Du besöker nu Ekeröbloggens startsida och läser artikeln
"Påverka utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Påverka utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum

I en annons i Mälaröarnas Nyheter inbjuds invånarna i Ekerö till möten 13 och 20 april för att påverka utvecklingen av Ekerö respektive Stenhamra centrum.

Men ingen information finns om dessa möten på kommunens hemsida. Och ingen information har getts till de som är så intresserade att de anmält sig till den medborgarpanel som bildats just för att påverka utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum.

Ekeröbloggen ger därför nedan information om inbjudan och den pågående planeringen av Ekerö centrum.

Avsikten är att senare göra ett inlägg om Stenhamra centrum. 
Kommunen har nu, den 11 april, lagt ut inbjudan på sin hemsida.


Du kan se inbjudan som publicerades den 8 april i Mälaröarnas Nyheter i högra spalten.

Planering i Ekerö, översiktsplan
Planeringen utgår från översiktsplanen för Ekerö kommun. Översiktsplanen gäller till år 2015 - med sikte på år 2030. Planen antogs år 2005. År 2010 beslutade fullmäktige att planen ska fortsätta att gälla.

Ekerö ska enligt översiktsplanen utvecklas med försiktighet och omtanke. Ekerös karaktär ska vidare behållas. Tillkommande bebyggelse ska ansluta till bebyggelsestruktur och formspråk

Planering, fördjupad översiktsplan
De fördjupade översiktsplanerna är inte gjorda som ska göras enligt översiktsplanen för olika delar av Ekerö, bl a för Ekerö centrum med Västeräng.

I en fördjupad översiktsplan redovisas bland annat bebyggelsens omfattning och inriktningen, viktig samhällsservice i form av t ex förskolor, skolor, äldreboende, verksamheter för kultur- och fritidsändamål.

Vidare redovisas trafikförsörjningen, park- och grönstrukturen och hur områdets kultur- och miljökvaliteter tas tillvara. I en översiktsplan för en centralort är en redovisning av den kommersiella servicen nödvändig.

Klicka här så får du en större bild som är läsbar.

Klicka här så får du en större bild som är läsbar.
 

Den fördjupade planen kan också visa hur utbyggnaden tidsmässigt ska kunna genomföras.

Den fördjupade översiktsplanen är viktig då dess syfte är att den ska utgöra underlag för detaljplaneringen. 
 
Trots beslut - fördjupad översiktsplan saknas  

Men någon fördjupad översiktsplan för Ekerö centrum med Västeräng har inte utarbetats.

Självklart är det en stor brist att detaljplanearbetet pågår utan att någon fördjupad översiktsplan för Ekerö centrum med Västeräng utarbetats.

Nu sker detaljplanering av lösryckta delar.

Medborgarpaneler, information från kommunen
Under våren 2013 kommer Ekerö kommun att starta medborgarpaneler för den fortsatta utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum.

Invånarna har kunnat lämna intresseanmälan till kommunen om deltagande.

Deltagarna i medborgarpanelerna för centrumutveckling kommer dels att få svara på frågor via webb- och skriftliga enkäter, dels delta i fysiska möten.

Inget meddelande har gått ut till deltagarna om aktiviteterna den 13 och 20 april. Ingen information finns på kommunen hemsida om aktiviteterna.

 

Pågående planeringsarbete av Ekerö centrum

Wrangels väg
Ekerö Bostäders bostadsområde på kullen vid Wrangels väg kompletteras med ny bebyggelse, dels på kullen och dels mellan kullen och Ekerövägen. Den nya bebyggelsen ordnas på sidor om en gångfartsgata. Söder om gångfartsgatan föreslås ny bebyggelse som inrymmer cirka 120 lägenheter i bostadsrättshus och på kullen cirka 65 lägenheter som Ekerö Bostäder ska bygga. Förslag till detaljplan har ställts ut.

Nuvarande SL-depå, Kommunhuset
Planläggningen för utveckling av centrum med handel, service, verksamheter och bostäder har påbörjats.

Tappsund
Öster om det befintliga bostadsområdet (Erskineområdet) i centrum planeras det för nya bostäder i flervåningshus. Tanken är att en fortsättning på befintligt centrum ska skapa fler bostäder och ett ökat underlag för ett fortsatt livskraftigt Ekerö centrum. Förslag till detaljplan, samråd, har ställts ut.

Trafik, vägar, parkering
Väg 261, Ekerövägen, kommer enligt planeringen att bli fyrfilig med en kollektivfil under rusningstid till och från Brommaplan. Planerna innebär vidare att Färingskorset byggs om, att en ny Tappströmsbro byggs vid sidan av den befintliga bron och att vägen mellan Tappström och Träkvista blir fyrfilig. Arbetena är kopplade till byggande av Förbifart Stockholm. Arbetena med Förbifart Stockholm kan starta tidigast år 2014.   

 

Bilden nedan från 2010 är en idéskiss av Tovatt-arkitekter hur det framtida Ekerö centrum skulle kunna se ut. Bilden är publicerad i Ekerö Tidning. Kommunens planering bygger i stort på idéskissen.  

Redaktör Red Tisdag 9 April 2013 kl 15.55


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

  
Komma ihåg personlig information?

Emoticons / Textile

Comment moderation is enabled on this site. This means that your comment will not be visible on this site until it has been approved by an editor.

Vi får ibland så kallade automatspam som kommentarer. För att undvika detta måste alla som skickar kommentarer först fylla i tre bokstäver...
 

  ( Inloggad som )

Notifiera:
Hide email:

Fotnot Alla HTML taggar förutom <,b>, and <,i>, kommer att tas bort från din kommentar. Du kan skapa länkar denom att skriva webbadressen eller e-post adressen i kommentar fältet.

Senaste 10 artiklarna
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Valfrihet är en grundbult i den Moderata ideologin - frågan är hur och på vems bekostnad   2017-02-22
Reuterskiöld (M) har en åsikt i kommunala dokument – en annan åsikt i debatt   2017-02-19
Lättsam statistik om Ekerös bussresenärer   2017-02-16
Kommunen svarar inte Länsstyrelsen - problem med gäss på Södran kommer att kvarstå   2017-02-10
Ekerö behöver en ny bostadspolitik – av gammalt beprövat märke   2017-02-04
Går det att säkerställa att Ekerö Bostäder tillförs kapital av köparen och kommunen   2017-01-29
Ny översiktsplan för Ekerö kommun – men hinner invånarna ge synpunkter   2017-01-27
Ekerö kommun får 375 mkr för 49% av aktierna i Ekerö Bostäder – inte 600 mkr som påstås   2017-01-21
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer
Hanna-Karin (Ekerö Bostäders a…): Det är inte bara passage …
Upprörd förälder (Valfrihet är en g…): Pedagogiskt är valfrihet …
John (Påverkar miljards…): Snart så.......vilket år …
Helena (Länets sämsta fri…): Trist läsning. Går man ti…
Bo Andersson (Reuterskiöld har …): Ska jag tolka det sagda o…
Mats Larsson (Jullunch på Ekeby…): Nu Adam är det hög tid at…
Förbannad (Ekerös kommundire…): Detta är bara vad man som…
Inflyttad (På frågan varför …): Det är klart att Kommunal…
Johan Larsson (Länets sämsta fri…): Denna skola har stora åte…
noa (Finns det ett fra…): Adam menar att korna leve…