och läser artikeln
"Läs brevväxling mellan Ekerös kommunalråd och Anders Waldman om högstadieflytten"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Läs brevväxling mellan Ekerös kommunalråd och Anders Waldman om högstadieflytten

Anders Waldman, farfar till elever på Ekebyhovsskolan, har skrivit ett brev till kommunalrådet Reuterskiöld (M) om högstadieflytten. 

Reuterskiöld har svarat och Waldman har kommenterat Reuterskiölds svar. Reuterskiöld har därefter kommenterat Waldmans kommentar. 

Hela korrespondensen är offentlig handling. Den kan beställas från kommunen.

Ekeröbloggen återger brevväxlingen.


Inledningsbrevet nedan har publicerats tidigare. Har du läst det kan du hoppa över det. Brevens innehåll får tala för sig själv utan kommentarer från Ekeröbloggen.
  Nedanstående brev är skickat till kommunalrådet Adam Reuterskiöld.

Till Dig som är förtroendevald eller tjänsteman på hög nivå i Ekerö Kommun

Kommunens avsikt att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmsskolan från och med höstterminen 2016 har väckt såväl vrede som frustration hos de berörda eleverna samt deras föräldrar och lärare.

Förståelse för ett beslut av den karaktär som barn- och utbildningsnämnden sannolikt fattar nu på torsdag skapas endast genom en grundlig förberedelse, transparens och kommunikation. Inget av dessa kriterier föreligger i det här ärendet.

En lång rad av argument mot det kommande beslutet har framförts under de senaste veckorna.

Gensvaret från kommunen har varit synnerligen magert, ungefär lika magert som det material som enligt den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen skulle varit tillgängligt inför beslutet. Inte heller regeringsformens krav på kvalitet i beredningen av ärendet har tillgodosetts.

Anser ni möjligen i kommunen att bestämmelserna i våra grundlagar inte gäller i ert arbete?

Vid nämndmötet den 3 februari beslöt ni att bordlägga ärendet inför ett nytt beslut den 11 februari. Det innebär att ingen ytterligare information kan tillföras vilket däremot hade varit fallet om det hade återremitterats.

FN:s barnkonvention antogs av generalförsamlingen den 20 november 1989 och har ratificerats av Sverige. Den innehåller två i sammanhanget intressanta artiklar:

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Det vore intressant att i skriftlig form, från såväl kommunledning som respektive politiska parti, få veta i vilken utsträckning dessa två artiklar tagits i beaktande under beredningen av ärendet. Mitt intresse skall ses som en begäran. Sveriges ratificering av barnkonventionen gäller, såvitt jag förstår det, även i Ekerö kommun.

På torsdag har ni möjlighet att göra om och göra rätt. Grip den möjligheten så att förtroendet för kommunens politiker och tjänstemän kan återskapas, åtminstone till viss del.

Mitt engagemang i ärendet om Ekebyhovs högstadium baseras på att jag har ett barnbarn som berörs av flytten i höst och ytterligare ett par som kommer att göra det om ett par år.

Med vänlig hälsning
Anders Waldman
farfar

 
 

Hej Anders

Tack för ditt mail, jag brukar svara på mail å snabbt som möjligt. Jag förstår dina synpunkter, och våra barns skolgång är något som ligger alla föräldrar varmt om hjärtat.

Min son gick i Tappströmsskolan så jag vet hur det är att ha barn i högstadiet på Ekerö. Jag bifogar några synpunkter som jag givit en annan förälder men som är giltig även nu.

Vi gör det här inte av någon annan anledning än vad vi tror är det bästa för alla parter. Det finns inte någon annan anledning. Men jag ber dig speciellt fundera på två saker. Det ena är att någon del av skolan måste flytta, annars går det inte att renovera skolan. Det andra är att det finns lediga, anpassade lokaler för högstadieundervisning inom några hundra meter från skolan som kommer att ge högstadieelever de bästa förutsättningar för vidare studier i stället för att bedriva verksamhet på en byggarbetsplats i paviljonger.

Vad gäller skolverksamheten på Ekerö generellt, så har vi både en lång och en kort planering som vi utgår från. Vi tittar på siffror om in och utflyttning, nativitet samt byggplaner så som översiktsplanering och detaljplaneringar. Vi har då en bas att utgå från vad gäller hur många platser vi behöver och var. Vi har under de senaste åren satsat stora resurser på att renovera, bygga till och bygga nya skolfastigheter för att ge barn och ungdomar ännu bättre möjligheter till utbildning. Vi har ju högt ställda mål vad gäller skolan i Ekerö och vi ligger ju numer på åttonde plats av landets 290 kommuner. Ingen av våra skolor är dåliga men alla kan bli bättre.

Vad gäller Ekebyhovsskolan var meningen att vi skulle bygga ut kapaciteten, men efter projektering fann vi att de inte var ekonomiskt försvarbart, det var billigare att bygga en helt ny skola. Vi kommer dock att behöva renovera skolan och för att göra det måste delar av verksamheten flytta. I vanliga fall löser vi detta med paviljonger, men eftersom vi ser en ansträngd ekonomi framöver, samtidigt som vi har lediga, anpassade skollokaler på gångavstånd är det en bättre lösning för många. Dels går det lättare att renovera skolan, dels kommer högstadieeleverna att få en bättre skolmiljö. Vi ser dessutom ett ökat behov av skolplatser som vi inte hade förutsett dels med ökad inflyttning men även i vårt mottagande av ensamkommande flyktingar och personer med uppehållstillstånd som blir kommunplacerade i Ekerö.

Eftersom vi har ett ökat behov av skolplatser kommer vi även att tidigarelägga bygget av en ny skola, och vi ser att Sandudden just nu är det bästa alternativet. Det finns yta och detaljplan som stödjer detta. Annars tar det mellan fem till tio år att få igenom en detaljplan, eftersom allt överklagas. Sandudden har redan idag behov av utveckling av lokaler och yta på marken för att kunna bereda plats för en nyare del som innehåller t ex specialsalar och gymnastikhall. Ett tillskott som även kommer ge idrottsföreningar möjligheter att utöka sin verksamhet.

Som politiker har vi ansvar för att skapa mest möjliga nytta för alla invånare i kommunen men jag kan ha förståelse för att man blir besviken över att det inte blir som planerat för er dotters skolval. Våra mål är högt ställda på alla kommunens skolor och vi jobbar för att förbättre valfriheten. Med den nya högstadieskolan i Sandudden kommer vi att få ytterligare en högstadieskola samtidigt som Ekebyhov kan bereda fler plats i låg och mellanstadiet.

Tjänstemännen har tagit fram olika alternativ, men vi har dessutom fått hantera saker som vi inte har planerat för. Vi har försökt att informera så mycket som möjligt nu när det har blivit ett ärende för BUN och kommer naturligtvis fortsätta med det.

Vi har under hösten utarbetat alternativet, förankrat det hos personal, fack och i politiken. Vi vill samtidigt fatta beslutet så att det är så lång tid som möjligt tills nästa höst när förslaget väntas bli praktik. Det ger föräldrar och elever så lång tid som möjligt att överväga era alternativ.

Ni får gärna återkomma via mail, eller boka ett möte om ni vill och har möjlighet.
 

 
 

Tack för ditt snabba svar, Adam!

Jag ifrågasätter inte kommunens ambition att optimera skolverksamheten. Det är tillvägagångssättet som stör mig och stör mig rejält. Som jag skrev är beredningsarbetet A och O för att nå framgång. Det finns tyvärr mycket som motsäger din uppgift att arbetet under hösten hade "förankrats hos fack, personal och i politiken", möjligen med undantag för den sistnämnda kategorien. Eleverna och deras föräldrar blev helt tagna på sängen.

Som du säkert vet finns det ytterligare exempel på snabba, oförhandlade förändringar i skolverksamheten i kommunen. Det är den här tendensen som stör mig och många andra. Varför kan ni inte istället lägga krut på att förankra planerna hos de som berörs av dem? Utan att veta anar jag att Leif Kåsthag är inblandad på något sätt. Historiken är tyvärr rätt omfattande i det avseendet.

Jag förväntar mig att Lars Hortlund eller Lena Gerby återkommer med en förklaring till hur kraven i Barnkonventionens båda artiklar tillgodosetts under beredningsarbetet.

Slutligen vill jag vädja till dig och nämndens ledamöter att fatta ett klokt beslut på torsdag; ett beslut som innebär att man gör om och gör rätt.

Bästa hälsningar
/Anders

 
 

Hej Anders

Som jag tror jag skrev så har vi ju en hel avdelning på kommunen som bara arbetar med att administrera och utveckla skolan.

I deras arbete ingår även att ta fram planeringsar med olika horisonter. Vårt förstahandsval var att bygga ut Ekebyhovsskolan men när vi såg att detta inte var försvarbart så måste vi tänka om. Någon del måste avgjort flytta ur skolan under den planerade renoveringen och att i detta läge inte utnyttja lediga lokaler i skolan bredvid vore inte bra, speciellt inte för barnen.

Vi har jämfört med andra processer när vi t ex gjorde förändringar i Drottningholmsskolan. Dessa under en lång tid och där man sakta fasade ur skolan. Detta ledde dock både till lärar- och elevflykt och skapade en både dyr skola som dessutom inte hade förutsättningar för ett bra lärande.

Vi jobbar för att se till att detta blir så bra för eleverna i alla skolor på Ekerö och en ny högstadieskola i Sandudden är det som vi tror är det bästa alternativet ur många synvinklar. Jag har förståelse för att det kan bli jobbigt för eleverna och det måste vi alltid ta hänsyn till vid förändringar.

Mvh
Adam

 

Redaktör Red Tisdag 9 Februari 2016 kl 14.15


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer