och läser artikeln
"Ekerös kommunalråd är osynlig i skolfrågan – kan ett brev få honom ut på spelplanen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerös kommunalråd är osynlig i skolfrågan – kan ett brev få honom ut på spelplanen

Kommunalrådet Reuterskiöld har varit, och är, helt osynlig trots det massiva engagemanget från föräldrar, lärare och elever.

Reuterskiöld är ytterst ansvarig för den kommunala verksamheten. Att Reuterskiöld i detta läge väljer att göra sig osynlig och inte offentligt stötta sin nämndordförande är anmärkningsvärt. 

Anders Waldman, farfar till barn på Ekebyhovsskolan, har skickat ett brev till kommunalrådet Reuterskiöld. 

Kan brevet få Reuterskiöld att komma ut på spelplanen och redovisa sina  åsikter för den upprörda föräldra- och elevopinionen?

Eller ska Reuterskiölds tystnad tolkas att han inte stöder flyttförslaget?


 

Nedanstående brev är skickat till kommunalrådet Adam Reuterskiöld.

Till Dig som är förtroendevald eller tjänsteman på hög nivå i Ekerö Kommun

Kommunens avsikt att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmsskolan från och med höstterminen 2016 har väckt såväl vrede som frustration hos de berörda eleverna samt deras föräldrar och lärare.

Förståelse för ett beslut av den karaktär som barn- och utbildningsnämnden sannolikt fattar nu på torsdag skapas endast genom en grundlig förberedelse, transparens och kommunikation. Inget av dessa kriterier föreligger i det här ärendet.

En lång rad av argument mot det kommande beslutet har framförts under de senaste veckorna.

Gensvaret från kommunen har varit synnerligen magert, ungefär lika magert som det material som enligt den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen skulle varit tillgängligt inför beslutet. Inte heller regeringsformens krav på kvalitet i beredningen av ärendet har tillgodosetts.

Anser ni möjligen i kommunen att bestämmelserna i våra grundlagar inte gäller i ert arbete?

Vid nämndmötet den 3 februari beslöt ni att bordlägga ärendet inför ett nytt beslut den 11 februari. Det innebär att ingen ytterligare information kan tillföras vilket däremot hade varit fallet om det hade återremitterats.

FN:s barnkonvention antogs av generalförsamlingen den 20 november 1989 och har ratificerats av Sverige. Den innehåller två i sammanhanget intressanta artiklar:

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Det vore intressant att i skriftlig form, från såväl kommunledning som respektive politiska parti, få veta i vilken utsträckning dessa två artiklar tagits i beaktande under beredningen av ärendet. Mitt intresse skall ses som en begäran. Sveriges ratificering av barnkonventionen gäller, såvitt jag förstår det, även i Ekerö kommun.

På torsdag har ni möjlighet att göra om och göra rätt. Grip den möjligheten så att förtroendet för kommunens politiker och tjänstemän kan återskapas, åtminstone till viss del.

Mitt engagemang i ärendet om Ekebyhovs högstadium baseras på att jag har ett barnbarn som berörs av flytten i höst och ytterligare ett par som kommer att göra det om ett par år.

Med vänlig hälsning
Anders Waldman
Farfar

 

Redaktör Red Måndag 8 Februari 2016 kl 14.27


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer