och läser artikeln
"Alliansen – inga fler utredningar, kör över fack, föräldrar, elever, lärare i Ekebyhovsskolan"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Alliansen – inga fler utredningar, kör över fack, föräldrar, elever, lärare i Ekebyhovsskolan

Facken, lärare, föräldrar, elever är överens. Det behövs ett bättre beslutsunderlag innan beslut om högstadiet vid Ekebyhosskolan kan fattas. En konsekvensanalys m.m. måste göras.

Vid Barn-och ungdomsnämndens sammanträde den 2 februari 2016 föreslog oppositionen, S, MP och Ö, att ärendet skickas tillbaka till skolförvaltningen för komplettering, s k återremiss, av dessa frågor. 

Men Alliansen, M, L, KD och C, beslutade vid sammanträdet att ärendet skulle bordläggas och tas upp på ett extra möte den 11 februari.

Bordläggning innebär att inga nya utredningar eller förslag får tillföras ärendet.

Alliansens beslut om bordläggning visar att Alliansen är beredd att köra över facken, lärare, föräldrar och elever. 


 

Nedan motiveras att det mest troliga scenariot är att Alliansen i den kommande centrala förhandlingen kör över facket via sitt tolkningsföreträde. Dvs fackens krav på konsekvensutredning m.m. får inget gehör. Alliansen bortser även från lärarnas åsikter och den stora föräldra- och elevopinionen. Alliansens beslut på det extra nämndmötet den 11 februari blir sannolikt flyttning av Ekebyhovs högstadium hösten 2016 till Tappen.

 
Panik, panik, panik
6 timmar före Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2 februari genomfördes en panikartad MBL-förhandling. Se mer om paniken i grå textrutan till höger. 

Förhandlingen slutade i oenighet eftersom det enligt facket fanns brister i underlaget samt att konsekvensbeskrivning saknades. Se mer om förhandlingsresultatet i gula textrutan i högra spalten.

Nämndsammanträdet senare samma dag
Vid sammanträdet i Barn- och utbildningsnämnden behandlades förslaget från nämndens arbetsutskott den 20 januari att flytta  högstadiet vid Ekebyhovsskolan till Tappströmsskolan hösten 2016.

Arbetsutskottet var enigt vid sitt möte den 20 januari att högstadiet skulle flytta och ansåg att ärendet var tillräckligt utrett för beslut i nämnden den 2 februari.

För att nämnden skulle kunna fatta beslut 2 februari krävdes att en MBL-förhandling var genomförd.

Panikartad MBL-förhandling 6 timmar innan nämndmöte
Förslaget att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen har varit känt en längre tid. Information under tysthetslöfte gavs t.ex. till facken vid ett kaffebordssamtal den 3 december.

Samtliga partier inklusive oppositionspartiet (S) var eniga på Barn- och utbildningsnämndens utskott 20 januari att förelägga nämnden den 2 februari att besluta att flytta Ekebyhovs högstadium till Tappströmsskolan.

Men att föreslå nämnden detta beslut är att föregripa resultatet av den lagstadgad MBL-förhandling som måste vara genomförd innan ärendet kan beslutas politiskt i nämnden.

Och ingen på utskottet kunde veta vad MBL-förhandlingen skulle medföra.

Trots detta genomfördes den lagstadgade MBL-förhandlingen först 6 timmar (!) innan ärendet ska avgöras i Barn- och utbildningsnämnden den 2 februari.
Men nämnden kunde inte fatta beslut i skolärendet eftersom MBL-förhandlingen slutat i oenighet några timmar tidigare. Och genom detta övergick MBL-förhandlingen till en central förhandling med ombudsmän engagerade. 

I detta läge yrkade oppositionen i nämnden på återremiss av ärendet och Alliansen på bordläggning.

ALLIANSEN  Bordläggning - ärendet fryses
Alliansens beslut om bordläggning innebär att nämnden väntar med beslut i ärendet till ett extrainsatt sammanträde den 11 februari. Se beslutet om extra sammanträde i gröna textrutan i högra spalten.

Bordläggning innebär att ärendet inte får beredas/utredas ytterligare. Nya uppgifter och dokument får inte läggas till, utan ärendet ska behandlas i nämnden i oförändrat skick. 

Resultat av MBL-förhandlingen 2 februari
Enligt förhandlingsprotokollet slutar MBL-förhandlingen i oenighet för att "det finns brister i underlaget samt tydlig konsekvensbeskrivning saknas".

Genom att förhandlingen slutade i oenighet kommer förhandlingen att övergå till en central förhandling med ombudsmän engagerade.

Även om Alliansens maktfullkomlighet talar emot, kan förhandlingsresultatet bli, att de kompletterande dokument/utredningar som facken kräver kommer att utarbetas.

Men dessa dokument får inte användas i ett ärende som bordlagts.

OPPOSITIONEN Återremiss - ärendet utreds igen
Oppositionens krav på återremiss innebär att ärendet lämnas tillbaka till förvaltningen för ny beredning (utredning). Förvaltningen kan t.o.m. återkomma med nytt förslag till beslut om det tillkommer nya fakta eller dokument som visar på annan bättre lösning. 

Votering begärdes och genomfördes. Beslutet blev att ärendet ska bordläggas. Se gröna textrutan till höger. 

Kommunen har på sin hemsida publicerat nämndens beslut

"Ärendet bordläggs så att arbetsgivaren kan avsluta MBL (Medbestämmandelagen) förhandling med de fackliga organisationerna. Ärendet tas upp på ett extrainsatt sammanträde torsdag den 11 februari".

Som visats ovan krävde facken mer underlag i den MBL-förhandling som slutade några timmar före nämndens sammanträde.

Även oppositionen och föräldraopinionen klagar på att många dokument och utredningar saknas.

I en normal kommun blir förhandlingsresultatet vid den kommande centrala förhandlingen med ombudsmän engagerade att kompletterande dokument/utredningar ska tas fram.

Men Ekerö är ingen normal kommun.

Som visats drev Alliansen igenom bordläggning av ärendet på Barn- och utbildningsnämnden.

Vid den kommande centrala förhandlingen med ombudsmän engagerade kommer därför kommunens inställning sannolikt att vara att ärendet är tillräckligt utrett. Inga nya dokument behövs.

Och blir förhandlingsresultatet mot förmodan att nya dokument ska utarbetas vill inte nämnden ta del av dessa tillkommande dokument.

Det har nämnden säkerställt via beslutet om bordläggning. 

Offentlig debatt
Tidigare vid kontroversiella frågeställningar har det varit offentlig debatt i ärendet.

T.ex. vid försäljning av Ekerö Bostäder anordnade hyresgästerna en bostadspolitisk debatt med politiker, hyresgästföreningen, hyresgäster.

I detta fall kan man tänka sig att föräldraföreningarna i Tappströmsskolan och Ekebyhovsskolan tar initiativet till en offentlig skoldebatt i Mälarökyrkan, Erskinsalen.

Till debatten blir politiker, lärare och elever inbjudna.

En debatt kan leda till att vi inom en inte alltför avlägsen framtid får anledning att ta del av ett förnuftigt och klokt beslut som lever upp till vad vi alla egentligen strävar efter:

Att några av Sveriges bästa skolor för elever och lärare finns i Ekerö. 

 

NYCKELORD FÖR GOTT ARBETSKLIMAT ÄR MBL OCH SAMVERKAN

Vad händer vid kommande central förhandling
Det sannolika så som ärendet nu drivs är följande:

Den part som representerar facken kräver att ett antal specificerade utredningar, dokument ska tas fram.

Den part som representerar kommunen motsätter sig detta, med motivering att kommunen anser att ärendet är tillräckligt utrett för att fatta beslut.

Kommunen har tolkningsföreträde vid oenighet. Och det är uppenbart att Alliansen kommer att hålla fast vid sin ståndpunkt:

"först besluta om flyttning av högstadiet" sedan kan till nöds dokument som motiverar flytten tas fram.

Det innebär att det är kommunens ståndpunkt som verkställs efter den centrala förhandlingen. 

 
 

Övergripande för goda beslut är förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstemän samt respekt för varandras roller och förtroendefullt samspel mellan politisk majoritet och opposition. 

Grunderna för beslut - saklighet som skapar tillit

I kommunallagen finns 10 paragrafer under rubriken: "Hur ärenden bereds".

I en extra debatt i Radio Viking onsdagen den 3 februari mellan politiker, fack, lärare, elever om högstadieflytten gav statsvetare Turvall sin syn på grunderna för de politiska besluten utifrån kommunallagens krav.

Statsvetare Turvall gav i programmet vad som nästan kan kallas en lektion hur ärenden ska hanteras i kommunerna.

Alla som är intresserade av denna "lektion" bör klicka här och lyssna på hans korta redogörelse. 

Nedan är några av Turvalls huvudpunkter

Ärenden ska vara grundligt beredda, fakta ska samlas in, parterna ska ha möjlighet att yttra sig. 

Det är viktigt att ärendena är ordentligt beredda, att materialet är utsänt i god tid, beskrivet på ett sådant sätt att ledamöterna kan ta till sig ärendet, att det finns en föredragande som kan svara på frågor.

Det handlar om tillit. Medborgarna ska kunna lita på att besluten är ordentligt underbyggda, att de är accepterade och genomförbara.

Det är viktigt att veta konsekvenserna av ett beslut genom att bl.a. höra alla parter som berörs av ett beslut. I aktuellt fall, lärare via facken, föräldrar, elever.

Det är viktigt att så många förutsättningar som möjligt är klargjorda före ett beslut.

Det ska vid beslutsmöten vara klargjort vilka underlag som finns. Handlingarna ska vara registrerade och offentliga så att det går att föra en diskussion om underlaget.

Själva grunderna för ett beslut är offentlighet som gör att vi kan känna oss trygga med politikernas beslut.

Muntlig dragning med avsaknad av dokument är högst otillfredsställande. Det kan uppstå missförstånd. Vad är det som faktiskt har sagts och inte sagts. 

Det är ofta så att man behöver fundera över underlaget. Vid muntliga underlag kan man inte fundera över eller delge underlaget till sin partigrupp eller diskutera det med väljarna.

Initiativtagare till debatten och debattledare var Ewa Linnros, ansvarig för Radioprogrammet God Morgon Mälaröarna i samarbete med  Mälaröarnas Nyheter". 

 

Redaktör Red Fredag 5 Februari 2016 kl 17.27


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer