och läser artikeln
"Kall sporthall i Ekerö - drygt ett år efter byggstart planeras för uppvärmningen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Kall sporthall i Ekerö - drygt ett år efter byggstart planeras för uppvärmningen

Tekniska kontoret har ansökt om bygglov för en pelletsanläggning om ca 80 kvm som ska värma upp den nya sporthallen. Bygglovet ska gälla för fem år.

Arbetet med den nya sporthallen började i valrörelsen 2014. Den kompletta ansökan om bygglov för en pelletsanläggning för uppvärmning av sporthallen upprättades drygt ett år senare, den 21 oktober 2015.

Planerad byggstart är 1 december 2015. Behovet av uppvärmning verkar vara hastigt påkommet!

Kostnaderna för sporthallen har ökat med 26 milj kr. Får vi här se ett nytt miljonöverdrag av kostnaderna för sporthallen?

Om fem år ska det (enligt planerna?) finnas en permanent fjärrvärmeanläggning vid Ekebyhovs reningsverk för delar av Ekerö tätort inklusive den nya sporthallen. Därför tidsbegränsningen av bygglovet.

Bygglovsansökan strider mot flera tvingande krav i Plan- och bygglagen.


  Nästan dubbelt så dyr idrottshall - 47 mkr blev 73 mk enligt Mälaröarnas Nyheter. Klicka här för att se detta.  

Bygglov för pelletsanläggning
Tekniska kontoret har sökt bygglov för en ny byggnad innehållande en pelletsanläggning för att värma upp den nya sporthallen.

Avsikten är att värma upp sporthallen med pelletspannan till dess det är möjligt att ansluta byggnaden till en planerad fjärrvärmeanläggning för uppvärmning av delar av Ekerö tätort.

Ansökan gäller ett tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-09-24. Planerad byggstart är 1 december 2015.

Huruvida det är troligt att det finns fjärrvärme i Ekerö tätort 2020 framgår inte av ansökan.

Krav vid tidsbegränsat bygglov
Vid en ansökan om ett tidsbegränsat bygglov, som ska tillgodose ett tillfälligt behov, krävs enligt flera domar och enligt förarbetena till Plan-och bygglagen (Prop. 2006/07:122 sidan 53/54) en utredning som stöder att behovet är just tillfälligt. Du kan klicka fram Prop. 2006/07:122 i grå textrutan i högra spalten.

Men Tekniska kontoret har inte angett något i bygglovsansökan som gör det trovärdigt att ansökan endast avser ett behov som är tillfälligt. Det saknas en konkret plan när en permanent fjärrvärmeanläggning etableras för Ekerö tätort.

Det saknas även en redogörelse för alternativa möjligheter till uppvärmning samt varför den ansökta åtgärden är den mest lämpliga.

Miljöutredning och trafikutredning
Det saknas både en miljöutredning och en trafikutredning..

Läs om behovet av en miljöutredning i gula textfältet i högra spalten.

Ingen utredning om trafiksäkerheten
När det gäller trafiksituationen får ett tillfälligt bygglov inte påverka trafiksäkerheten enligt Plan och bygglagen.

Ingen utredning om miljön
Pelletseldning kan leda till att boenden i omgivningen kan störas av röken från pelletseldningen.

Störningar kan uppkomma främst där det är stora höjdskillnader.

Höjdskillnaden gör att det kan bli en ogynnsam situation för kringliggande byggnader beroende på deras höjdplacering, skorstenens höjd, vindriktning etc.

I detta fall kan man tänka sig att villorna på Uggleberget skulle kunna bli störda. Men även Ekebyhovsskolan och villorna längs Ekuddsvägen.

Det finns datorprogram för beräkning av höjden som rökplymen kan uppnå utifrån skorstenshöjd, rökgastemperatur och hastighet för vald pelletspanna.

Bilden nedan visar ett resultat från datorprogrammet.

Klicka här om du vill se en större och tydligare bild.

Schematisk bild av rökspridning vid rökträff. Av en händelse är det mindre än 600 m till villorna på Uggleberget. 

Enligt förarbetena till Plan- och bygglagen (Prop. 2006/07:122 sidan 53) samt enligt Boverket gäller för tidsbegränsat bygglov att "en byggnad ska placeras så att den eller dess användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen". (Citatet är från förarbetena till plan- och bygglagen. Du kan klicka fram Prop. 2006/07:122 i grå textrutan i högra spalten.) 

 

På sidan 53 - 54 kan du se att ett tidsbegränsat bygglov inte får påverka trafiksäkerheten samt att en utredning ska göras som stöder att behovet är just tillfälligt. 

Detta ställer krav på att pelletsanläggningen placeras vid idrottshallen så att transportvägen vid påfyllning av pellets utformas så att skolbarnen vid Ekebyhovsskolan inte behöver eller ska kunna korsa transportvägen.

En karta finns sist i inlägget.

Enligt kartan sker leverans av pellets och andra leveranser på en gång- och cykelväg vid nuvarande placering. 

Det kan även nämnas att transporter med lastbil kräver en vändplats med en radie på minst 10 meter för att inte behöva backa enligt krav på Gator och vägar i tätortsmiljö. (Hämtat från dokumentet Vägverket 2004-05).

Precis som en sopbil inte får backa får självklart inte en lastbil som lämnar pellets backa och allra minst på en gång- och cykelväg i anslutning till skolmiljö.

Barn har särskilt svårt att uppfatta och bedöma risker i trafiken. De har därför särskilt stort behov av att separeras från biltrafik (och ofta även cykeltrafik.)

För föräldrar är det en trygghet att veta att barnen är skild från övriga trafikslag. Det kan finnas oro att barnen inte syns bakom parkerade bilar, snövallar eller kan påköras av backande fordon.

Det går svårligen med nuvarande bygglovsansökan i kombination med det elevantal som blir vid den planerade utökningen av Ekebyhovsskolan, att säkerställa trafiksäkerheten för tillfarten till pelletsanläggningen.

Nedan är en ritning av den nya byggnaden för pelletsanläggningen. Som framgår är byggnaden ca 10m x 8m dvs ca 80 kvm.

 

a

Redaktör Red Onsdag 18 November 2015 kl 23.15


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer