 16.02


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer