Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar -2007    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Som läsarna har märkt har Ekeröbloggen blivit kapad och inga nya inlägg kan publiceras. Det kommer sannolikt att vara löst ca vecka 20 (15 - 20 maj.)
 

 

Som läsarna har märkt har Ekeröbloggen blivit kapad och inga nya inlägg kan publiceras. Det kommer sannolikt att vara löst ca vecka 20 (15 - 20 maj.)


Vad händer med Ekerö Bostäder och försäljningen av 49% av aktierna

Efter 5 januari 2017 har inget diarieförts i dagboksbladet för försäljningen av Ekerö Bostäder, bortsett från Reuterskiölds ordförandeförslag den 10 februari att låta andra än Heimstaden lämna bud på Ekerö Bostäder .

Innebär det att försäljningen av Ekerö Bostäder lagts på is? Eller mörkar Alliansen att säljaktiviteter pågår?

2017-04-09


M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola

För de Moderata politiker som äger en villa är det knappast troligt att de vill sälja den och sedan hyra villan. Det uppfattas av politikerna som ett sämre alternativ än att äga villan.

Men när det gäller en skola - som Moderata politiker inte personligen äger - anser politikerna att det är bättre att sälja skolan och sedan hyra den. Läs förklaringen till detta och annat i inlägget.

2017-04-03  


Upplåtelse av torgplatser på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte

Mälarötorgs fasta torgplatser hyrs numera ut till ett bolag för halva det belopp som kommunfullmäktige beslutat och infört i kommunens föreskrifter.

Bolaget hyr sedan ut till torghandlaren för ett högre belopp trots att kommunfullmäktige beslutat att den som hyr en plats, i sin tur inte får hyra ut platsen.

 2017-03-29  


 Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt

Kommunens remissvar till Skolinspektionen om Engelska skolans ansökan att starta en F - 9 friskola med ca 650 elever i Ekerö ska lämnas senast den 19 april.
Remissvaret har utarbetats av Gerby, ordförande för Barn- och utbildningsnämnden. Svaret behandlar inte viktiga delar som Skolinspektionen vill ha svar på. Svaret ska behandlas på Barn- och utbildningsnämndens möte den 28 mars.

2017-03-24


Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola

Kristdemokraterna och Centern följer Liberalerna avhopp och säger nej till en friskola i Sandudden.

Men alternativet att sälja skolan till en extern exploatör som renoverar och bygger ut och därefter hyr ut skolan till kommunen kvarstår. Det visar att kommunledningen saknar ekonomisk kompetens.

2017-03-21


Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet
 
Internationella Engelska Skolan lämnade i januari 2017 ansökan till Skol-
inspektionen att i Ekerö få bedriva för- och grundskoleverksamhet med start hösten 2018.  Ekerö Kommun ska yttra sig över ansökan i april - maj i år.

Skolinspektionen uppger även att skolans lokaler kommer att granskas maj - juni året för skolstart. Speciellt granskas att det finns specialsalar för kemi, fysik, biologi, teknik, gymnastik.
 
2017-03-19

Adam Reuterskiölds ovärdiga teater
 
Ekeröbloggen har fått en insändare skriven av en f.d. Moderat.

Insändaren berör Sanduddens skola, den utredning som utlovades när ärendet om skolans försäljning drogs tillbaka men även politikernas och Adam Reuterskiölds agerande berörs.
 
2017-03-14 

Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk

Den 28 februari beslöt Alliansen, utan Liberalerna, att stoppa försäljningen av Sanduddens skola och utreda ärendet ytterligare.

Men tjänstemännen har den 10 mars ännu inte fått något uppdrag från Alliansens politiker att göra en utredning.

2017-03-11   

Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituation
 
Reuterskiöld för fram felaktiga fakta i Mälaröarnas Nyheter nummer tre 2017 i en replik till en insändare. Reuterskiöld nämner i insändaren lösningar på Ekeröbornas trafiksituation på kort sikt som förkastats för åratal sedan. T.ex. reverserande körfält, kollektivkörfält Brommaplan - Nockebybron, pendelbåt/färja till Hässelby, fler avgångar för befintlig pendelbåt.
 
2017-03-08 

Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler
 
Trots oppositionens krav på utredningar om framtiden för Sanduddens skola blev Alliansens beslut i kommun-styrelsen 14 februari - inga utredningar behövs.

Men 28 februari - 14 dagar senare - var tongången en annan. Nu behövs utredningar. Alliansen stoppar ärendet i kommunfullmäktiges dagordning 7 mars. 

2017-03-01 

Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö

Av Mark-och miljödomstolens dom framgår att kommunen har gjort ett kardinalfel genom att utan detaljplan bevilja bygglov för Mälaröhallen, utbyggnad av tennishallen och tre utetennisbanor vid Björkuddsvägen. Bygglov krävdes för alla tre verksamheterna enligt domstolen och upphäver bygglovet för utetennisbanorna och återförvisar ärendet till kommunen.
 
2017-02-28
 

Valfrihet är en grundbult i den Moderata ideologin - frågan är hur och på vems bekostnad
 
Ekeröbloggen har fått en insändare om omvandlingen av Sanduddens skola till en friskola från en förälder som har barn i Sanduddens skola.
Moderaterna ser "ett stort behov av en ökad valfrihet i kommunen". Något som ifrågasätts i insändaren.

2017-02-23  

Reuterskiöld (M) har en åsikt i kommunala dokument – en annan åsikt i debatt

Reuterskiöld (M) har en annan åsikt i en radiodebatt om försäljning av 49% av aktierna i Ekerö Bostäder än det budskap som Alliansen och Reuterskiöld marknadsför till allmänheten i insändare, ordförandeförslag och i kommunala dokument.

2017-02-19 


Lättsam statistik om Ekerös bussresenärer

Trots ökande befolkning visar statistiken att antalet bussresenärer har varit konstant 2012 - 2015. Statistiken visar även att kundnöjdheten bland bussresenärerna i Ekerö ökar över tid.

2017-02-17 


Kommunen svarar inte Länsstyrelsen – problem med gäss på Södran kommer att kvarstå

Kommunen ombads att komma in med kompletterande uppgifter till Länsstyrelsen senast 21 oktober 2016. Kommunen upplystes även att det blir avslag om inte begärda uppgifter lämnas. Inga uppgifter lämnades. Ansökan avslogs 6 februari 2017.

2017-02-10


Ekerö behöver en ny bostadspolitik – av gammalt beprövat märke 

Ekerö har inte fört någon ansvarfull bostadspolitik på 25 år. Ekerö Bostäder har inte färdigställt några hyreslägenheter sedan 1992.

Alliansen saknar en genomtänkt, operativ och konkret bostadspolitik. Mark som köpts för bl.a. bostadsbyggande har sålts. Byggföretagen bygger och bestämmer i Ekerö. Ungdomar, medelålders och små familjer flyttar från kommunen.  I inlägget förs fram att Ekerö behöver en ny bostadspolitik, en politik som tidigare varit framgångsrik. 

2017-02-05       


Går det att säkerställa att Ekerö Bostäder tillförs kapital av köparen och kommunen

Kommunen äger aktierna i Ekerö Bostäder och intäkten hamnar därför i kommunkassan. Det finns genom detta en risk att köpesumman till stor del används till en centrumnära grundskola, förskolor eller andra angelägna behov.

Men i inlägget visas hur det går att säkerställa att en stor del av köpesumman överförs till Ekerö Bostäder samt att det köpande fastighetsbolaget samtidigt satsar en summa som motsvarar dess ägarandel.

2017-02-01  


Ny översiktsplan för Ekerö kommun – men hinner invånarna ge synpunkter

Översiktsplanen är på 114 sidor. Efter samrådsmöten med utställning 24 och 25 januari 2017 ska synpunkter lämnas inom tre veckor.

Men hinner enskilda personer, villaföreningar, bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer m.fl. sätta sig in i detta omfattande material och föra fram sina synpunkter på denna korta tid?

2017-01-27 


Ekerö kommun får 375 mkr för 49% av aktierna i Ekerö Bostäder – inte 600 mkr som påstås

Journalisterna som skrivit om Heimstadens bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder nämner att Ekerö kommun får ca 600 mkr för aktierna.

Det har aldrig nämnts i den lokala debatten eller i media att Ekerö kommun "bara" får ca 375 mkr. En skillnad på ca 200 mkr.

Ekerbloggen redovisar hur denna skillnad har uppstått.

2017-01-21 


Reuterskiöld har redovisat tre skäl att sälja Ekerö Bostäder – läs och begrunda

Reuterskiöld har redovisat tre skäl att sälja 49 % av Ekerö Bostäder till fastighetsbolaget Heimstaden. Ett skäl är att Ekerö Bostäder måste tillföras kapital. Men kommunen äger aktierna i Ekerö Bostäder. Intäkten av försäljningen hamnar därför i kommunkassan. Inte en enda krona kommer att tillföras Ekerö Bostäder. Sannolikt kommer intäkten att användas av kommunen för att bygga en centrumnära grundskola, förskolor m.m.
Granskning av de två andra skälen visar att de kan lösas på annat sätt än att sälja 49% av Ekerö Bostäder.


Kommer Heimstaden att ställa samma krav som Rikshem ställde på Värmdö kommun

Värmdö kommun sålde 49% av aktierna i sitt kommunala bostadsbolag till fastighetsbolaget Rikshem i september 2015. Det dröjde inte länge innan Rikshems personal visade brist på kunskap om kommunala bostadsbolag.

2017-01-08 


2015 sålde Heimstaden allt i Stockholm pga låg lönsamhet – 2016 bud på Ekerö Bostäder

Fastighetsbolaget Heimstaden sålde i juni 2015 alla sina fastigheter i Storstockholm pga av låg lönsamhet.

Drygt ett år senare - hösten 2016 - lägger Heimstaden bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder. Ett företag där den löpande verksamheten går med förlust.

2017-01-02        


Ekerö kommuns kortsiktiga politik stryper Ekerö Bostäder

Ekerö Bostäder kunde visa vinst för år 2015 enbart pga försäljning av mark och en bostadsrätt. Trots detta krävde kommunen 25,2 mkr i aktieutdelning.

Detta gjorde att nettoresultatet från den löpande verksamheten visade på ett underskott om 38,4 mkr eller 46% på en omsättning exklusive markförsäljning om 83,2 mkr. Resultatet för år 2016 blir officiellt i mars 2017.

2016-12-28  


Är Heimstadens förhandlingsmodell för hyresförhandlingen något för Ekerö Bostäder

Fastighetsbolaget Heimstaden, som lagt bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder, har i flera år tillämpat en förhandlingsmodell som avviker mot den modell som är normal enligt Hyresförhandlingslagen (1978:304).

2016-12-19        


DÅ - Baracklösningar är inte godtagbara. NU - En god idé enligt Ekerös kommunalråd

Är detta en omvändelse under galgen eller en medveten osanning från kommunalrådet Reuterskiöld?

Läs och bilda dig en egen uppfattning.

2016-12-17  


Försäljningen av Sanduddens skola skjuts upp – oppositionen kräver bättre beslutsunderlag

På kommunfullmäktige den 13 december 2016 utnyttjade oppositionen kommunallagens möjlighet att återremittera Sanduddens försäljning till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen måste komplettera den risk- ock konsekvensanalys som krävs före beslut enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 innan ärendet kan återkomma till kommunfullmäktige.

2016-12-14  


Jullunch på Ekebyhovs slott slutade på operan – Ekerös skattebetalare får betala 90 000 kr

Kommunalrådet Reuterskiöld (M) bjöd den 5 december 2016 chefer på glögg och jullunch på Ekebyhovs slott. Därefter stod operabesök med barberaren i Sevilla på programmet.

Totalt kostade detta Ekerös skattebetalarna 90 000 kr.

2016-12-09  


Ekerös kommundirektör har skapat en kultur där ledningen tillskansar sig förmåner  

Aftonbladet har granskat Ekerö kommuns representation.

Det som avslöjas är en kultur där kommundirektör Hortlund och hans ledningsgrupp tillskansar sig förmåner på skattebetalarnas bekostnad.

2016-12-08  


Ekerö Bostäders utdelning till kommunen för år 2015 motsvarar drygt 30 000 kr/lägenhet

Kommunen kräver att Ekerö Bostäder årligen i aktieutdelning ska betala maximalt vad lagen medger.

Utdelningen blir 25 mkr till kommunen för verksamhetsåret 2015.

Det motsvarar drygt 30 000 kr per lägenhet.  

2016-12-07  


Ekerö - en kommun i kaos och oreda - utan fast politisk ledning

Ekerö kommun framstår som en kommun i oreda och ledningskris genom paus i mottagning av nyanlända och unga, förslag utan viktigt beslutsunderlag om utförsäljning och privatisering av Sanduddens skola, utredning med en dags varsel om försäljning av 49 % av Ekerö Bostäder till bostadsföretaget Heimstaden, statliga bidrag på 8 mkr som kommunen är berättigad till söks inte.

2016-12-02  


Klart besked från Migrationsverket till Ekerö - Lag stiftad av riksdagen gäller

Migrationsverket svarar på Reuterskiölds brev att pausa mottagandet av nyanlända.
I Migrationsverkets brev står:  "Migrationsverket kommer att fortsätta anvisa enligt lag och årsplanering." 

2016-11-30  


Det är miljonregn i byggbonus över länets kommuner - men inte över Ekerö

Ekerö kommun uppfyller kraven för byggbonus. Men Ekerö har trots det inte sökt den byggbonus om ca 5 mkr som kommunen är berättigad till.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) skriver i ett debattinlägg i Expressen den 23 november 2016: "Ekerö, som inte ens sökt byggbonusen, hade varit välkomna att söka. ..."

2016-11-27  


MBL-förhandlingen om försäljningen av Sanduddens skola slutade i enighet

Du kan i inlägget bl.a. läsa det kompletta protokollet med fackens yrkanden.

2016-11-23


Ekerö Byggnadsnämnd kräver Fastighetskontoret på 76 324 för olovligt uppförda baracker 

De olovligt uppförda barackerna/paviljongerna är uppförda vid Sanduddens skola. 

Betalar inte Fastighetskontoret avgiften i tid ska Byggnadsnämnden - enligt Plan- och bygglagen - ansöka om indrivning hos kronofogdemyndigheten.

2016-11-23


På frågan varför Ekerö inte har något badhus tiger kommunalrådet Reuterskiöld (M)

Frågan ställdes mot bakgrunden av att av de 100 kommuner som mest liknar Ekerö har 99 kommuner ett badhus.
Men det är debatt rörande kommunens budget för 2017 tisdagen den 22 november. Kanske Reuterskiöld förklarar i budgetdebatten varför Ekerö kommun, som är en av landets rikaste kommuner, inte har råd med ett badhus.

2016-11-19  


Försäljning av Sanduddens skola i Ekerö - en maktdemonstration av Alliansen

Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden har på eftermiddagen, dagen före sammanträdet, inte fått några dokument i ärendet, där nämnden ska lämna sina synpunkter på försäljningen av Sanduddens skola.

I ett så stort och viktigt ärende är det helt oacceptabelt.

2016-11-16 


Sanduddens skola säljs till köpare som bygger ut till 700 elever - skolan blir en friskola

Beslutsunderlaget saknar ekonomisk kalkyl. Även den riskbedömning och konsekvensanalys som ska göras enligt Arbetsmiljöverket vid en sådan stor ändring av organisationen saknas.

Enligt planerna besluter Alliansen om försäljningen av Sanduddens skola och att skolan ska bli en friskola på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016.

2016-11-11 


Läs domar som visar att Ekerös ovilja att ta emot nyanlända inte vilar på saklig grund

Kommunalrådet Reuterskiöld (M)och byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (M) påstår att domstolarna säger nej till tidsbegränsade bygglov enligt gällande Plan- och bygglag. De tar detta påhittade påstående som intäkt för att Ekerö inte kan ta emot nyanlända.

Flera läsare har bett Ekeröbloggen att publicera några domar som visar att Reuterskiölds och Nilssons påstående är fabricerade. Och det görs nedan!

2016-11-03  


Ekerö stoppar mottagandet av nyanlända med osanna argument

Moderaterna har gett tjänstemännen i uppdrag att arbeta utifrån att Ekerö enbart ska bygga permanenta bostäder. Ekerö Bostäder har inte byggt bostäder sedan 1990-talet och har inte några bostäder på gång. Mottagandet kan därför inte annat än haverera.
I detta läge tillgriper Moderaterna påståendet att enligt domstolar är det olagligt att bygga tillfälliga bostäder. Men nedan redovisas aktuella domar från 2016 som visar att påståendet är fel.

2016-10-30 


Ekerös Allians gör uppror mot asylmottagning - andra kommuner får ta emot Ekerös andel

Ekerös kommunalrådet Reuterskiöld sa stolt 4 mars 2015: Vi ska bli ledande i Sverige på integration.

Den 25 oktober 2016 är budskapet: Vi kommer inte att ta emot fler nyanlända.

Ekerö ska tydligen bli ledande i Sverige på integration genom att inte ta emot fler nyanlända från november 2016.

2016-10-26       


Politiskt debacle bakom test av batteridrivna pendelbåten – vad är dagsläget 

På ett kuppartat sätt drev Alliansen igenom att Landstinget ska delbekosta tester som visar om den batteridrivna pendelbåten uppfyller projektets specifikationer om svallvågor, buller etc.

Projektet finansieras huvudsakligen av EU och dessa tester är något som ska ingå i projektbudgeten och är inte en angelägenhet för Landstinget.

Läs om dagsläget för testerna.

2016-10-26 


Vilken syn på skolan har eleverna i åk 5 och åk 8 i Ekerö - SKL ger svar via en enkät 

SKL har sedan 2010 samlat in 7 enkätsvar om "Elevernas syn på skolan" från årskurs 5 och 8 i grundskolan.

SKL rankar kommunerna efter deras resultat. I inlägget redovisas resultatet för Ekerö för de senaste 4 åren.

2016-10-21  


Är Ekerö tionde bästa skolkommun när elever i 150 kommuner klarar gymnasiet bättre 

De elever som slutade Ekerös grundskolor våren 2015 hade 234 i meritpoäng. Det var den tionde högsta meritpoängen av landets 290 kommuner.

Men Ekerös elever har rankingen 154 av landets 290 kommuner när det gäller andelen elever som tar examen på de högskoleförberedande gymnasielinjerna på tre år. Och ranking 247 när det gäller att ta examen på tre år på de yrkesförberedande linjerna.

2016-10-16 


Stadsarkitektkontoret i Ekerö granskar fel plats för bygglov – avslaget går inte att överklaga

Stadsarkitektkontoret beskriver en helt annan plats än där förhandsbesked om bygglov sökts och beslutar att den platsen är olämplig.

Sökanden får välja att betala 2260 kr för avslag på fel plats eller betala 6780 kr för att få ett beslut som går att överklaga till Länsstyrelsen.

2016-10-11 


Är lösningen på Ekerös trafikkaos det som Reuterskiöld redovisar i en insändare

Reuterskiöld verkar redan ha glömt att landstinget så sent som i januari 2016 gjorde kraftiga nedskärningar i 133 busslinjer och 12 linjer lades ned helt.

Reuterskiöld tror i insändaren i Mälaröarnas Nyheter att lösningen på Ekerös trafikkaos är samtal med landstinget om behov av ett par pendelbåtar till á 12 - 15 mkr/år.

2016-10-07  


Kan Reuterskiöld lösa Ekerös trafikproblem – lyssna på delar av en radiodebatt i ämnet

I debatten deltog landstingsrådet för sjötrafik Gustav Hemming (C), regionchef för Trafikverket Helena Sundberg, kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) och oppositionsrådet Hanna Svensson (S) Ekerö.

Hör vad som sades om byggstopp, fler pendelbåtar, tidigare avgångar, en ny infartsparkering m.m.

2016-10-03  


Ekerös skattebetalare får betala 10 mkr för den lagstridiga upphandlingen av Roshagen

Kommunens ekonomi är skral.

Men för Roshagens merkostnad kan i stort sett ytterligare ett LSS-boende som det i Roshagen ha byggts.

2016-09-28 


Mälaröhallen innehåller flera säkerhetsrisker och är inte anpassad för skolidrott

Frågan är ur många som vet att Mälaröhallen är stängd för Ekerös skolelever pga säkerhetsbrister sedan invigningen 2 september 2016.

Och bristerna var kända redan vid invigningen. Men ännu efter en månad är flera säkerhetsbrister inte åtgärdade.

2016-09-24  


När Radio P4 griper in blir det fart på kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) i Ekerö

Reuterskiöld ska bl.a. föra fram till landstingsrådet Kristoffer Tomsons önskemål om fler och tidigare avgångar med pendelbåten men även fler rutter. Detta kommer att gissningsvis att kräva att "någon annan än Ekerö" står för kostnaden på gissningsvis 40 - 50 mkr. Men Reuterskiöld har fler förslag som du kan läsa om i inlägget.

2016-09-21 


Enda soprummet som lätt kan nås av rörelsehindrade har stängts av Ekerö Bostäder

Ekerö Bostäder stängde den 19 september det enda soprum i fastighetsbeståndet Gustavalund som med lätthet kan nås av rörelsehindrade.

Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering enligt Diskrimineringslagstiftningen. Det innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas. 

2016-09-20  


Radio P4 har även uppmärksammat Ekerös båtpendel i ett reportage

Radio P4 har i ett reportage den 19 september uppmärksammat pendelbåten och hur båten påverkar trafiksituationen för Ekerö pendlare. I inlägget kan du lyssna på reportaget.

Som du ser nedan har Radio P4 även gjort ett reportage om trafiksituationen på Ekerövägen.

2016-09-20  


Radio P4 har gjort ett reportage med rubriken "De har fått nog av köerna på Ekerövägen"

Reportaget sändes den 19 september.

Du kan här såväl lyssna på reportaget som läsa om det.

2016-09-19  


Ekerö Bostäders arroganta beteende retar upp hyresgäster i Gustavalund

Hyresgästerna i Gustavalund fick ett flygblad i fredags att på måndag stängs det enda soprum som kan nås med hjälp av rullator. För att komma till de återstående två soprummen krävs att man korsar Bryggavägen 2 eller 4 gånger där det saknas övergångsställe. 

Om beslutet är fattat av VD Mats Viker eller någon annan framgår inte av det osignerade flygbladet.

2016-09-18 


Första spadtaget för nya bostäder på 25 år för Ekerö Bostäder

Hertz (M) har varit ordförande i styrelsen för Ekerö Bostäder sedan år 2003. Under dessa 13 år har Ekerö Bostäder inte byggt några lägenheter. 
Tvärtom - kommunalrådet Peter Carpelan (M) och Hertz, tillika ordförande för Moderaterna i Ekerö, inriktade sitt arbete på att sälja Ekerö Bostäder istället för att bygga lägenheter. 
Nu känner Hertz att han vill visa lite initiativkraft genom start av ett projekt som ursprungligen presenterades för mer än 25 år sedan.

2016-09-14 


Observera att en kommentar lagts till sist i inlägget 9 september 2016.

Rättsprövning a la Ekerö kommun: Inga handlingar behövs

Kommunen ska redovisa sin uppfattning i en rättsfråga till en domstol där Ekerö kommun är part.

Men enligt Alliansen behöver de ansvariga politikerna inte läsa några handlingar i ärendet, det räcker med en muntlig föredragning.

2016-09-08  


Pendelbåten startar inte för att avlasta Ekerövägen utan för att ge politiker charmpoäng

Syftet med pendelbåten är primärt att avlasta Ekerövägen under rusningstid när arbetet pågår med Förbifart Stockholm. 

Hur stor blir avlastningen av Ekerövägen?

2016-09-06


Kommundirektören i sitt anförande vid Mälaröhallen - utomordentligt väl skött projekt

Det var ett varierat program med musik, gymnastik, sång och tal vid invigningen av Mälaröhallen.

Besökarna till invigningen möttes redan utanför idrottshallen av medryckande musik framförd av Ekerös kulturskola.

2016-09-03  


Observera att Ekerö Bostäders VD Mats Viker har besvarat brevet som omnämns i inlägget nedan. Svaret återfinns sist i inlägget.


Ska det extremt miljöfarliga ämnet PFAS stoppa planerade hyreshus vid Närlunda Sjöäng

Ekerö Bostäder planerar att bygga hyreshus på Närlunda Sjöäng - Tranholmen i Ekerö tätort. Men ett intensivt opinionsarbete bedrivs för att bevara sjöängen. 
I ett brev till kommunen redovisas risken för att det extremt miljöfarliga ämnet  PFAS finns i marken. Aktuellt område har tidigare används som träningsområde för brandkåren och PFAS finns i brandskum. Medborgare i Ronneby har stämt kommunen pga PFAS. Vid Kallinge kan försvarsmakten tvingas spendera 40 mkr pga förorening av PFAS osv. Finns PFAS vid Närlunda Sjöäng - Tranholmen kan det kosta kommunen stora belopp.

2016-08-30  


Reuterskiöld (M) uppmanas – redovisa kostnaden för Roshagen för Ekerös skattebetalare!

Reuterskiöld svarade inte i kommunfullmäktige den 21 juni 2016 hur mycket LSS-boendet Roshagen kommer att kosta skattebetalarna. Nu har samma fråga ställts i en insändare i Mälaröarnas Nyheter.

Det vore klädsamt om Reuterskiöld nu tar tillfället i akt och svarar i tidningen på den fråga som han "vägrade" att besvara i kommunfullmäktige.

2016-08-26 


Pendelbåten hade 99 passagerare på premiärturen den 22 augusti 2016

Syftet med pendelbåten är primärt att avlasta Ekerövägen i rusningen under arbetet med Förbifart Stockholm. Linjen är därför medfinansierad av Trafikverket under provperiodens två år. Men hur många bilister som kommer att övergå till båtpendeln återstår att se.

2016-08-22 


Nytt rekord av kommunalrådet Reuterskiöld i Ekerö – En mening, tre felaktiga påståenden

Kommunalrådet Reuterskiöld lyckades i debatten i fullmäktige den 21 juni 2016 om kommunalt övertagande av Närlunda och Stockby vägföreningar med konststycket att i en mening åberopa tre felaktiga sakskäl mot kommunalt övertagande av Stockby och Närlunda vägföreningar.

  • Vi tappar statliga bidrag
  • Markinlösen kostar miljoner
  • Alla vägföreningar måste kommunaliseras

2017-08-17 


Vilka är nöjda med upphandlingen av Roshagen - förutom kommunalrådet Reuterskiöld

Hur kan det komma sig att 10 företag så aningslöst åtog sig att utföra uppdrag vid LSS-boendet Roshagen att de nu vänt sig till Kronofogden?
Ekeröbloggen försöker ge en förklaring till detta.

2016-08-11 


Splittring och oreda hos Sverigedemokraterna  i Ekerö – igen!

John Sjögren, Sverigedemokraterna (SD) lämnar partiet och blir politisk vilde. Det har han meddelat  ordförande i fullmäktige i Ekerö Inger Linge.

John Sjögren är den ende som varit närvarande för SD i kommunfullmäktige för SD de senaste 12 månaderna.

2016-08-07 


Även certifiering av leverantörerna hanterades felaktigt av Ekerö kommun vid Roshagen

Kommunen ställde krav att det företag som tilldelades entreprenaden vid Roshagen hade skriftliga rutiner för "kvalitets-/miljöarbete, egenkontroller och arbetsmiljöregler".

Det låter bra - men vad hände med det kravet? 

2016-08-04 


Ekerö kommun avstår från bidrag till läxhjälp på ca 3 miljoner kronor

När RUT drogs in för läxhjälp införde regeringen att skolorna kunde få bidrag till läxhjälp. Det gjorde att regeringen avsatte rekordmycket pengar till läxhjälp. Hittills har man betalat ut 216 miljoner kronor till landets skolor. Alla skolor - ca 2000 st - som sökt har fått bidrag. Ekerö kommun hade kunnat få bidrag på ca 3 mkr, men har valt att avstå.

2016-07-27 


Ekerö kommun och Färjerederiet vägrar följa Datainspektionens föreläggande

Datainspektionen utfärdade för snart två år sedan ett föreläggande att sms-tjänsten i Ekeröledens (Slagsta-färjans) biljettsystem måste upphöra i nuvarande form.

Men inget har gjorts på snart 2 år. Olagligheterna förtigs och accepteras av kommunen och Färjerederiet! Sannolikt krävs ett vitesföreläggande för att olagligheterna ska upphöra.

2016-07-20  


Brottsstatistik visar en bild av Ekerö kommun som är okänd för de flesta

70% av alla våldtäkter i Ekerö sker mot barn under 15 år. Var tredje dag - året runt - rapporteras ett fall av misshandel i Ekerö.

Och både när det gäller våldtäkter av barn och misshandel är mörkertalet stort.

2016-07-14  


Hade kommunen följt LOU hade den misslyckade upphandlingen av Roshagen undvikits

LSS-boendet vid Roshagen blev ett fuskbygge. Lyssna när Moderaternas ordförande påstår att kommunen tvingades anlita det lettiskägda enmansbolaget Arcer då bolaget var billigast. Näst lägst anbud var 30% högre! 
Men vid sådan skillnad ska kommunen, enligt Upphandlingsmyndigheten, med stöd av 12 kap 3 § LOU kräva en förklaring till det låga anbudet och förkasta det om förklaringen inte är tillfredsställande. Detta är till för att stoppa skumraskbolag inom bl.a. städ- och byggbranschen.

Kommunen begärde ingen förklaring utan gladdes enbart över det låga anbudet!

2016-07-10   


Att parkera vid Ekerö centrum ska bli mer attraktivt - P-automater har satts upp

Många blir undrande när de ser att det finns P-automater uppsatta på ICA- och Apoteksparkeringen vid Ekerö centrum.

Ekeröbloggen redogör vilka P-regler som nu gäller.

2016-07-03    


På Ekeröfärjan kan enbart fysiskt vältränade hämta den tryckta tidtabellen

Den osannolika placeringen av tidtabellerna på Ekeröfärjan.

Hur tänkte man?

2016-07-02  


Miljonsmäll för Ekerö kommun – anlitat byggbolag har skulder hos Kronofogden

Roshagen blev inget LSS-boende - bara ett fuskbygge. Byggbolaget har skulder för indrivning hos Kronofogden från Skatteverket och ett antal företag i Ekerö kommun. Kommunen får själv bekosta färdigställandet av Roshagen.

2016-06-29 


Ekerös företagare är de som är mest rädda i länet för att kritisera sin kommun

Nästan varannan företagare i Ekerö vågar inte, eller tvekar, att föra fram kritik mot kommunen eftersom de befarar att det kan leda till negativa konsekvenser för deras företag. Det framgår av en helt ny enkätundersökning från Svenskt Näringsliv.

2016-06-26  


Ny avgift för de som slarvar bort passerkort vid Skå återvinningscentral upprör

Att tappa bort passerkortet till Skå återvinningscentral kostar dig pengar. Nytt kort har tidigare varit gratis. Men kommunen har nu infört en avgift. Det har upprört några medborgare som kontaktat Ekeröbloggen.

2016-06-23 


Bilder på ett fuskbygge - LSS-boendet i Ekerö

Ekerö kommun tvingades i mars  2016 att avbryta arbetet med att bygga LSS-boendet vid Roshagen. Det lilla förlustdrivna enmans-företaget som fått uppdraget att bygga boendet klarade inte av att färdigställa entreprenaden. Det hela är ett gigantiskt fuskbygge. 

LSS-boendet måste nu färdigställas av entreprenörer som kommunen tvingas anlita och betala för att få LSS-boendet klart. Bilden visar hur dräneringen görs om kring husen.

2016-06-17   


Det är inte fler detaljplaner som överklagas i Ekerö än genomsnittligt för Stockholms län

Kommunens företrädare förtränger i många fall att det tar kommunen ca 4 år att utarbeta en detaljplan.

Det är då lätt att hävda att den långa framtagningstiden beror på att detaljplaner överklagas. Men "enbart" var fjärde detaljplan överklagas. Och för dessa detaljplaner förlängs tiden till godkänd detaljplan med "bara" ca 15%.

2016-06-14  


Kommentarer till öppet brev riktat till Ekerös politiker om hyreshus på Närlunda sjöäng

Ett öppet brev publiceras från Intressegruppen Rädda ängen på Ekerö. Brevet handlar om förslaget att bygga hyreshus på den unika Närlunda sjöäng. Du kan i inlägget läsa brevet och kommentarer till ärendet.

T.ex. varför krävs det 1 000 billaster med fyllnadsmassa på sjöängen där hyreshusen ska placeras?

2016-06-10  


Platsbrist i Ekerö trots nytt äldreboende  – många tvingas fortsatt bo i andra kommuner

Med Ekgården, Kullen och det nya äldreboendet i Stenhamra, har kommunen totalt 206 äldreboendeplatser. Men 2022 är behovet 260 platser enligt Socialnämndens prognos.
Stadsarkitektkontoret har därför utrett alternativa platser för ett äldreboende och föreslår Träkvista torg. Detaljplanen där beräknas bli klar 2020. Med upphandling och byggande finns det tidigast ett nytt äldreboende 2022.  
Många av de äldre i Ekerö tvingas fortsatt att bo i andra kommuner.

2016-06-05 


Sätter friskolorna för höga betyg - granskning av Birkaskolan - en Montessoriskola i Ekerö

Birkskolans elever har mycket goda betyg. Flickorna har tredje högsta meritpoängen läsåret 2014/15 bland flickor när meritpoängen i årskurs 9 rankas i fallande ordning för Sveriges knappt 1700 högstadieskolor. Och pojkarna ligger inte mycket sämre till.

Men på nationella proven är det 200 - 800 skolor som har bättre resultat.

2016-05-29  


"Svärdet i stenen" - Ett kulturminne på Kärsön som är okänt för de flesta

"Svärdet i stenen" är väl synligt från Ekerövägen. Men då svärdet saknar vägvisningsskylt är det många som inte känner till detta kulturminne eller dess bakgrund.

2016-05-29   


Här kan du läsa Mark- och miljööverdomstolens dom om bussdepån vid Enlunda - Ekerö

Det var för 5 år sedan, 2011, som kommunfullmäktige godkände planen för Enlunda bussdepå. Men Länsstyrelsen underkände planen. Det saknades bl.a. en miljökonsekvensutredning. Först 2014 var nödvändiga dokument framtagna och kommunfullmäktige fattade ett nytt beslut. Det överklagades till länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Och nu har den slutgiltiga domen kommit. Den kan du läsa i inlägget.

2016-05-26 


Antalet paviljonger i Ekerö kommun skulle halveras på 3 år men det blev ”all time high”

En "paviljongutredning"  2013 visade att det skulle ske en minskning av antalet inhyrda paviljonger med 2679 kvm till 2773 kvm år 2016.

Men det blev ingen minskning. Det blev istället en ökning till "all time high". Vad gick snett då utredningen hade stöd av avsatta medel i budgeten för 2014 - 2016 och revisionsbolaget PwC berömde kommunens långsiktiga planering?

2016-05-20  


Vad händer med bostadsrätterna vid Wrangels väg – vad blir hyran för hyresrätterna

I inlägget redogörs varför Borätt ännu inte fått börja bygga bostadsrätterna vid Wrangels väg.
Hyran för en hyreslägenhet, som Ekerö Bostäder ska byggakan sänkas med 2400 kr/månad med regeringens förslag till energibidrag. Men Alliansen vägrar att skriva i projektbeslutet för Ekerö Bostäder att bolaget ska söka bidraget. Oppositionen har skrivit en reservation om detta märkliga agerande.

2016-05-15  


Ekerö Bostäder dräneras på kapital pga bristande affärskunnande och oseriöst ägardirektiv

Det är bara 98 kommuner av 257 som kräver aktieutdelning från sitt allmännyttiga bostadsbolag. Och 18 av dessa 98 kommuner kräver dessutom extra utdelning via en undantagsregel.   

Ekerö kommun är en av dessa 18 kommuner.

2016-05-12  


Ekerö Bostäder missar målet – Sveriges högsta hyror

Ekerö Bostäder har Sveriges tredje högsta hyror. För 2016 krävde bolaget en höjning med 2 %, långt över den genomsnittliga höjningen i Stockholms län.

Efter drygt ett halvårs förhandling och medling blev höjningen 0,86 %.

2016-05-10


Lär av misstagen från idrottshallen/Mälaröhallen – ny hall behövs i Ekerö 2019

Kommuner i samma storlek som Ekerö har nationellt i snitt 8,0 fullstora hallar. Kultur och fritidsnämnden föreslår därför en ny fullstor idrottshall 2019. Det gäller att nu börja planera för denna hall.

Men lika viktigt är att lära av misstagen från idrottshallen/Mälaröhallen som är under slutbyggnad så att inte samma kostnadsöverdrag och försening uppstår igen.

2016-05-08  


Ny plan för Ekerö centrum löser inte trafikkaos och parkeringsproblem 

Trafikkaoset och parkeringseländet vid Ekerö centrum kommer att kvarstå även efter att bussdepåtomten tagits i anspråk för bostäder, kontor, handel och parkering.

Det framgår av en konsultrapport som politikerna inte har fått se.

2016-05-03 


Antalet grundskoleelever i Ekerö 2008 – 2015 som studerar i andra kommuner eller friskola

Antalet i Ekerö folkbokförda grundskoleelever har ökat från 3830 till 4280 mellan 2008 - 2015. Det är en ökning med 600 elever eller 16%.

Däremot har antalet utpendlande elever varit relativt konstant, speciellt de senaste 3 - 4 åren.

2016-04-29


Arbetsmiljöverket kräver riskanalys innan flytten av Ekebyhovsskolans högstadium i Ekerö

Arbetsmiljöverket fann vid sin inspektion av Ekebyhovsskolan den 13 april 2016 att det saknades en dokumenterad riskbedömning för flytten av högstadiet till Tappen. Arbetsmiljöverket kommer att göra en uppföljning den 16 september att de totalt 7 bristerna är åtgärdade.

2016-04-26  


Kommunalrådet Reuterskiöld och ordföranden i Tekniska nämnden påstår
Skandalbygget Roshagen är upphandlat enligt Ekerö kommuns regler – sant eller falskt

"Det är på det sätt som upphandlingen av Roshagen har gjorts som vi gör upphandling. Det gör att samma problem kommer att uppstå igen".

Detta och andra häpnadsväckande påståenden av Reuterskiöld och Forsell kan du lyssna på i inlägget. Framtida miljonkostnader för skattebetalarna kan tydligen förväntas.

Men att upphandlingen inte har följt kommunens egna regler förnekas bestämt av Alliansen.

2016-04-23  


Ekerö kommun fick vite på 40 000 kr pga av fel paragrafnummer – sant eller falskt

Detta är inget aprilskämt. I inlägget kan du lyssna när kommunens informationschef Elfver förklarar i Radio Viking att en felaktig paragraf i kallelsen till lärarfacken kostade kommunen 40 000 kr i vite.

Något protokoll från detta möte finns dock inte.

2016-05-19  


Ekerö fastighetskontor svarar inte Länsstyrelsen – informationschefen förklarar varför

Länsstyrelsen önskade i brev till fastighetskontoret i Ekerö 2016-02-05 en avvecklingsplan för pelletsanläggningen vid sporthallen vid Ekebyhov samt närmare upplysningar om den planerade fjärrvärmeanläggningen. Informationen behövdes "för att länsstyrelsen ska kunna ta ställning till huruvida det föreligger ett tidsbegränsat behov." Men fastighetskontoret gjorde en överprövning av detta och bedömde att Länsstyrelsen inte behövde få något svar.

I inlägget kan du lyssna på informationschefens förklaring till detta märkliga agerande.

 2016-04-16  


Ekerö Bostäder har Sveriges tredje högsta hyra – men siktar på högre placering

I Stockholms län är den genomsnittlig hyreshöjning 2016 för 19 kommunalt ägda bostadsbolag 0,64%.  Ekerö Bostäder kräver 2%. Medling gav 0,84%. Ekerö Bostäder förkastar detta.

Kan bolagets krav bero på att kommunen har gett direktiv till Ekerö Bostäder att bolaget ska betala maximalt vad lagen medger i utdelning till kommunen? Men mjölkning av bolagets tillgångar sker även på annat sätt!

2016-04-12  


Inte första gången Ekerö kommun nonchalerar  rättsvårdande myndigheter i en rättsprocess

Rättsvårdandemyndigheter skickar brev till kommunen - förgäves.

Kommunen bryr sig inte.

Men har inte kommunen ett ansvar gentemot skattebetalarna att hantera rättsprocesserna på ett sätt som inte provocerar domstolarna?

2016-04-11  


Ekerö kommuns underlåtenhet att följa MBL-lagen kostar skattebetalarna 40 000 kr

För att stävja kommunens ovilja till förhandlingar krävde lärarförbunden  skadestånd för kommunens underlåtenhet att förhandla om flyttningen av mellanstadiet vid Skå skola till Stenhamra skola. Parterna enades om att kommunen betalar 40 000 kr av skattebetalarnas pengar i skadestånd till lärarförbunden.

2016-04-06  


Ekerö byggnadsnämnd måste utfärda sanktionsavgift för Tekniska kontorets svartbygge

Alla är lika inför lagen.

Med vilken trovärdighet kan kommunen framöver kräva av medborgare och fritidshusägare i kommunen att de ska respektera kommunens regelverk och gällande lagstiftning om  kommunen, via sitt svartbygge, själv utan omsvep bryter mot samma regler?

2016-04-05  


Den pelletsanläggning som ska värma upp nya sporthallen är ett kommunalt svartbygge 

Såväl anläggningen på bilden som dess pelletsanläggning har till stora delar byggts utan att det funnits ett startbesked för bygget. Och startbesked är ett lagkrav för att starta bygget. Länsstyrelsen beslutade 31 mars 2016 att upphäva bygglovet. Kommunen kommer knappast att överklaga beslutet utan tvingas använda annan värmekälla.
Kommunens agerande kan kosta skattebetalarna 2 - 3 Milj kr (?) förutom att idrottshallen blir avsevärt försenad.  

2016-04-03  


Ekerös kommunalråd fortsätter att mörklägga delar av kommunala utjämningssystemet

Senaste mörkläggningen är i en insändare i Mälarö Tidning 23 mars där kommunalrådet Reuterskiöld (M) fortsätter att enbart nämna att Ekerö betalar i inkomstutjämning och förtiger att andra kommuner betalar stora belopp till Ekerö i kostnadsutjämning. 

2016-03-30  


Driften av pendelbåten är nu upphandlad av Landstinget - men tidtabellen måste ses över

Driften  kommer att utföras med båten Nämndöfjärd.

Men båten måste byggas om för att klara upphandlingskravet att kunna ta minst 30 cyklar.

2016-03-26 


Tuppar som gal 10-15 gånger på 15-minuter är störande enligt miljönämnden i Ekerö 

Ekeröbloggen önskar alla läsare GLAD PÅSK med att publicera ett äldre inlägg i repris.

Det handlar om en familj som störts av golande tuppar på Ekerö och överklagade miljönämndens beslut om tupphållning. Miljökontoret hade mätt frekvensen för tupparnas golande per 15-minutersintervall vid sex stycken inspektionstillfällen och tillät fem stycken tuppar. Men länsstyrelsen tyckte annorlunda!

2016-03-24 


Johan Hagland - Ekerös stadsarkitekt slutar

I Ekerö är Haglands officiella titel miljö- och stadsbyggnadschef. I Södertälje blir han samhällsbyggnadsdirektör. 

För många i Ekerö är Hagland känd som en av de flitigaste kommentatorerna i Facebookgruppen "Gör något åt köerna på Ekerövägen nu!" 

2016-03-24


Ekerös kommunalråd mörklägger ständigt delar av kommunala utjämningssystemet

Som kommunmedborgare och skattebetalare har vi rätt att förvänta oss att kommunalrådet Reuterskiöld (M) och Ekerös Moderater ger korrekt information. Och inte vilseleder invånarna genom information som brister i saklighet, är avsiktligt ofullständig och vinklad.

2016-03-21  


Lyssna på ett reportage på 4 minuter  i Radio P4 om monstersvinet vid Nyckelby i Ekerö

Ett vildsvin väger normalt 50 - 90 kg. Men i höstas sköts ett svin i Småland som vägde 240 kg. Nu sägs att ett likartat monstervildsvin har siktats vid Nyckelby i Ekerö och det har rönt stor medial uppmärksamhet.

Du kan här lyssna på ett reportage om vildsvinet från Radio P4.

2016-03-17  


Dålig upphandling i Roshagen, Ekerö – men inget kunde göras annorlunda enligt ansvarige

Vid upphandling av gruppbostaden Roshagen vid Skärvik var det bestämt att enbart pris fick avgöra vem som fick entreprenaden. Sådan upphandling brukar attrahera företag som slarvar med skatter och avgifter, betalar låga svarta löner, anlitar oseriösa underleverantörer, inte följer arbetskyddskrav, miljökrav osv.
Och så blev fallet. Men även byggstopp, polisanmälan har förekommit vid Roshagen.

2016-03-14   


Ekerös kommunalråd Reuterskiöld (M) kan inte läsa och förstå en enkel ekonomisk tabell

Kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) påstår i Mälaröarnas Nyheter den 9 mars 2016 att Ekerö är "en av få kommuner som har ett positivt ekonomiskt resultat".

Men enligt SCB hade 95% av alla Sveriges kommuner "ett positivt ekonomiskt resultat" 2015 och ett sextiotal kommuner bättre ekonomiskt resultat än Ekerö. 

Känner inte Reuterskiöld till att kommunallagen föreskriver att intäkter ska överstiga utgifterna? 

2016-03-09  


Moderaterna i länet inklusive Lena Gerby (M) försvarar skolvalet – i Ekerö sviker hon det

Gerby har tillsammans med andra Moderata politiker undertecknat ett debattinlägg med budskapet "Att få välja skola är en trygghet för elever och familjer ... i våra kommuner kan elever välja olika skolor ... Vi uppmanar föräldrar att göra aktiva val och vi ser till att de har bra information som beslutsunderlag". 
Men i Ekerö genomför hon en politik som går på tvärs mot debattinlägget.  

2016-03-08  


Sporthallen i Ekerö – rekord i extra kostnader och förseningar

Sporthallen var ursprungligen budgeterad till 47 mkr, 41 mkr för byggnaden och 6 mkr för markarbeten. Nu dyker den ena extrakostnaden och bortglömda kostnaden efter den andra upp. Och hela hallen blir försenad. En genomgång av projektet visar att kommunen saknar ledningsmässiga förutsättningar att driva ett projekt av denna storleksordning.   

2016-03-06 


Olaglig kungörelse av Ekerö kommunfullmäktige den 8 mars 2016 - mötet måste ställas in

Kungörelsen av mötet strider mot 5 kap 10 § i kommunallagen. Beslut som fattas på mötet blir därför olagliga.

Nytt lagenligt möte kan tidigast äga rum den 18 mars.

2016-03-04  


Beslutet i Ekerö att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen har överklagats

Beslutet av Barn- och utbildningsnämnden den 11 februari 2016 att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmsskolan fr.o.m. höstterminen 2016 har överklagats till förvaltningsrätten. Du kan i inlägget läsa hela överklagandet med dess bilagor. 

2016-03-01  


Olagligt beslut att flytta mellanstadiet vid Skå skola till Stenhamra skola

Det kanske inte blir fängelse för de inblandade.

Men beslutet att flytta mellanstadiet från Skå skola till Stenhamra skola är olagligt enligt förarbetena till kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 223-224).

Beslutet får därför inte "verkställas eller på annat sätt tillämpas".

2016-02-27  


Inte bara LR utan även Lärarförbundet kräver Ekerö kommun på skadestånd

Ekerös skattebetalarare måste vara tålmodiga och öppna plånboken. Det är inte bara Lärarnas Riksförbund som kallat kommunen till förhandling om skadestånd för brott mot MBL-lagen.

Nu har även Lärarförbundet krävt förhandling om skadestånd för samma brott.

2016-02-25  


Skattebetalarna får betala skadestånd för Ekerös sätt att driva skolans omorganisation 

Lärarnas Riksförbund (LR) kallar via sin regionala ombudsman Ekerö kommun till tvisteförhandling om brott mot MBL-lagen.

LR yrkar på ekonomiskt skadestånd med belopp som kommer att anges vid förhandlingen. Du kan läsa LR:s brev till kommunen i inlägget.

2016-02-24   


Blir Ekerös nya sporthall klar och parkeringsfrågan löst för SM i armbrytning i april 2016

Svenska Armsportförbundet uppskattar att det blir ca 400 deltagare. Till detta kommer tränare, supporters, anhöriga och intresserade.

Evenemanget blir en stor test för infrastrukturen. Kommunen har i en trafikanalys som låg som underlag för att bevilja bygglov uppskattat att vid en idrottstävling som attraherar 300 tävlande och 500 - 600 åskådare räcker det med parkering för 40 - 60 bilar.

2016-02-24  


Skoldebatt i Radio Viking - kalkyl för Sandudden: Okulärbesiktning och samtal med rektor

Som skattebetalare är det lätt att ta sig för pannan över avslöjanden i Radio Viking av Ewa Linnros, journalist vid Mälaröarnas Nyheter.  Beslutet att flytta högstadiet från Ekebyhovsskolan till Tappen baseras på en okulärbesiktning av Sanduddens skola samt ett samtal med rektor.

Lyssna här på utsändningen i Radio Viking som görs i samarbete med Mälaröarnas Nyheter.

2016-02-19  


Trafiken med pendelbåten Ekerö - Klara Mälarstrand upphandlas nu för start hösten 2016

 

Nu börjar det hända saker med pendelbåten. Anbud till Landstinget för trafikering med pendelbåt Ekerö - Klara Mälarstrand skulle lämnas senast den 12 februari. Trafiken med pendelbåten startar hösten 2016.

2016-02-19  


Ekerö sporthall och tennishall växer nu fram - bilder visar hur det var tänkt och hur det blev

Enligt ett gammalt kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord.

Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av nyheter. Titta på bilderna och döm själv.

2016-02-15  


Beslut om flytt av högstadiet vid Ekebyhovskolan - inga krav på kvalitet i beslutsunderlaget

En granskning av det beslutsunderlag som presenterades för Barn- och utbildningsnämnden vid beslutet om flytt av högstadiet vid Ekebyhovsskolan till Tappströmskolan den 11 februari visar på anmärkningsvärda brister.

Men det finns inget kommunalrättsligt krav på utredning, kvalitet och allsidighet i det beslutsunderlag som redovisas för nämnderna. 

2016-02-14


Här kan du läsa förhandlingsprotokollet
Lärarfacken krävde att högstadiet blir kvar i Ekebyhovsskolan
Kommunen sade nej och  flyttar högstadiet till Tappströmsskolan

Förhandlingsresultatet som slutade i oenighet skapar säkert arga känslor hos många föräldrar. Det innebär att nästa steg är att Alliansen beslutar på Barn-och utbildningsnämndens sammanträde den 11 februari att flytta Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmsskolan.

2016-02-11 


Flyttning av Ekebyhovs högstadium är en upprepning av flytt av Skå skolas mellanstadium

Föräldrarna till eleverna i årskurs 4 och 5 vid Skå skola informerades i december 2015 att deras barn ska flytta till Stenhamra skola höstterminen 2016.

Fack och lärare fick sin information om detta via föräldrar. Hela detta flyttärende är en nästan parallell till flytten av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen.

2016-02-10  


Läs brevväxling mellan Ekerös kommunalråd och Anders Waldman om högstadieflytten 


Brevväxlingen omfattar totalt 4 brev. De återges oavkortade och får tala för sig själva utan kommentarer.

2016-02-10 


Breaking News

Onsdag den 10 februari kl 18.00 blir det central förhandling om högstadieflytten.

Central förhandling innebär att ombudsmän övertar förhandlingen. Sannolikt händelseförlopp. Den fackliga sidan kräver bättre beslutsunderlag. Kommunen (=Alliansen) hävdar att det finns tillräckliga underlag.
Förhandlingen slutar i oenighet och Alliansen beslutar att flyttningen ska genomföras höstterminen 2016 på Barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde på torsdag den 11 februari kl 18.00


Ekerös kommunalråd är osynlig i skolfrågan  – kan ett brev få honom ut på spelplanen

Anders Waldman, farfar till barn på Ekebyhovsskolan, har skickat ett brev till kommunalrådet Reuterskiöld (M) med önskan om svar om skolfrågan. Reuterskiöld (M), se bild till vänster, är ytterst ansvarig för den kommunala verksamheten. Trots detta väljer Reuterskiöld att göra sig osynlig och inte offentligt stötta sin nämndordförande. Kommer Waldman att få svar, om inte, ska Reuterskiölds tystnad tolkas att han inte stöder flyttförslaget?

2016-02-08 


Alliansen – inga fler utredningar, kör över fack, föräldrar, elever, lärare i Ekebyhovsskolan

Facken, lärare, föräldrar, elever är överens. Det behövs ett bättre beslutsunderlag innan beslut om högstadiet vid Ekebyhosskolan kan fattas.

MBL-förhandlingen som krävde detta strandade 2 februari. Alliansen har nu visat korten och det mest troliga scenariot är att Alliansen kör över facken via sitt tolkningsföreträde i den kommande centrala förhandlingen.
Alliansens beslut den 11 februari på Barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde blir sannolikt flyttning av Ekebyhovsskolans högstadium hösten 2016 till Tappströmsskolan.  

2016-02-05  


Oenighet i förhandlingen om skolorganisationen i Ekerö – ombudsmän kopplas in

Gerby har hävdat i media att kaffebordssamtalet med facken den 3 december var tillräcklig kontakt med facken inför beslutet om högstadieflytten i Barn-och utbildningsnämnden. Men som en blixt från klar himmel kallades facken till MBL-förhandling den 2 februari. Utfallet av förhandlingen är att inget beslut kan tas i nämnden den 2 februari samt att facket vid den fortsatta förhandlingen representeras av ombudsmän.

2016-02-02 


Snabbkurs för tjänstemän och politiker i Ekerö - hur hanteras dokument i beslutsprocessen

Snabbkursen är på 80 sekunder och gratis.

Kursen riktar sig främst till tjänstemän på skolförvaltningen samt politikerna i Barn- och utbildningsnämnden. 

2016-02-01  


Vad blir beslutet på Barn- och utbildningsnämnden om Ekebyhovsskolan 2 februari 2016

Alliansen har majoritet i Barn- och utbildningsnämnden. Kommer Alliansen att utnyttja sin makt och strunta i  det lagfästa kravet i MBL-lagen att kommunen måste förhandla med facken före beslutet i nämnden den 2 februari?

Läs ett brev med krav på förhandling från facken till politikerna i Barn- och utbildningsnämnden.

2016-02-01 


Politikerna lyssnar inte på oss - elever strejkar, demonstrationståg till Ekerö kommunhus

Eleverna vid Ekebyhovsskolan gick i ett demonstrationståg till kommunhuset för att tala med politikerna.

Men var fanns politikerna? Ekeröbloggen ger svaret.

2016-01-29  


Flyttning av högstadium i Ekerö kantas av bristfälligt underlag, osanna uppgifter, lagbrott

Det kan inte vara lätt att undervisa om demokrati och medbestämmande i samhällskunskap när arbetsgivaren kan användas som avskräckande exempel för eleverna. Föräldrar och elever har inte fått information om planerna på flyttningen. Dokument som delgivits politikerna saknas när de beställs. Kommunen avser att fatta beslut om flyttning av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen samt övrig ändring trots att ingen förhandling enligt lagen om MBL har skett. Protokoll från möte med facken saknas. Även riskanalysen som krävs enligt Arbetsmiljöverket saknas.

2016-01-28  


Kommentar till skoldebatten i Radio Viking - Ekebyhovsskolan, demokrati modell Ekerö

I debatten framkom många uppgifter som visar att ärendet handlagts av Alliansen på ett bristfälligt sätt.

2016-01-23   


Lyssna på debatten i Radio Viking om flyttning av Ekebyhovsskolans högstadium till Tappen

Flyttningen av Ekebyhovs högstadium till Tappströmsskolan debatterades i Radio Viking den 22 januari 2016. Ekeröbloggen kommer att kommentera debatten inom kort i ett kommande inlägg. Men då många inte hade inte möjlighet att följa debatten i radion publicerar vi nedan debatten utan kommentarer.

2016-01-22 


Debatt i Radio Viking om flyttning av högstadiet från Ekebyhovsskolan till Tappen

Fredagen den 22 januari 2016 kl 08:00 blir det debatt i Radio Viking om den brådstörtade flyttningen av högstadiet vid Ekebyhovsskolan till Tappströmsskolan. Men för alla er som missar direktsändningen kommer Ekeröbloggen att göra det möjligt att här i bloggen lyssna på utsändningen.

2016-01-21  


Ekerös brist på skolplanering vållar uppror bland föräldrar

Kommunen (läs Alliansen) avser att flytta hela Ekebyhovsskolans högstadium till Tappströmsskolan fr.o.m. höstterminen 2016. Flyttningen omfattar de 165 elever som i dag går i åk 6, 7 och 8 vid Ekebyhovsskolan.

Förslaget slår ned som en bomb och vållar kraftfulla protester från föräldrar.

2016-01-19  


Ett brev betyder mycket för medlemmarna i Närlunda och Stockby vägföreningar

Läsare av Ekeröbloggen efterfrågar brevet som skickats till kommunalrådet Reuterskiöld och som omnämns i inlägget "Vad hände med motionen från 2005 som försvann och efterlystes - svaret är inte det väntade."
I brevet som du kan läsa i detta inlägg, uppmanas Reuterskiöld bl.a. att tillse att utredningen om vägföreningarna eller kommunen ska sköta vägarna i Ekerö och Stenhamra tätorter efter 10 år färdigrapporteras i kommunstyrelsen.

2016-01-14  


Vad hände med motionen från 2005 som försvann och efterlystes - svaret är inte det väntade

Motionen avskrevs när kommunstyrelsen anmälde till kommunfullmäktige att Tekniska kontoret fått kommunstyrelsens uppdrag att göra en "Utredning om system med vägföreningar för väghållning". Det gjorde att det inte var motionen som borde efterlysas utan den utredning som motionen förslog skulle göras. 

2016-01-09  


Vart tog motionen vägen -  Ekeröbloggen lyser på Ekerös mörka partier

Efter 10 år har Elisabeth Palm (S) fortfarande inte fått svar på sin motion. Den saknades vid redovisningen av obesvarade motioner i kommunfullmäktige 15 december 2015. 

Gösta Olsson gör ett försök att stödja Palm och få Alliansen att följa kommunallagen. Försöket redovisas i inlägget. Kommunens svar kommer att publiceras.

2015-12-31   


Ekeröbloggen förnyar sitt utgivningsbevis - vad innebär det

Ekeröbloggen har förnyat sitt utgivningsbevis för sin databas. Ett utgivningsbevis ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag som t.ex. DN, SvD har för sina publiceringar på internet.

2015-12-28  


Vill Alliansen förbättra trafiksituationen för Ekerös pendlare

Om 5% av Ekerös bilpendlare övergår till att åka kollektivt skulle kösituationen på Ekerövägen dramatiskt förbättras.

Tyresös goda resultat att förmå bilister att övergå till kollektivtrafiken fick Huddinge att prova Tyresös recept. Och Tyresö upprepade 2015 sitt framgångsrecept från 2014. Men Alliansen i Ekerö väljer en annan väg.

2015-12-23  


Alliansen i Ekerö satsar på fjärrvärme - men den ekonomiska risken är stor

Få beslut av dagens politiker får så stort genomslag under så lång tid som investering i en fjärrvärmeanläggning. Beslutet måste därför föregås av en ordentlig utredning. Även de som avser att teckna avtal med kommunen om fjärrvärme kräver en långsiktigt hållbar kalkyl.  Men finns denna kalkyl? 

Kommunens investering i ledningsdragning uppskattas till 60 mkr vid placering av värmeanläggningen vid Sandudden. Finns detta kapital?   

2015-12-17  


Kaggeholms grävande journalistelever granskar glädjebetyg i Ekerös skolor

Journalistelevernas har följt upp sin artikel i tidningen E-nytt om glädjebetyg genom intervjuer med elever och skolverket. Även nämndansvarig tjänsteman ger sin syn på glädjebetyg. Men ingen rektor eller lärare vill uttala sig. Med tillstånd från E-nytt kan du läsa artiklarna här på Ekeröbloggen.

2015-12-14  


Blancofullmakt för kommunstyrelsen i Ekerö att investera i fjärrvärme

Lönsamheten i fjärrvärmebranschen är allmänt sett dåligt. Studier visar att de flesta fjärrvärmebolag har så dålig lönsamhet att de inte kan göra några investeringar. Trots detta ger kommunfullmäktige i Ekerö kommunstyrelsen carte blanche att fatta alla erforderliga beslut för en investering om 60 milj kr i en fjärrvärmeanläggning i Ekerö. Denna beslutsordning försvårar avsevärt skattebetalarnas insyn i detta riskprojekt.

2015-12-09   


Läs Ekerö kommuns yttrande om bussdepån till Högsta Mark- och miljödomstolen

Högsta Mark- och miljödomstolens beslut att bevilja prövningstillstånd för överklagandet om placeringen av bussdepån vid Enlunda rullar nu vidare.

I domstolens prövning ingår att kommunen får lämna sina synpunkter på det som de klagande förde fram vid den lägre instansen, dvs Mark- och miljödomstolen. Och nu har kommunen lämnat sina synpunkter.

2015-12-05  


Kan Ekerös kommunalråd Reuterskiöld (M) räkna och läsa innantill 

Reuterskiöld hävdade i en budgetdebatt i Radio Viking den 27 november 2015 att Alliansen under de senaste 5 - 7 åren satsat mer än en miljard bara på investeringar i nya skolor.

Reuterskiölds uttalande visar tyvärr att han inte kan räkna och/eller läsa innantill.

2015-12-02 


Eleverna vid Kaggeholm gör en nättidning med lokal prägel – läs här ett smakprov

Ekeröbloggen vill göra reklam för den nättidning journalisteleverna producerar vid Kaggeholms folkhögskola. Tidningen innehåller främst lokalt material från Ekerö.

Du får ett smakprov på en artikel och kan efter artikeln klicka dig fram till nättidningens hemsida.

2015-12-02 


Centrumplaneringen har spolats av Trafikverket - men vad säger nämnderna i Ekerö?

Nämnderna i Ekerö kommun lämnar med något undantag bara allmänna synpunkter utan egentligt innehåll på förslaget till omdaningen av Ekerö centrum. Synpunkterna är korta och omfattar i de flesta fall 10 - 30 rader.

Beror innehållet i svaren på att politikerna inte läst förslaget? Eller på att svaren utarbetades under semestertider? 

2015-11-26 


Kall sporthall i Ekerö - drygt ett år efter byggstart planeras för uppvärmning

Arbetet med den nya sporthallen började i valrörelsen 2014. Den kompletta ansökan om bygglov för en pelletsanläggning för uppvärmning av sporthallen upprättades drygt ett år senare, den 21 oktober 2015. Planerad byggstart är 1 december 2015. Behovet av uppvärmning verkar vara hastigt påkommet!
Kostnaderna för sporthallen har enligt tidigare redovisning ökat med 26 milj kr. Får vi här se ett nytt miljonöverdrag av kostnaderna för sporthallen?

2015-11-19 


Många har svängt och blivit positiva till asylboendet i Stenhamra enligt Radio P4 Stockholm

Som en service för våra läsare kan du lyssna på reportaget.

Reportaget sändes den 18 november och är knappt 2 minuter långt. 

2015-11-19  

Landstingsrådet Hemming (C), ansvarig för sjötrafik, har dålig kännedom om Ekeröpendeln

Landstingsrådet Gustav Hemming (C) har speciellt ansvar för sjötrafik. Trots detta har han dålig kännedom om den blivande Ekeröpendeln. Det framgår av Hemmings uttalanden om Ekeröpendeln i DN den 14 november.

2015-11-17   


Synpunkter på näringslivsklimatet i Ekerö av tung ledamot i Företagarna Sundbyberg-Ekerö

Synpunkter på företagsklimatet från känd ledamot och mentor i Företagarna Sundbyberg-Ekerö Bengt Tedenmyr väger tungt då han har kontakter både med Ekerö kommun och Ekerös företagare.ån känd ledamot och mentor i Företagarna Sundbyberg-Ekerö Bengt Tedenmyr väger tungt då han har kontakter både med Ekerö kommun och Ekerös företagare. 

Organisationen verkar för företagande, företagares rättigheter och att bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.  

2015-11-15  


Arriva nonchalerar trafiksäkerheten i Ekerö - anmälan görs till SL och Ekerö kommun

Du kan se en film som visar att bussen från Adelsö mot stan stannar på vägens högra sida vid Munsö skola. Där finns inte ens en hållplats. Barnen tvingas därför att springa från den säkra hållplatsen tvärs över vägen till bussen. Detta är det normala sättet att låta barnen kliva på bussen vid Munsö.

Efter att detta inlägg skrevs har SL lagt upp ett klagomålsärende och kontaktat Arriva. Läs mer om detta i inlägget.

2015-11-12  


Start av pendelbåt Tappström – Gamla Stan har tagit ett stort steg framåt

Trafiknämnden i Landstinget fattar ett för Ekeröborna efterlängtat beslut den 17 november 2015. Pendelbåten Tappström - Gamla Stan ska starta.

Men driftsstart förutsätter att Trafikverket och Ekerö kommun säkerställer medfinansiering. Och enligt Trafiknämnden förväntas ett avtal om detta bli undertecknat inom den närmsta månaden. 

2015-11-09  


Självgoda politiker i Ekerö saknar verklighetskontakt med företagsklimatet

Ekerös politiker är mycket nöjda med sin insats när det gäller företagsklimatet. Men företagarna gör tummen ned. Det framgår av enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning 2015, där samma fråga ställs till såväl politiker som till företagarna. Enligt företagarnas svar placeras Ekerö huvudsakligen inom spannet 110 - 280 av 290 kommuner. Inte i toppen som politikerna bedömer.

2015-11-07  


Kommunalrådet i Ekerö och tjänstemän mottar hotfulla mail efter möte om asylmottagning

Svt Stockholm gjorde ett nytt reportage dagen efter det informationsmöte i Stenhamra som skildrades i inlägget "Ekerö kommuns informationsmöte om asylboendet stördes av icke inbjudna".

När du nedan klickar på Läs mer hamnar du på detta inlägg. Sist i inlägget kan du klicka fram det nya reportaget.


Ekerö kommuns informationsmöte om asylboendet stördes av icke inbjudna

Det var inte bara inbjudna småbarnsföräldrar som kom till kommunens informationsmöte om asylboendet i Stenhamra den 2 november 2015. Du kan se ett kort reportage som SVT Stockholm har gjort om det stökiga mötet.

2015-11-03  


Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd för bussdepån vid Enlunda

Det vanligaste skälet till prövningstillstånd är att Mark- och miljööverdomstolen anser att det kan finnas anledning att ändra Mark- och miljö-domstolens dom. Om så är fallet kan inte sägas då skälen till ett prövningstillstånd aldrig redovisas.

  2015-10-30  


Företagarföreningen i Ekerö centrum - Synpunkter på programmet för Ekerö centrum

För att det utbyggda Ekerö centrum ska bli en attraktiv handelsplats krävs enligt  Företagarföreningen  totalt 500 - 550 p-platser exklusive infartsparkeringar. De nya p-platserna måste byggas i garage under centrum pga den begränsade ytan.

 2015-10-30  


Lyssna på ett reportage från Radio P4 om det planerade asylboendet i Stenhamra

Förutom att lyssna på Radio P4:s reportage om asylboendet i Stenhamra kan du även klicka fram och stödja en namninsamling FÖR asylboendet.

Men många boende i Stenhamra är så upprörda för det planerade asylboendet att det även finns en namninsamling MOT asylboendet.

2015-10-22  


Trafikverket spolar helt Ekerös förslag till plan för Ekerö centrum

Trafikverket och Landstingets Trafikförvaltning för fram omfattande allvarlig kritik i sina remissyttranden över förslaget till plan för Ekerö centrum. 

Trafikverket påtalar att väsentliga utredningar för ett centrumområde som trafikutredning och handelsutredning, inte genomförts, trots att de borde ha legat till grund för förslaget. 

2015-10-21  


Ekerös skolor har ranking 161 i Lärarförbundets statistik - men 20 i egen statistik från SKL

Hur kan det vara så stor skillnad i redovisad ranking som 20 och 161?

I inlägget redovisas vari skillnaden består av.

2015-10-18   


Har kommunen funnit en lösning på trafikkaoset vid Ekerö centrum - sant eller falskt

Många har trott att det krävs en Einstein för att få en god trafikmiljö och tillräckligt med parkeringsplatser vid planeringen av Ekerös utökade centrum.

Men kommunen säger sig ha en lösning trots att det tillkommer 5500 kvm kontor, 340 lägenheter, 5000 kvm handel, en skola med 450 elever, parkeringsgarage samt ett utökat resecenter för kollektivtrafiken.

2015-10-14


Ekerös politiker ointresserade av pendelbåten i kommunfullmäktige

Politikerna verkar att ha abdikerat. Öpartiet hade ställt tre frågor om pendelbåten i en interpellation. Enbart två politiker från Ö och kommunalrådet Reuterskiöld yttrade sig.

Frågorna kan knappast anses ha blivit besvarade. Men inga andra av fullmäktiges 41 ledamöter ansåg tydligen att frågorna vara värda att bli belysta och diskuterade i kommunens högsta beslutande organ. Du kan i inlägget lyssna på debatten i fullmäktige.

2015-10-10  


Var ska jag ställa bilen om jag tar båtpendeln från Tappström?

Kommunalrådet Reuterskiöld (M) har besvarat en interpellation (=frågor) om bl.a. var bilen ska parkeras för de som ska åka med pendelbåten.

Reuterskiöld svar : Infartsparkeringen vid Träkvistavallen ligger "två km från Ekerö centrum vilket kan betraktas som gångavstånd till pendelbåten". Och med normal gångtakt om 80 m/minut tar det bara 20 minuter. 

2015-10-05  


Trafiklandstingsrådet Tamsons besökte Ekerö - mottog protestlista mot bussneddragningen

Du kan lyssna på ett reportage gjort av Radio P4 inspelat i Ekerö centrum den 29 september 2015. Trafiklandstingsrådet Tamsons var i Ekerö centrum för att få tala med initiativtagarna till protestaktionen mot neddragningen av Ekerös busstrafik. Initiativtagarna överlämnade drygt 2100 namnteckningar i protest mot nedskärningen. Men Tamsons deltar även i reportaget från Ekerö centrum.

2015-09-29  


KD fortsätter att sprida felaktigheter om den batteridrivna pendelbåten Ekerö - Gamla Stan

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting drog i december 2014 tillbaka förslaget att finansiera den test som planerades för den batteridrivna pendelbåten i september - oktober 2015. Bakgrunden var att finansieringen var olaglig. Men enligt Christina Blom Andersson (KD) beror den uteblivna testen på att det lilla enmansföretaget Green City Ferries inte lämnat in en ansökan om finansiering.(!!)

2015-09-26  


Cornelistorpet rivs om 2 veckor – reportage i Radio P4 om kampen för att bevara torpet

Lyssna på reportaget i Radio P4 om Gunilla Lindbergs kamp för att bevara Cornelistorpet.

Gunilla är ordförande i Ekerös kultur och fritidsnämnd.

För att bevara torpet måste 3 mkr skrapas ihop på 2 veckor.

2015-09-24   


Upproret i Ekerö mot SLs neddragning av busstrafiken

Den kampanj som Ekeröborna Mattias Annwall och Katrin Friberg startat mot neddragningen av busstrafiken i Ekerö har fått genomslag i riksmedia som DN, Svt.se, Radio P4.
Här kan du läsa några av riksmedias artiklar, men även lyssna på Radio P4. Du får även internetadressen till kampanjen om du vill stödja den.

2015-09-21   


Besparingsförslag i Ekerös budget - plantera skog i Ekebyhovsbacken, stänga en ishall

I Ekerö kommun pågår ett budgetarbete för budget 2016 respektive inriktning 2017 - 2018. Det är mot slutet av budgetperioden som det blir svårt att få en budget i balans enligt kommunallagens krav. Självklart måste kommunen anse det fullt möjligt att beskoga Ekebyhovsbacken och lägga ned en ishall. Sådana drastiska förslag presenteras inte i budgetförslagen utan omsorgsfull värdering av folkopinionens reaktion.

2015-09-18  


Lyckat försök i Tyresö minskade biltrafiken till Stockholm - men inget för Ekerö

Tyresö har i samarbete med SL gjort ett framgångsrikt försök att få bilister att åka kollektivt. I en motion föreslås att ett likartat försök görs i Ekerö. Men som bekant avslår Alliansen regelmässigt alla motioner, så också i detta fall. Men liknande försök har med stor framgång gjorts i Malmö, Göteborg, Kista där 5% av tidigare vanebilister övergått till kollektivt åkande. Ett sådant resultat skulle märkbart minska köerna på Ekerövägen. 

2015-09-15  


Ekerö kommun kallas till domstol om sporthallen - kommunen väljer att inte komma

Bygglovet för sporthallen vid Ekebyhov är överklagat till Mark- och miljödomstolen. Kommunen kom inte till den muntliga förhandlingen med efterföljande syn som kommunen och de som överklagat bygglovet kallats till.

Vid synen intresserade sig rätten bl.a. för de ekar som sågats ned trots att de enligt bygglovet ska bevaras. Och efter synen har ytterligare avverkning skett av ekar som ska bevaras.

 2015-09-10


Bostadslånen i Ekerö är 10 gånger större än i kommunen med lägsta bolåneskulden

Nio av de tio kommuner där invånarna har högsta bolåneskulden ligger i Stockholmsområdet.

Sex av tio kommuner med lägsta bolåneskulden ligger i Norrbotten.

2015-09-06  


Ekebyhovs sporthall tar form - se bilder som visar landskapet före och efter projektstart

Bilderna visar att även utbyggnaden av tennishallen pågår.

Våren 2016 beräknas såväl sporthallen som utbyggnaden av tennisverksamheten vara klara.

2015-09-02


Reuterskiöld (M) ensamvarg i Sverige: Behåll vägföreningar i tätorterna i Ekerö

Reuterskiöld och Alliansen anser att Ekerö ska bibehålla vägföreningar i Ekerös tätorter. Men flertalet kommuner har avvecklat motsvarande vägföreningar efter att det blev olagligt enligt en lagändring att nyetablera vägföreningar i tätortsmiljö. I inlägget granskas Reuterskiölds argument för att gå på tvärs mot andra kommuners agerande. 

2015-08-29 


Pressrelease från KD: Sann eller falsk information om pendelbåten

Om något verkar vara för bra för att vara sant är det oftast inte sant. Detta gäller särskilt uttalande av politiker. 

2015-08-24 


Se reportaget i TV sänt den 18 augusti om svårigheter att rekrytera behöriga lärare till Ekerö

Många missade det reportage som sändes i Aktuellt om svårigheter att rekrytera lärare i Ekerö. Här på Ekeröbloggen kan du se programmet.

2015-08-19   

Ekonomiska problem bakom många vackra husfasader i Ekerö enligt Kronofogden statistik

Med en total skuld till Kronofogden på ca 105 000 000 kr och med ca 80 personer med skuldsanering etc. innebär det att många i Ekerö har levt över sina tillgångar.

2015-08-14  


Mycket osäkert med reguljära batteridrivna pendelbåtar i 30 knop Ekerö - Gamla Stan

KD ger sken i en pressrelease 27 juli 2015 att eldrivna pendelbåtar i 30 knop Ekerö - Gamla Stan kan bli verklighet redan nästa år eller 2017.  Men batterikapaciteten i båten, som bekostas av EU och f.n. byggs i Lettland, medger att båten bara körs ca 22 - 23 km innan batterierna måste laddas. 
Den borgerliga Alliansen i Trafiknämnden lovade att bekosta testkostnaden om ca 1 mkr till det lilla nystartade privata företag som fått dispens av Länsstyrelsen att utföra testerna. Men det visar sig vara olagligt och Alliansen drog bort sitt förslag.

2015-08-09  


Trots varumärket Kulturens övärld ligger Ekerö lågt när det gäller kulturstöd

Ekerös kulturkostnader per innevånare och år ligger under snittet i både Stockholms län och i riket. Kultur- och fritidsnämnden har inte utnyttjat hela sin budget de tre senaste åren. Nämnden får i inlägget förslag på en kulturell aktivitet som berör alla Ekerös elever.

2015-08-05 


Är pendelbåt Ekerö - Gamla stan i 30 knop en realitet nästa år eller 2017

Enligt Kristdemokraterna kan de som bor i Ekerö och Rindö förhoppningsvis få sina nya pendelbåtar på plats nästa år eller 2017. Och båtarna går 30 knop. En realitet?

2015-08-01  


Politiker i Ekerö efterlyser svaret på en tio år gammal motion från (S) som smusslades bort

På kommunfullmäktige den 23 juni 2015 överraskade Elisabeth Palm (S) genom att efterfråga den av henne 2005 väckta motionen. 

Kan det vara Ekeröbloggens inlägg som beskrev hur motionen trollades bort av Alliansen som fick Elisabeth Palm (S) att efter 10 år fråga vart motionen tagit vägen? 

2015-07-28  


Byråkratin segrar över sunt förnuft vid krav på vägvisning till Stenhamra Hälsocentral

Vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt.

Det framgår av detta inlägg där byråkrati och juridik står mot vanligt sunt förnuft.

2015-07-24 


Ekerös avtal om mottagning av 51 flyktingar år 2015 blev 2 under första halvåret.

En redovisning av antalet mottagna ensamkommande barn och vuxna nyanlända visar för Ekerö kommun ett häpnadsväckande resultat.

2015-07-20  


En stor majoritet av Ekerös politiker är emot avgiftsfri Ekeröfärja  

En stor majoritet av Ekerös politiker vill inte undersöka möjligheterna att staten tar över driften av Ekeröfärjan och att färjan därmed blir avgiftsfri. Fullmäktige avslog nämligen en motion från Öpartiet att Ekerö tar kontakt med Trafikverket och Länsstyrelsen för att diskutera frågan. I inlägget redovisas bakgrunden till politikernas ställningstagande. 

2015-07-13  


Vad döljs bakom den gravsten i Ekerö kommun som beskrivs - få känner till berömdheten

(Nedanstående besöksmål publicerades för 2 år sedan på Ekeröbloggen. )

Denna grav kanske kan vara något för turistinformationen att informera våra turster om. 

Vägbeskrivning bifogas så att även de Ekeröbor som inte känner till graven kan besöka den.

2015-07-07
 
Trafiknämnden vid Stockholms Läns Landsting vaknade 30 juni 2015

JO kritiserade den 17 juni 2015 Trafiknämnden och dess underorgan för att protokollen inte justerades och anslogs enligt de krav som kommunallagen anger.
Men de brister JO kritiserade - efter en anmälan av Gösta Olsson - kvarstod trots Trafiknämndens påstående om motsatsen.
Ekeröbloggen skickade 23 juni 2015 information till Trafiknämnden att bristerna kvarstod. Det medförde ett uppvaknande.

  2015-07-03


Ska kommunen eller vägföreningarna sköta väghållningen i tätorterna i Ekerö

Frågan om det ska vara kommunen eller vägföreningar som ska sköta vägarna i Ekerö tätort och Stenhamra tätort har nu blivit en aktuell politisk fråga genom de motioner som lämnats av Öpartiet och Miljöpartiet.
Enligt Adam Reuterskiöld (M) är politikernas uppgift ytterst att tillgodose medborgarnas intresse. Och medborgarnas intresse är stort att kommunen övertar vägansvaret. Det är därför svårt för Alliansen att sina vana trogen göra tummen ned för oppositionens motioner.

2015-06-27   


Trots kritik från JO följer inte Trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting kommunallagen

JO har uttalat sig nu i juni efter den anmälan Gösta Olsson gjorde  i augusti 2014 pga Trafiknämndens sätt att justera och publicera handlingar. 
JO är kritisk till Trafiknämndens agerande men skriver optimistiskt i sitt beslut: "Nämnden har tagit fram en ny rutin för att justering och tillkännagivande fortsättningsvis ska ske inom föreskriven tid och jag utgår från att nämnden nu följer lagens krav.

Men lagen följs fortfarande inte!! 

2015-06-21  


Utredning i Ekerö om för- och nackdelar med Vägföreningar slår Svenskt rekord i långbänk

Kommunfullmäktige beslöt 2005 att en utredning skulle göras om för- resp. nackdelar med Vägföreningar. Såväl utredningen som samtliga remissinstanser rekommenderade att Närlunda och Stockby vägföreningar skulle övertas av kommunen. Men dåvarande kommunalrådet Carpelan (M) såg till att utredningen trollades bort och inte redovisades för kommunfullmäktige.

2015-06-15   


Beslutad renovering och utbyggnad av Ekebyhovsskolan läggs på is

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2015 att anslå 17 mkr av beräknade 68,75 mkr för att påbörja renovering och utbyggnad under år 2015 av Ekebyhovsskolan. Föräldrarna informerades om beslutet. Men i juni får föräldrarna information om att renoveringen och ombyggnaden lagts på is. Utan att något politiskt beslut fattats.,

Är det den plötsligt uppdykande fördyringen av den nya idrottshallen vid Ekebyhovsskolan som stoppar renoveringen och utbyggnaden av Ekebyhovsskolan?

2015-06-11  


Länsstyrelsen stoppar kafferosteriet vid Jungfrusunds marina

Länsstyrelsen har tidigare godkänt kafferosteriet ur miljösynpunkt.

Men nu stoppar länsstyrelsen kafferosteriet för att detaljplanen inte uppfyller kraven för ett kafferosteri.

2015-06-10  


Mångmiljonbelopp i moms för vägföreningar i Ekerö - hur är läget i andra kommuner

Vägarna i tätorterna i Sverige sköts normalt av respektive kommun. Det blir billigare så för kommuninvånarna eftersom kommunerna är momsbefriade.

Men i Ekerö har kommunledningen med Carpelan i spetsen sagt nej till denna ordning. Och Hertz, ordförande i Moderaterna i Ekerö, påstod 3 juni 2015 på ett informationsmöte i Närlunda vägförening att det kostar lika mycket om kommunen övertar ansvaret vägansvaret från Närlunda vägförening.

2015-06-07  


Från 30 juni 2015 får bara legitimerade lärare sätta betyg - hur är läget i Ekerö

Lärarlegitimationen ger rätt att sätta betyg i ämnen man är behörig i.

Men ytterst handlar det om att barn och elever, vars rätt till bra undervisning, faktiskt kommer på undantag om lärarna själva inte har utbildning i de ämnen de undervisar i. 

2015-06-04   


Gärna underhåll av Ekerös skolor – men först rejäla mögelangrepp

Nu har arbetet med det eftersatta underhållet för Närlundaskolan kommit så långt att det är dags att riva ytterligare en tegelbyggnad från 70-talet på ca 1000 kvm. Orsak: Det bristande underhållet!

I inlägget visas även bilder från några utvalda skolor där underhållet varit extremt eftersatt. Men slutligen har mögel, arbetsmiljöverket, miljönämnden, föräldraopinioner etc. tvingat fram åtgärder.

2015-06-01  


Ekerös elever - ranking 12 i grundskolan, ranking 218 att klara gymnasiet på 3 år

Ekerö elever har tolfte högsta meritpoängen i grundskolan.

Hur kan det då finnas ett par hundra kommuner, där eleverna har lägre meritpoäng än Ekerö och som har högre andel av eleverna som klarar gymnasiet på tre år än för Ekerö?

2015-05-29  


Finns det ett framgångsrecept för köttproduktion i Ekerö som andra kan lära sig av

Koldioxidutsläppen vid köttproduktion bekymrar myndigheter och personer insatta i miljöfrågor.

De verkar inte känna till att i Ekerö finns kunskap och praktisk erfarenhet av metoder som gör att köttproduktionen i Ekerö är koldioxidneutral.

2015-05-22 


Här kan du läsa domstolens avslag på överklagandet av detaljplanen för Enlunda bussdepå  

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av detaljplanen för Enlunda bussdepå.

Flera har hört av sig och bett att Ekeröbloggen publicerar domen. Som en service för Ekeröbloggens läsare publiceras därför domen i sin helhet i detta inlägg.

2015-05-20  


200 ungdomar i Ekerö miste sina sommarjobb - läs och lyssna hur det gick till

Socialdemokraterna anslog 1 mkr i sitt budgetförslag så att alla som sökte skulle få sommarjobb.

Men det var inte så här man tänkte att det skulle gå till.

2015-05-18   


Har Ekerö högst andel obehöriga speciallärare och specialpedagoger - döm själv

Enligt Skolverket arbetar i Ekerö 36 lärare helt eller delvis som special-lärare eller specialpedagog. Du får i inlägget göra en kvalificerad gissning hur många som har lärarlegitimation för sin tjänst.

2015-05-17  


Skolinspektionen gör förnyad tillsyn av Tappströmskolan - nytt föreläggande utfärdas

Mängden fel och brister vid tillsynen av Tappströmskolan i oktober 2014 har gjort att Skolinspektionen har utfört en förnyade tillsyn i april 2015 för att följa upp vidtagna åtgärder.

Skolinspektionen skriver efter denna förnyade tillsyn:
"... det återstår en hel del arbete innan åtgärderna kan anses vara tillräckliga. ... En redovisning av en handlingsplan för att komma tillrätta med bristerna ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 18 maj 2015". 

2015-05-14 


I Ekerö kommun ska revisorn granska sig själv

Enligt kommunallagen är det olaglig att vara ledamot i en styrelse i ett av kommunen helägt bolag som AB Ekerö Bostäder och samtidigt vara revisor i samma bolag.

Men i Ekerö tillåts en ledamot i Ekerö Bostäders styrelse att även vara revisor i Ekerö Bostäder med uppgift att granska styrelsens arbete.

2015-05-10  


Länsstyrelsen avslår dispens att framföra pendelbåten med högre hastighet

Det blev tummen ned från Länsstyrelsen att få framföra den kommande pendelbåten mellan Tappström och Gamla stan med 15 knop. 

Med en dispens blir restiden 40 minuter i stället för 50 min. Du kan i inlägget läsa Länsstyrelsens beslut med motiveringar.

2015-05-08   


Ekerö kommun var informerad om risken att trädet kunde falla över gång- och cykelbanan

Trots att kommunen är ansvarig för gång- och cykelbanan var kommunens enda åtgärd att be  anmälaren att ta ett kort på trädet och skicka det till Trafikverket.

Du kan se ett reportage som Svt Stockholm har gjort om denna anmälan i inlägget.

2015-05-06   


Påstående av (M) - Ekerö kommun klarar förskolan utan tillräckligt utbildad personal 

Barn-och ungdomsnämndens ordförande Lena Gerby (M) tar Skolinspektionen som stöd för sitt påstående att Ekerös kommunala förskolor klarar kompetenskraven utan tillräckligt utbildad personal.

Men Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket, delar inte Gerbys bedömning. 

2015-05-05  


Ekerömoderaternas Facebook - välskötta kommuner betalar till misskötta kommuner

Men det är en myt och kvalificerat svammel att Ekerös skattepengar finansierar lyxkonsumtion i Norrlandskommunerna som badhus m.m.

Det kommunala utjämningssystemet har ingenting att göra med skötseln av kommunernas ekonomi. Ekerö är t.o.m. en nettomottagare i utjämningssystemet.

2015-05-02


Förskolan i Ekerö - ny statistik ger intressant resultat

I de privata förskolorna i Ekerö saknar hälften, och i kommunala förskolorna fyra av tio, helt utbildning för att arbeta med barn. Andelen outbildade fördubblades mellan 2013 och 2014.
I de privata förskolorna halverades andelen förskollärare mellan 2013 och 2014 till låga 15%. I de kommunala förskolorna, med andelen förskollärare 30% år 2014, var minskningen lägre.

2015-04-30  


Efter allvarlig olycka ska Ekerö se över träd vid cykelbanor

Normalt ägnar sig Ekeröbloggen inte åt blåljusjournalistik. Men pga den säregna olyckan görs ett undantag.
Två personer skadades allvarligt på Färingsö av ett fallande träd när de sent på eftermiddagen den 23 april cyklade på kommunens gång- och cykelväg. Du kan lyssna på Ekerö kommuns informationschef när han intervjuas om olyckan av Radio P4.

2015-04-24   


Valrörelsen 2014 "Genialisk idé" – Nu "Hot mot landskapsbilden, riksintressen mm"

Det politiska minnet är kort. Mark som i valrörelsen kunde användas till ett resecenter med linbanestation får nu inte användas för en nödvändig ombyggnad av Tappströmsbron.

Det skulle "ta kulturhistoriskt värdefull mark i anspråk, påverka landskapsbilden negativt samt riskera att påverka riksintresset". 

2015-04-22  


SvD kartlägger förskolan i Stockholm – läget är allvarligt. Men läget i Ekerö är ännu sämre

Läget beskrivs som allvarligt med mer omsorg än pedagogisk verksamhet. Ekeröbloggen gör en granskning av Ekerö likartad den som SvD har gjort för Stockholm. 
Föräldrarna i Ekerö är dock nöjda. Men frågan är om inte nöjdheten mer är baserad på att barnen varit glada i förskolan än en värdering utifrån att förskolan är en skolform där barnen ska lära sig något?

2015-04-19  


Ekerö kommuns avslag på Danica Bromejus ansökan om bostadsanpassning upprör

Alla har vi upprörts över att Ekerö kommun gav avslag på Danica Bromejus ansökan om bostadsanpassning. Hennes ärende har skildrats utförligt i Mälarö Tidning.

Ekeröbloggen har fått en insändare som analyserar och granskar kommunens agerande. Citat från domen i insändaren visar t.ex. att skälet till avslag, för den anpassning Danica begärt, var kostnaden för åtgärden. 

2015-04-15  


Bostadsbristen snart löst i Ekerö: Önsketänkande eller resultat av berömvärt arbete

Ekerö kommun uppger till Boverket att utbudet av bostäder svarar mot behovet i kommunens alla delar utom för Ekerö tätort. Och 2019 är bostadsbristen enligt Ekerö kommun ett minne blott även för tätorten.

Det är även balans när det gäller bostäder för flyktingar i Ekerö enligt de uppgifter kommunen lämnat till Boverket. 

2015-04-12  


Hanna Svensson (S) nytt oppositionsråd i Ekerö

Hanna Svensson var andra namn på Socialdemokraternas valsedel i kommunalvalet 2014.

Hanna är 35 år och f.n. politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Lars Holmström, som varit oppositionsråd sedan 2010, avgår pga att han valts till ordförande i byggfackets region Stockholm och Gotland. Regionen har ca 15 000 medlemmar, fördelade på 31 olika yrkesgrupper. De största grupperna är trä- och betongarbetare.

2015-04-09     


Viktigt att Ekerö kommun profilerar sig som en attraktiv arbetsgivare - men vad görs

En profilering är nödvändig för att kunna attrahera kompetent personal inom de flesta personalkategorier. Kravet på profilering blir tydligt när det gäller för Ekerö att få del av satsningen på 2 miljarder för att öka lärartätheten på lågstadiet. Här blir det konkurrens mellan kommunerna om behöriga lärare.

2015-04-05  


Tuppar som gal 10-15 gånger på 15-minuter är störande enligt miljönämnden i Ekerö 

Ekeröbloggen önskar alla läsare GLAD PÅSK med att publicera ett äldre inlägg i repris.

Det handlar om en familj som störts av golande tuppar på Ekerö och överklagade miljönämndens beslut om tupphållning. Miljökontoret hade mätt frekvensen för tupparnas golande per 15-minutersintervall vid sex stycken inspektionstillfällen och tillät fem stycken tuppar. Men länsstyrelsen tyckte annorlunda!

2015-04-02  


Inte lätt för Ekerö att få del av regeringens satsning på 2 miljarder på ökad lärartäthet

För att få del av de 2 miljarder som satsas måste kommunerna redovisa en strategi för att rekrytera ny personal. Strategin ska tas fram efter hörande med facken.

Hösten 2014 frågar Lärarförbundet alla ordföranden i landets kommunstyrelser om de har en strategi för att rekrytera lärare.

I Ekerö svarar Carpelan att han inte vet om kommunen har en strategi.

2015-03-30


En motion i Ekerö besvaras på ett sätt som närmast för tankarna till ett aprilskämt

Det är mycket ovanligt att en politiker från den politiska majoriteten lämnar en motion. Men Gunilla Lindberg (FP) har lämnat en motion med förslag på "Färingsöhemmets framtid".

Men det är anmärkningsvärt att en motion från Alliansen besvaras på ett sätt som närmast för tankarna till ett aprilskämt.

2015-03-28   


Carpelans förslag på rådslag - ett försök att stoppa folkomröstningen om Ekerö Bostäder 

Carpelans panikartade förslag 2011 att besluta att tjänstemännen skulle utreda rådslag var enbart ett desperat försök att förhindra folkomröstningen om Ekerö Bostäders försäljning.
På kommunfullmäktige 19 mars 2015 framkom att ingen utredning har gjorts sedan 2011. Och ingen utredning kommer heller att göras - bortsett från en Kalle Anka utredning - för att begrava förslaget.

2015-03-25  


Carpelan (M) stoppar ledamot från att presentera sin motion i kommunfullmäktige

En ledamot i kommunfullmäktige har rätt att presentera sin motion under två minuter för kommunfullmäktiges ledamöter. Men Carpelan (M) ingrep som ordförande i kommunfullmäktige efter 35 sekunder och knackade i bordet för att markera att nu får det vara nog. Och efter ca 40 sekunder avbröt Carpelan på ett bryskt sätt den presentation som Desirée Björk (Ö) gjorde.

2015-03-21   


Hur påverkas Slagstafärjan av trängselskatt på Essingeleden från 1 januari 2016


Trängselskatten höjs från 20 till 35 kr för resor i rusningstrafik till Stockholms innerstad 1 januari 2016. Samtidigt införs trängselskatt på Essingeleden om 30 kr.

Köper du 40 bilresor med Slagstafärjan kostar de 36 kr/st. Ekeröbloggen ger några synpunkter hur den nya trängselskatten kan påverka trafiken på Slagstafärjan.

2015-03-18  


Trafikstörningar att vänta på Ekerövägen mellan Ekerö centrum och rondellen vid OK/Q8

Den nya bebyggelsen vid Wrangels väg kräver en breddning av Ekerövägen samt en helt ny rondell mellan korsningen Ekerövägen/ Bryggavägen och rondellen vid OK/Q8. Det kommer även att bli en helt ny tunnel för cyklister och gångtrafikanter som ersätter den befintliga tunneln. Bullerplank, ny gång- och cykelväg, ny busshållplats m.m. Byggstart om ca 2 månader.

2015-03-13  

Sannolikt fortsätter bygget med sporthallen vid Ekebyhov trots att bygglovet överklagats

Det har bara funnits ett marklov för sporthallen. Nu har byggnadsnämnden beviljat bygglov. Det har överklagats till Länsstyrelsen. Men byggnadsnämnden kan bevilja startbesked trots att det inte finns ett lagakraftvunnet bygglov. Med ett startbesked kan sedan kommunen fortsätta bygget på "egen risk".

2015-03-09  

Ekerö kommun JO-anmäls – påhittade uppgifter till domstol mörkas via märkligt agerande

Detaljplanen för bussdepån vid Enlunda har överklagats till Mark- och miljödomstolen. I yttrandet till domstolen åberopar kommunen nya uppgifter om höjden på bergsskärningen som är det stora tvisteämnet. Gösta Olsson begär information som stöder de nya uppgifterna. 
Kommunen gjorde då allt för att inte delge Olsson efterfrågade handlingar. Kommunen åberopar vid två tillfällen att det inte går att förstå det Olsson skriver. Han uppmanas att själv söka efter uppgifterna i kommunens diarier. En "fackmässig bedömning" som inte finns åberopas. Efter ett otal mail medger kommunen skriftligt att det inte finns något stöd för kommunens nya påståenden. Allt detta och mer därtill är något som Olsson begär att JO granskar och uttalar sig om.

2015-03-05  


Vad försiggår på stadsarkitektkontoret i Ekerö – läs en avslöjande korrespondens

Läs en korrespondens som ägt rum med Stadsarkitektkontoret om kommunens yttrande till Mark- och miljödomstolen.

Korrespondensen ger intressant insyn hur Stadsarkitektkontoret ser på Tryckfrihetsförordningen och Förvaltningslagen.

2015-02-26


Ekerö försöker gömma lögner och bristande dokumentation med tystnad och mörkläggning

 

Stadsarkitektkontoret och stadsarkitekten försökte dölja att dokument inte fanns. 

Det gjorde att det krävdes 1 mail till stadsarkitektkontoret, 2 mail till stadsarkitekten och 2 mail till kommundirektör Hortlund innan kommunen medgav att efterfrågade dokument inte finns.

2015-01-21 


En insändare om trafiksituationen ser ljus i tunneln

Många ser mörkt på trafiksituationen för Ekerö.

Men insändaren ser ljus i tunneln mella Lovö och Kärsö som lanserats av Konstantin Spinos. 

2015-02-21 


Vanlig myt om parkeringsböter gäller inte för Ekerö kommun

 
Det är lätt att bli arg när man får en P-bot. Det är då också lätt att sprida (miss)uppfattningar om P-bolaget som utfärdar böterna.
Men den vanligaste missuppfattningen gäller inte för det bolag som utfärdar P-böter på uppdrag av Ekerö kommun.

2015-02-15  


Ytterligare en skola måste rivas i Ekerö pga mångårigt eftersatt underhåll

Det är ingen liten skola som måste rivas pga åratal av eftersatt underhåll. Det är Stenhamra förskola på 1000 kvm. 
Alliansens lösning är att hyra 1000 kvm baracker under 5 år. Vanskötseln med skattebetalarnas pengar via bristande underhåll av kommunens byggnader fortsätter.

2015-02-10  


Ekerö kommun till Ekeröbloggen: Inte troligt, troligt, mer troligt, inte säkert o s v
Detta är kommunens redovisning att bergsskärningen blir högst 11-12 m vid bussdepån

Är kommunen ute och cyklar när det gäller yttrandet till Mark- och miljödomstolen att bergsskärningen vid Enlunda bussdepå blir högst 11 - 12 m.

Ekeröbloggen har begärt kopia på ett dokument som stöder kommunens påstående. Kommunen valde att svara med 5 intetsägande argument i.st.f. ett dokument. 
Läs argumenten med Ekeröbloggens kommentar.

2015-02-01   


Ekerö får 25 mkr mindre i skatteutjämningssystemet. Robin Hood-skatt?

 

Det finns stor okunskap bland Ekerös politiker om inkomstutjämningssystemet. Många tror att det är den s.k. Robin Hood skatten som gör att Ekerö kommun saknar badhus medan många norrlandskommuner har både badhus och uppvärmda konstgräsplaner.

2015-01-29  


Kommunen: Bergsskärningen för bussdepån är 11 - 12 m. En insändare: Den är 21 m

En insändare granskar om bergsskärningen för bussdepån vid Enlunda är 11-12 m som kommunen påstår i sitt yttrande till Mark-och miljödomstolen.

Insändaren visar att bergsskärningen är 21 m. För att få klarhet i vad som gäller har Ekeröbloggen beställt kopia på det underlag kommunen har som visar att bergsskärningen är 11-12 m.

2015-01-24  


Nytt kommunalråd i Ekerö – nytt sätt att styra kommunen?

Den första januari 2015 tillträdde Adam Reuterskiöld (M) posten som Kommunstyrelsens ordförande i Ekerö. Betyder detta att kommunen kommer att styras efter ett politiskt dokument utformat i högreståndsmiljö på Stavsund eller av beslut som fattats av Ekerö kommunfullmäktige i Mälarökyrkan?

2015-01-20  


Bussdepån i Enlunda - många sakfel i Ekerö kommunens yttrande till miljödomstolen

Kommunens beslut att placera bussdepån vid Enlunda har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Domstolen har haft muntlig förhandling och inspektion av platsen för bussdepån och skrivit protokoll. Kommunen har yttrat sig över protokollet.

2015-01-18   


Första tegelbyggnaden vid Närlundaskolan har rivits – men inte pga av bristande underhåll

Kommunen har nu rivit en solid tegelbyggnad om 1020 kvm vid Närlundaskolan. Byggnaden är uppförd på 1970-talet. Flera av Närlundaskolans tegelbyggnader kommer att rivas. De kommer att ersättas av prefabricerade trähus.

Rivningarna görs enligt kommunalrådet Reuterskiöld inte pga av eftersatt underhåll. Utan skälet är enligt kommunalrådet att rivningarna initialt ger sänkt framtida underhåll.

2015-01-12   


Ökad trafikvolym skapar bullerproblem för Ekerö kommun och Trafikverket

Infrastrukturpropositionen (1996/97:53) och praxis i miljödomar ställer krav på maximalt buller vid fastigheter uppförda efter 1997. Två fastighetsägare i Ekerö kräver att kommunen vidtar bullerbekämpande åtgärder på Jungfrusundsvägen och Ekerövägen. Men kommunen som väghållare verkar måttligt intresserad av att ta sitt ansvar. Trafikverket väljer att sänka hasigheten på det vägavsnitt verket ansvarar för.

2015-01-06  


Inget slut på oredan inom Landstingets Trafiknämnd 

Chefsjuristen i Trafiknämnden uppger att i september 2014 infördes och förankrades en ny rutin för hantering av protokoll. I Trafiknämndens remissyttrande till JO i december står att "Förvaltningen har vidtagit nödvändiga åtgärder och skapat rutiner för att säkerställa att kraven i kommunallagen i de aktuella avseendena efterlevs framöver".

Men inte ens på det möte i Trafiknämnden som behandlade protokollens hantering uppfyllde protokollet kommunallagens krav!

2014-12-28   


Oredan vid Trafiknämnden kvarstår trots påstående om motsatsen i yttrandc till JO

Gösta Olsson har anmält till JO att protokollen från Landstingets Trafiknämnd inte uppfyller kommunallagens krav. Trafiknämnden hävdar i sitt yttrande till JO att "åtgärder vidtagits och rutiner skapats för att säkerställa att kraven i kommunallagen i de aktuella avseendena efterlevs framöver."

Men Gösta Olsson visar för JO att felaktigheterna kvarstår.

2014-12-22  


Läs protokollet från Mark- och miljödomstolens möte om Enlunda bussdepå

Mark- och miljödomstolen har haft domstolsförhandling i kommunhuset om Enlunda bussdepå. Där fick kommunen och sakägarna muntligen komplettera sina skriftliga motiveringar om lämpligheten att placera bussdepån vid Enlunda. Förhandlingen har dokumenterats i ett protokoll.
Nu återstår för Mark- och Miljödomstolen att granska argument och lagtexter för att avge ett domslut.

2014-12-17  


Trafikverkets helgläsning – Att ge synpunkter på Ekerövägens vägplan som är på 750 sidor

Det har tagit Trafikverket sju år att utarbeta förslag till vägplan för Ekerövägen mellan Tappström och Nockeby. Förslaget är på ca 750 sidor och presenterades den 27 november 2014.

Ekerö kommun, statliga myndigheter, markägare och andra som är berörda av planen har 22 dagar på sig att lämna synpunkter på förslaget då synpunkterna ska vara Trafikverket tillhanda senast 19 december 2014.

Beror den korta granskningstiden på att Trafikverket vill ge berörda en trevlig helgläsning som julklapp?

2014-12-14  


Alliansens vision om småstad tar form - planbesked om sjuvåningshus längs Ekerövägen

Ekerö Bostäder har begärt planbesked för att bygga hus mellan Kullens äldreboende och Ekerövägen i Ekerö centrum.

Ett av husen blir sju våningar hög. Två hus blir 3,5 våningar. Längs Ekerövägen placeras fyra längor som är två våningar.

De boende på Kullens äldreboende, som idag har utsikt mot Ekerövägen, kommer i framtiden att få utsikten blockerad av de nya husen. 

2014-12-09  


Vem granskar granskaren i Ekerö kommun

Revisionsföretaget PwC har fått uppdrag att granska kommunens kompetensförsörjning. Resultatet är märkligt. I rapporten står: "Kommunen upplever inte att kompetensförsörjningen framgent ska ställa till några problem, och vi uppfattar inte att det finns några indikatorer idag på att det skulle behöva uppstå några betydande svårigheter i att rekrytera eller behålla personal."

2014-12-04  


Efter 12 års vallöften och med 6 års fördröjning: Färjeprojektet Färingsö-Lövsta läggs ner

Politikerna i Ekerö har sedan år 2002 drivit frågan om en färja mellan Färingsö och Lövsta.
År 2008 visade Trafikverket att en färja Färingsö-Lövsta saknade alla ekonomiska förutsättningar. Efter ännu en utredning inser politikerna i Ekerö detta och lägger nu ner projektet.  

2014-11-30  


Trots att Ekerö är en tillväxtkommun har bara 3 kommuner högre utflyttning av ungdomar

Det sker en stadig minskning av antalet ungdomar i varje åldersklass i Ekerö.

Som exempel kan nämnas att det var 374 artonåringar i Ekerö år 2006. Men 2013, dvs sju år senare - när artonåringarna blivit tjugofem år - är det 135 tjugofemåringar i kommunen. Dvs två av tre har övergett kommunen.

2014-11-26    


Politiker i Ekerö efter hård kritik av skolverksamheten: Skyller på tjänstemännen

Skolinspektionen: Politikerna i Ekerö har inte full koll på skolverksamheten.

Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden skyller på tjänstemännen. När boven i dramat är ordföranden i kommunstyrelsen!

2014-11-23  


Högt valdeltagande i Ekerö - men svårigheten att rekrytera lokalpolitiker kvarstår

När det gäller att lägga en valsedel i valurnan på valdagen visar Ekeröborna stort engagemang. Ekerö hade länets högsta valdeltagande med 87,7% röstande av de röstberättigade.

Men Ekeröborna verkar sakna engagemang när det gäller att ställa upp som politiker i kommunen. Ett exempel är en plats i Socialnämnden som inte kunnat besättas på över 8 månader.

2014-11-20  


Varför har många slutat åka med Ekeröfärjan - volymminskningen medför förlust på 2 mkr

Det var en tredjedel färre lastbilar som valde färjan 2013 jämfört med 2011. Och det var ca 50 000 färre (!) bilister som valde färjan.

Volymtappet är svårförklarligt då trafiksituationen på Ekerövägen ständigt försämras.

2014-11-17  


Ändrad organisation för skolorna i Ekerö – Skolinspektionens tillsyn visar stora brister

Enligt Skolinspektionen kan de som intervjuats inom skolorganisationen inte klargöra vem som fullgör huvudmannaskapet för skolverksamheten i kommunen. Och det gäller på såväl politiska nivåer och tjänstemannanivåer.

Med de allvarliga fel och brister som påtalats är det uppenbart att organisationen inte fungerar. Och det vet tydligen politikerna. Alla politiska partier, utom M och SD, har nämligen i valrörelsen fört fram att Beställar- utförarorganisationen inte ger insyn och inflytande utan bör ersättas.

2014-11-14  


Skolinspektionens tillsyn av ”Fritids” i Ekerö visar ett häpnadsväckande resultat

Skolinspektionen skriver: "tillsynen visar att Ekerö kommun inte prioriterar fritidshemmens verksamhet i tillräckligt hög grad. Det finns stora skillnader mellan kommunens fritidshem. Brister finns vad gäller personalens utbildning och planeringstid, lokaler, vistelsemiljö, gruppernas storlek och sammansättning".

2014-11-10 


Enligt Skolverket utförs över hälften av alla lektioner i Ekerö av en obehörig lärare

Enligt Skolverkets statistik saknar varannan lärare i Ekerös kommunala skolor behörighet i det ämne läraren undervisar i.

Själva undervisningen är underställd Kommunstyrelsen. Det är nu dags för kommunstyrelsen att ta ansvar för kompetensförsörjningsfrågorna och planera skolorganisation, rekryteringsinsatser och fortbildningsinsatser utifrån den information som finns om behörigheterna för kommunens lärare.

2014-11-06  


Skolinspektionens brev till föräldrar och elever vid Tappströmsskolan i Ekerö

Skolinspektionen redovisar i ett brev till föräldrar och elever flera av de brister som upptäcktes vid tillsynen av Tappströmskolan.

Skolinspektionen lyfter bl.a. fram att "resultatet för eleverna i årskurs 6 ligger under rikets genomsnitt i de flesta ämnen".

2014-11-02     


Peter Carpelan – Ekerös första landstingsråd
Carpelan (M) nämnde i sitt avskedsbrev som kommunalråd att han var stolt över sitt arbete som medför att "Ekerö inom några år kommer att ha en av länets bästa infrastrukturer."Trots det goda arbetet med Ekerös trafikproblem blev inte Carpelan Trafiklandstingsråd utan landstingsråd med ansvar för forskning och personalfrågor.

2014-10-31  
  

Revisorerna i Ekerö bör granska val och registrering av politiker som entledigas och väljs  

Intresset för politik i Ekerö är stort. Det visar bl.a. Ekeröbloggens läsarsiffror. Trots detta är det stora svårigheten att rekrytera politiker i Ekerö. 

Att valberedningens ordförande slarvar med rapporteringen till kommunfullmäktige samt att det slarvas med registrering av entledigade och valda politiker i förtroendemannaregistret gör inte saken bättre. 

2014-10-28    


Trots svaga kunskaper i Plan- och bygglagen - Ekerö byggnadsnämnd kunnigare än tidigare

Flera har hört av sig om inlägget "Trött och okunnig byggnadsnämnd i Ekerö äventyrar rättssäkerheten".

Synpunkterna har främst berört att byggnadsnämnden inte verkar känna till bestämmelserna i plan och bygglagen. Men 2006 - 2007 var kunskapsnivån så låg att Länsstyrelsen ansåg att det krävdes särskild utbildning för byggnadsnämnden och kritiken från drabbade innevånare var hård. Nu är kunskapsnivån högre - om än inte bra.

2014-10-25     


Trött och okunnig byggnadsnämnd i Ekerö äventyrar rättssäkerheten

I inlägget redovisas exempel på ärenden där byggnadsnämnden visat stor okunnighet om lagar och regler. Fallen visar hur enskilda medborgare tvingas driva rättsprocesser för att hävda sin talan och slutligen få rätt mot byggnadsnämnden. Exemplen är hämtade från september månad 2014.

2014-10-20   
  


Arvodet för Ekerös politiker mandatperioden 2015 – 2018

Reuterskiöld som tar över uppdraget som kommunalråd 1 januari 2015 får nöja sig med ett arvode som bara marginellt är högre än arvodet för kommunalråden i Göteborg och Malmö. 
En nyhet i uppgörelsen om politikernas arvoden är att alla partier utom V får bidrag till att anställa en politisk sekreterare på deltid. Bidraget är baserat på antalet mandat i kommunfullmäktige.

2014-10-17  


Länsstyrelsen sätter käppar i hjulet för byggnationen vid Wrangels väg i Ekerö

Ekerö Bostäder åberopade estetiska argument för byggnationen av ett trevåningsgarage vid Wrangels väg. Det hjälpte inte, länsstyrelsen upphävde byggnadsnämndens beslut. 

Ekeröbloggen kommenterar Länsstyrelsens beslut, men ger även synpunkter på att hastigheten måste sänkas till 40 km/h på Ekerövägen. Trafikutredningen förordar att Ekerövägen blir en 4-fältig väg vid aktuell byggnation. Men det går inte då husen står för nära vägen.

2014-10-14 


Skolinspektionen finner stora kvalitetsskillnader på kommunens skolor

Det fria skolvalet och 4000 elever i grundskolan i Ekerö gör att resultatet av Skolinspektionens tillsyn är av allmänt intresse. Vid Uppgårdsskolan fann Skolinspektionen inga brister i verksamheten. Men vid Tappströmsskolan fann Skolinspektionen många och allvarliga brister. Bristerna täcker in en stor del av verksamheten vid en grundskola.

2014-10-11  


Färjerederiet överklagar inte biljettsystemet för Slagstafärjan - nytt system skall utarbetas

Datainspektionens föreläggande att SMS-tjänsten i nuvarande form som redovisar resesaldot måste upphöra kommer att överklagas. Det publicerade Färjerederiet och kommunen på sina hemsidor. Nu har Trafikverkets jurister granskat SMS-tjänsten och funnit att ett överklagande inte kan bli framgångsrikt. En ny SMS-tjänst kommer därför att utarbetas.

2014-10-06  


Läsare efterfrågar beslutet om tennisbuller från Länsstyrelsen i Skåne - läs beslutet här

Avsikten är att placera tre utomhusbanor 20 m från uteplatsen för två villor vid Ekebyhovsdalen. Då Länsstyrelsen i Skåne fattat beslut om tennisbanor placerade på likartat sätt publicerar Ekeröbloggen beslutet för de intresserade som efterfrågat beslutet.

2014-10-06 


Är du duktigare i biologi än en 16-åring i Ekerö - testa på Ekeröbloggen

Du kan testa dina kunskaper på senaste nationella provet i biologi för årskurs 9 i inlägget. Nationella provet i Biologi görs inte på alla skolor i kommunen. Det gjordes i Uppgårdsskolan och i Träkvista. Av de som gjorde nationella provet i Uppgårdsskolan fick 69% högre slutbetyg än på provet. I Träkvista skola var det 61%. Det gjorde att enbart en elev av 105 elever fick underkänt slutbetyg i biologi

2014-10-05  
  


Länsstyrelsen i Skåne förbjöd tennis vid villor pga av buller – men vad händer i Ekerö

I en insändare redovisas att i Ängelholm har boende klagat på det snärtliknande bullret från tennisbanor för utomhusspel.

Miljökontoret ansåg att bullret var oacceptabelt. Tennisklubben överklagade beslutet. Länsstyrelsen i Skåne förbjöd tennisspel på utomhusbanorna. Men i Ekerö föreslår Stadsarkitektkontoret  bygglov för tennisbanor 20 m från 2 villors uteplats.

2014-10-03   
  


Tennisbanor med spel kl 07 – 22 placerade 20 m från uteplatser för 2 villor förstör miljön

Ekerö Tennisklubb har sökt bygglov för tre nya utomhusbanor med tillhörande parkeringsplatser och läktare ca 20 meter från uteplatserna för två villor. Självklart blir det helt omöjligt att vistas på uteplatserna genom de impulsljud som bollarna skapar. Men Stadsbyggnadskontoret avslår inte platsen som olämplig på saklig grund utan skickar helt ogenerat brev till villaägarna med texten: "Har ni synpunkter på sökt bygglov, skriv till Stadsbyggnadskontoret".

2014-09-30   
  


Trafiknämnden ska yttra sig till JO över Gösta Olssons JO-anmälan av Wennerholm

JO skriver: "Trafiknämnden anmodas att lämna upplysningar om och yttra sig över det som anges i anmälan. Nämnden ska vidare redovisa sin bedömning av det som kommit fram".

JO fortsätter: "Till remissvaret ska bifogas protokollsutdrag från sammanträdet vid vilket nämnden fattade beslut om yttrande till JO".

2014-09-26  
  


Våra förtroendevalda i kommunfullmäktige i Ekerö

Det slutgiltiga valresultatet sammanföll med det preleminära valresultat när det gäller antal mandat per parti i kommunfullmäktige.

Men första namn för Folkpartiet - Göran Hellmalm - hamnade på andra plats då Elin Löfroth fick så många personröster att hon som enda person i Folkpartiet blev personvald.

2014-09-23


Trafikverket överklagar Datainspektionens beslut - kommentar från Ekeröbloggen

Datainspektionens föreläggande att Trafikverket ska sluta lämna ut en resenärs resesaldo kommer att överklagas enligt Färjerederiets hemsida. Men med den integritetskränkning som nuvarande system innebär är det svårt att nå framgång.

Överklagandet måste göras inom 3 veckor och kommer att publiceras på Ekeröbloggen.

2014-09-23 


Mark- och miljödomstolen har kallat till möte i Ekerö kommunhus om nya bussdepån

Fem sakägare har överklagat Ekerö kommuns beslut att placera bussdepån vid Enlunda.
Mötet med Mark- och miljödomstolen ger sakägarna möjlighet att direkt argumentera varför de anser att platsen är mindre lämplig. Mötet är offentligt. Efter mötet kommer domstolens ledamöter att besöka Enlunda.

2014-09-22  
  


Publicering av Datainspektionens föreläggande mot Slagstafärjan fick stort genomslag

Ekeröbloggen publicerade inlägget "Biljettsystemet på färjan Ekerö - Slagsta är olagligt enligt beslut från Datainspektionen".

Ekeröbloggen tipsade media om inlägget.

Inom loppet av ca 2 timmar hade ett tjugotal tidningar skrivit om detta.

2014-09-20 


Biljettsystemet på färjan Ekerö - Slagsta är olagligt enligt beslut från Datainspektionen

Biljettsystemet för färjan Ekerö - Slagsta strider mot 10 § personupgiftslagen. Det fastslår Datainspektionen i ett beslut efter granskning av systemet.

Du kan här på Ekeröbloggen läsa Datainspektionens beslut som är på sex sidor. 

2014-09-19 


Passiv kommun eller passiv polis i Ekerö - döm själv

En läsare har gett förklaringen till varför polisen inte har hastighetskontroller på Jungfrusundsvägen vid Södra Cafévägen.

Vid platsen råder 30 km/timme.

Och ingen hastighetskontroll har gjorts på 8 år! 

2014-09-18 


Här kan du se vilka politiker som valts till Ekerö kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ. I KF sitter politiker som valts direkt av befolkningen. KF beslutar i alla viktiga och övergripande frågor som rör kommunen och människorna som bor här.

Som en service för våra läsare presenterar Ekeröbloggen en förteckning över de personer som enligt det preliminära valresultatet valts till KF för respektive parti. [[download:ValdaValnatten.pdf:text:Du kommer till förteckningen om du klickar här.:]] 

Vill du läsa om valresultatet ska du läsa inlägget "Sverigedemokraterna i Ekerö får ingen plats i kommunstyrelsen eller i nämnderna" som du återfinner nedan. 


Sverigedemokraterna i Ekerö får ingen plats i kommunstyrelsen eller i nämnderna

I kommunstyrelsen och i nämnder med 13 platser är enda förändringen att Alliansen tappar en plats som övertas av Miljöpartiet. I nämnder med 11 platser blir mandatfördelningen samma som för innevarande mandatperiod.

Men dörren är stängd för Sverigedemokraterna till kommunstyrelsen och nämnderna.

I inlägget finns aktuell statistik från valnattens röstsammanräkning.

2014-09-15   
  


Norsk matvarukedja vill etablera sig vid Lidl i Ekerö 

Många har tröttnat på trafiksituationen vid Ekerö centrum och Lidl har ett snävt sortiment.

En ny aktör med brett och djups sortiment kommer därför att stärka konkurrensen inom matvaruhandeln i Ekerö.

2014-09-14   
  


Fyra frågor till de borgerliga partierna i Ekerö – inga svar

Alliansens politiker svarar inte på frågorna.

De väljer det kända knepet att först angripa frågeställaren och sedan svara på något helt annat. 

2014-09-12  


Ekerö Bostäder vill köpa mark av kommunen för att bygga hyreslägenheter

Ekerö Bostäder har inte byggt några hyreslägenheter på 22 år! En förutsättning för att bygga lägenheter är att företaget kan disponera mark till rimliga kostnader.

Ekeröbloggen gör i inlägget en genomgång av kommunens bostadspolitik under de senaste 20 åren. 

 2014-09-10 


Skolinspektionen kritiserar ensidig fokusering på meritvärdet i Ekerö grundskola

Ekerös elever har de 14:e bästa avgångsbetygen från grundskolan av landets 290 kommuner. Men Ekerös elever är långt ifrån att vara de 14:e mest framgångsrika på att klara gymnasiet på 3 eller 4 år. 
Ekerös elever hamnar här på plats ca 150 - 230 beroende på gymnasieprogram! Kan detta bero på den ensidiga fokuseringen på meritpoäng som Skolinspektionen kritiserar?

 2014-09-08 


En insändare om äldreomsorgen i Ekerö

Insändaren är skriven av Eva Lindmark, talesperson för äldre och sociala frågor i Vänsterpartiet Ekerö.

2014-09-05   
  


JO-anmälan sätter fart på trafiklandstingsrådet Wennerholm

Gösta Olsson JO-anmälde trafiklandstingsrådet Wennerholm för att försvåra allmänhetens insyn i verksamheten, genom att i strid mot gällande lag, publicera Trafiknämndens protokoll först en till två månader efter sammanträdet. Fyra dagar efter att JO registrerat anmälan publicerade Trafikförvaltningen på Landstingets hemsida att Trafiknämndens protokoll i framtiden kommer att följa lagens krav.

Detta fick fart på Wennerholm som gjorde märkliga kommentarer på Internet om sin misskötsel av ordförandeskapet i Trafiknämnden som du kan läsa i inlägget.  

2014-09-03   
  


Byggverksamheten vid Närlundaskolan i Ekerö har kommit så långt att första tegelhuset rivs

Adam Reuterskiöld (M) - ordförande i Tekniska nämnden - är ansvarig för byggverksamheten vid Närlundaskolan. Nu pågår upphandling av rivningen av den första tegelbyggnaden från 70-talet om ca 1020 m2. Den rivna tegelbyggnaden ska ersättas med en ny prefabricerad skolbyggnad av trä som kommundirektör Hortlund upphandlar. Rivningen görs enligt Tekniska kontoret och chefen för skolverksamheten pga eftersatt underhåll. Men enligt Reuterskiöld sker det för "att en ny skola inte kräver samma underhållsbehov initialt".

2014-09-02    
  


Läs om måttenheten En Eskilsson och dess anknytning till Ekerö kommun

Det är få svenskar som fått en måttenhet uppkallad efter sig.

Och att det finns en måttenhet uppkallad efter en person som bor på Ekerö är självklart mycket märkligt och förtjänar uppmärksamhet.

2014-08-30    
  


Skolinspektionen kritiserar att information som lagen kräver inte ges till Ekerös politiker

Skollagen kräver att Skolinspektionens förelägganden m.m. ska rapporteras till kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden. Men det görs inte säger Skolinspektionen i sin granskning av Ekerö.

2014-08-27   
  


Landstingsrådet Wennerholm JO-anmäld – båtpendeln till Ekerö utlösande faktor

Landstingsrådet Wennerholms hantering av Trafiknämndens protokoll försvårar allmänhetens insyn i besluten mm om båtpendeln. Det kan dröja mer än 2 månader innan protokollet justeras och anslås. Rykten uppstår under tiden om beslut som fattades. Bl.a. vid ett flertal tillfällen har felaktiga rykten spridits om pendelbåt till Ekerö. Gösta Olsson har tröttnat på detta och JO-anmäler Wennerholms hantering av protokollen.

Bild Moderat.net

2014-08-23


Rättsprocesserna är över - Äldreboendet i Stenhamra kan färdigställas – och det brådskar

Nu måste politiker och tjänstemän ta av sig tumvantarna och snabbt färdigställa äldreboendet i Stenhamra. Överklagandena har tagit ca 7 månader. Dessa 7 månader förklarar inte varför äldreboendet blir klart först 2017 i stället som planerat 2011. Samtidigt hotar ett vitesföreläggande om 3 mkr om äldreboendet inte är klart senast 31 december 2015.

2014-08-18   


Ekerö struntar i kulturvärden och handlingsprogram vid beslut om tennishall och idrottshall

Kommunen har beslutat att Ekebyhovs slott och omkringliggande mark ska bli kulturreservat. I en beskrivning av kulturmiljön står: "En tennishall har uppförts inom område av kulturhistoriskt värde utan anpassning till områdets karaktär. I framtiden bör övervägas att flytta verksamheten och byggnaden tas bort". Trots detta blir beslutet en 140 m lång sammanbyggd tennishall och idrottshall.

2014-08-13


Jungfrusundsåsens naturreservat- när uppfyller Ekerö kommun sitt åtagande

År 2005 beslutade kommunfullmäktige att Ekebyhovsparken och Jungfrusundsåsen skulle avsättas som kultur- eller naturreservat. Reservatsbildningen skulle enligt beslutet vara genomförd senast år 2010.

År 2014, valåret, har beslutet inte genomförts. Men få om ens någon i Ekerö reagerar. 

2014-08-10   


Trots tjänstegaranti om betygsresultat - var sjunde elev i Ekerö har underkänt betyg

Kommunen har utställt en tjänstegaranti om godkända betyg i årskurs 9. Och skollagen kräver att skolan vidtar åtgärder om en elev riskerar att få underkänt betyg.

Men Ekerö ligger på plats 80 av landets 290 kommuner i ranking över andelen elever i årskurs 9 som får underkänt i ett ämne.

2014-08-05   
  


140 meter lång plåtbyggnad förödande för Ekebyhovsdalens höga kultur- och naturvärden

Sporthallen och den utbyggda tennishallen ska sammanbyggas till en 140 meter lång byggnad utmed vägen till Ekebyhovs slott.

Politikerna i byggnadsnämnden kör över fullmäktiges beslut och de professionella tjänstemännen på stadsarkitektkontoret och beviljar marklov för sporthallenDet är ju valår och en påbörjad sporthall kan skyla över misslyckandet med badhuset.

2014-07-30   


Moderaterna i Ekerö svarar i en insändare på lärarnas kritik av stora klasser

Här presenteras statistik som gör att frågan måste ställas när våra politiker ska sluta att sova.

Redovisade fakta kräver politiker som agerar.

2014-07-23 

Premiär för pendelbåt Ekerö - Gamla stan i strålande solsken

SL har hyrt in två båtar som senare på dagen går till Skokloster och Mariefred.

Det gör att det finns möjlighet att förgylla resan till Gamla stan genom att köpa kaffe och smörgås och t.o.m. njuta av ett glas vin.

2014-07-19 


Ekeröbo nekades äldreboende av socialnämnden, förvaltningsrätten beviljar äldreboende

Du kan läsa domen i inlägget. Av domen framgår att Förvaltningsrätten hade större tilltro till läkarintyg om "förlamning i båda benen ... stor fallrisk, sväljsvårigheter, behov av att snarast få äldreboende ..." osv, osv än kommunens påstående att inget äldreboende behövdes. 

2014-07-14 


I Ekerö och 4 kommuner till i länet står SD:s stolar tomma - men miljoner betalas ut i bidrag

Även i kommuner där Sverige-demokraternas representant aldrig deltagit i något möte kräver partiet att få kommunalt partistöd.

2014-07-09   


Trist rekord - Ekerövägen har flest fortkörare i hela landet

Det är ett trist rekord med tanke på hur kort vägsträcka det rör sig om.

Enligt statistiken är det ca 6 - 7 överträdelser per dag. Och böterna är kännbara. Lägsta bötesbelopp är 1500 kr. Det är om du kör 1 - 10 km/timme för fort.

2014-07-06    


Tunnelbanans Gröna linje avstängd 11 - 27 juli - pendelbåt går från Tappström

Det blir pendelbåt måndag - fredag, mellan Tappström och Gamla stan under tunnelbanans avstängning.

Har du giltig SL-biljett kan du resa med pendelbåten. I inlägget kan du läsa mer om båtpendeln och alternativa resesätt.

2014-07-02     


Osanning och glömska av kommunalrådskandidat i Ekerö

Adam Reuterskiöld (M) kandiderar i valet 14 september 2014 till posten som kommunalråd i Ekerö.
I kommunfullmäktige den 17 juni 2014 svarade han, som ordförande i Tekniska nämnden, på frågor om de byggarbeten som pågår på Närlundaskolan. I svaret lämnade han osanna uppgifter om projektet och visade stor glömska om vad som gjorts i projektet.

 2014-06-28 


Ekerö satsar lite på förskoleklass - resultatet är att elevgrupperna är nästan störst i landet

Ekerö satsar så lite på antalet lärare i förskoleklass att det bara är en kommun i länet som har fler elever per lärare. Och enligt Skolverkets statistik är det bara 11 kommuner i landet som har större elevgrupper.

Politikernas passivitet är märkligt då samtliga politiska partier säger att det är viktigt med små elevgrupper. Samma tycker Ekerös lärare och föräldrar. Och Ekerö är ingen fattig kommun - vad väntar politikerna på?

2014-06-25    


Alla politiska partier i Ekerö talar om betydelsen med mindre elevgrupper - men inget görs

Alla partier har uttalat i massmedia att de är för mindre elevgrupper. Men inget parti vill satsa de extra pengar som behövs för mindre elevgrupper. Och det finns inga lokaler för det ökade antalet klasser som blir följden av mindre elevgrupper.
  

2014-06-23    


Lärare slutar i Ekerö pga arbetsbelastningen, dålig lön och låg budget enligt en insändareEkeröbloggen har fått en insändare från en lärare i Ekerö. Insändaren får tala för sig själv.


2014-06-19 


Läs remissinstansernas synpunkter på högre hastighet Ekerö - Gamla stan med pendelbåt

Restiden med pendelbåt är ca 50 minuter Ekerö - Gamla stan med nuvarande hastighetsregler. Det är därför av stor betydelse med dispens för högre hastighet.

Du kan här läsa de synpunkter som de sex remissinstanserna lämnat. 

Vad som blir Länsstyrelsens beslut är svårt att bedöma.

2014-06-18 


Upphandling av skolskjutsar - rivning/ombyggnad av Närlundaskolan i Ekerö fullmäktige

Ekerös upphandling av nytt avtal om skolskjutsar väcker stora protester från upprörda föräldrar. Ekeröbloggen har i en rad inlägg tagit upp den etappvisa rivningen och ombyggnaden av Närlundaskolan.

Dessa frågor tas upp av oppositionens politiker via enkla frågor, interpellation och motion vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2014, det sista sammanträdet före valet.

2014-06-14  

Etappvis rivning och omarbete av Närlundaskolan i Ekerö - skolan byggarbetsplats i flera år

Bullret blir olidligt när Närlundaskolan rivs och byggs om i etapper - men hörselkåpor till eleverna är lösningen.

Vid reparationen av Drottningholmsbron har kommunen drivit igenom nattarbeten. När det gäller att skona barnen i Närlundaskolan från kraftigt störande buller är det inte tal om nattarbete.

2014-06-12     


Ekerö kommun gör allt fel vid upphandling av transporter och snuvar Ekerö Taxi

Ekerö kommun anger i sin upphandling att anbud ska ges för en genomsnittlig skolskjuts som är 1,5 km. Men inga barn får skolskjuts om de bor så nära skolan. Och för en genomsnittlig skolskjuts med minibuss anger kommunen avståndet 86 km, dvs sträckan Ekerö-Uppsala. Dessa felaktigheter gör att anbuden snedvrids mellan varandra samt totalt med ca 10 mkr.

Men allvarligast är att anbud som överstiger 5 mkr ska godkännas av kommunstyrelsen eller dess utskott. Och det har inte gjorts.

2014-06-10 

 


Kraftigt eftersatt underhåll av skolorna i Ekerö, Närlundaskolan rivs

Underhållet av skolorna i Ekerö är kraftigt eftersatt. Planerat underhåll har inte genomförts i tillräcklig omfattning.

Akut underhåll, som är dyrare, har varit lösningen.

Men för Närlunda skola har misskötseln gått så långt att det är billigare att riva större delen av skolan än att renovera den.

2014-06-07  


Granskning hur ordf. i Ekerö Tekniska nämnd hanterar tillbyggnaden av Närlunda skola

Granskningen visar bl.a. att Reuterskiöld (M), ordförande i Tekniska nämnden, låter Tekniska chefen fritt få driva ärendet om tillbyggnaden på Närlunda skola och föra nämndens talan. Ingen återrapportering sker till nämnden.
Det strider mot det övergripande ansvar och de uppgifter som ordföranden har i en nämnd. Det strider även mot de bestämmelser i form av reglemente och delegationsordning som finns för arbetet inom Tekniska nämnden.

2014-06-04     


Ekerö kommundirektör: Först köp av en skolbyggnad för 10 mkr, sedan ansökan om bygglov

Turerna som förstör Närlundaskolans skolgård är många och märkliga. I detta inlägg beskrivs hur kommundirektör Hortlund genom sitt agerande aktivt bidrar till förstörelsen. Fler inlägg kommer att publiceras som berör andra inblandade.

2014-06-02    


Kommunledningen i Ekerö förstör Närlundaskolans skolgård

Närlundaskolan är en fin miljö med skolbyggnader grupperade kring en stor skolgård och spännande angränsande områden där eleverna kan vistas och leka.

Denna fina miljö förstör nu kommunledningen genom att bygga en permanent skolbyggnad på drygt 700 kvm mitt på skolgården.

2014-05-29      


Trafiknämnden i Landstinget beslutar om försök med pendelbåt Ekerö - Gamla stan

Försöksperioden är enligt förslaget till trafiknämnden två år, i huvudsak när Trafikverket bygger Förbifart Stockholm och breddar Ekerövägen till fyra filer. Trafikverket delfinansierar försöket med 50 % enligt tjänsteförslaget vilket är en förutsättning för pendelbåtstrafiken. Trafiknämnden beslutar i frågan den 3 juni 2014.

2014-05-25  


Många har problem med Kronofogden i Ekerö trots landets tredje högsta medianinkomst

Kronofogden tar emot drygt 10 betalningsförelägganden om dagen rörande Ekerö trots att Ekerö nästan toppar inkomstligan i landet.

2014-05-21  


Ett område i Ekerö har landets näst högsta skuldsättning i relation till årsinkomsten

Bolånetagarna i Sandudden har den näst högsta skuldsättningen i bolån i Sverige när bolånet sätts i relation till årsinkomsten.

Ett hushåll med hög skuldsättning är känslig för en räntehöjning eller ett inkomstbortfall.

 2014-05-18   


Se Carpelan (M) i intervju av SVT ABC om Ekerös flyktingmottagande

I detta inlägg kan du se ett reportage gjort av SVT ABC om flyktingmottagning i Stockholms län. 

Såväl kommunalrådet Carpelan som några invånare i Ekerö blir intervjuade. Ekeröbloggen återger hela reportaget

2014-05-16      


Knutpunkt Mälaröarna kräver enligt M kontakt med Trafikverket och kontakten brådskar 

"Idén är faktiskt helt genialisk" enligt Moderaternas ordförande Ingemar Hertz. "...det här blir ett jättebra alternativ till bilen" säger byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (M). Förslaget Knutpunkt Mälaröarna har bl.a. undertecknats av kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge (M). Förslaget, som får massivt stöd av Moderaternas ledning, finns nu tydligare beskrivet på Moderaternas hemsida - men frågorna blir bara fler.

 2014-05-05 


Knutpunkt Ekerö - "Varje kollektivresenärs dröm" - enligt Moderaterna

Ekerömoderaternas pressrelease om Knutpunkt Ekerö beskriver hur buss, båtpendel och linbana ska knytas samman. Detta beskrivs som "varje kollektivresenärs dröm"
Men drömmen finns inte publicerad vare sig på Internet eller på Moderaternas hemsida. Men du kan här läsa pressreleasen med några kommentarer om innehållet.

2014-05-01 


Moderaternas nya trafikvision med bl.a. linbana löser INTE Ekerös trafikproblem

En linbana verkar trevligt. Men med en investering i miljardklassen och med en restid Färingsörondellen - Brommaplan, som är längre med linbana än med buss, framstår förslaget mer som valfläsk än ett realistiskt genomarbetat förslag.

2014-04-27     


Få överraskningar på valsedlarna i Ekerö kommunalval

Det är få överraskningar i de valsedlar som kommer att läggas i valurnan i Ekerös kommunalval.

Du kan i inlägget se alla registrerade partiers valsedlar och läsa kommentarer till valsedlarna.

2014-04-25 


Se Ekerös resultat när elever i klass 5 och 8 svarar på frågor om trygghet och trivsel i skolan

Sammanlagt har drygt 104 000 elever i årskurs 5 och 8 i Sverige svarat på frågor om trygghet och trivsel i skolan.

De åsikter som Ekerös elever redovisar framstår som anmärkningsvärda.

2014-04-23   

 


I Ekerö har behörigheten till gymnasiet försämrats tre år i rad trots ökad meritpoäng

Ett stalltips är att vi i valrörelsen får höra av Alliansens partier att Ekerö snart är en av Sveriges tio bästa skolkommuner.

Men utvecklingen går åt fel håll. Det är ett dramatiskt tapp i rankingen - upp till 40 - 50 placeringar av rikets 290 kommuner - när det gäller andelen elever som är behöriga till gymnasiet. 

2014-04-19   


Det är 10-15 galanden från tuppar per 15-minutersintervall som är störande i Ekerö

Ekeröbloggen önskar alla läsare GLAD PÅSK med att publicera ett äldre inlägg i repris.

Det handlar om en familj som störts av golande tuppar på Ekerö och överklagade miljönämndens beslut om tupphållning. Miljökontoret hade mätt frekvensen för tupparnas golande per 15-minuters-intervall vid sex stycken inspektionstillfällen och tillät fem stycken tuppar. Men länsstyrelsen tyckte annorlunda!

2014-04-16  


Är Alternativ Medicin en bransch på frammarsch inom de politiska leden i Ekerö

Odenplans Hälsocenter använder ett otal alternativa medicinska metoder. En metod som påstås kunna avslöja födoämnesallergi är att placera burkar med olika innehåll på magen samtidigt som armstyrkan undersöks av en näringsterapeut.
En politiker i Ekerö, som har flera politiska uppdrag inom socialnämndens ansvarsområde, arbetar som terapeut på kliniken. 

2014-04-10     


Ekerö kommun gör ett klipp på 33 mkr och Ekerö IK bekostar Träkvistaskolans grusplan

Du kan lyssna på debatten i kommunfullmäktige 2008 om försäljningen av Ekerövallen. Av debatten framgår att det var viktigt att försäljningen finansierade en upprustning av Träkvistaskolans fotbollsplan. Men varför Ekerö IK ska finansiera upprustningen framgår inte.

Ekerö kommun gör en bra affär som får ca 33 - 35 mkr mer för marken än den värdering som kommunen gjorde när Ekerö IK avstod från sin nyttjanderätt av Ekerövallen. 

2014-04-06  


Ekerö kommun säljer mark för 45 mkr - men ingen okumentation finns om försäljningen

Det finns inga handlingar som visar hur marken värderats, vem som värderade marken, med vilka företag kommunen förhandlat, på vilken saklig grund ett företag fick avtal med kommunen, på vilken saklig grund övriga företag blev "utslagna", vem eller vilka som förhandlat för kommunens räkning osv. På direkt fråga svarar kommunen skriftligt att det finns ingen dokumentation - inte ens minnesanteckningar - om säljprocessen.

 2014-04-03    


Regeringens största satsning i vårbudgeten - "lågstadielyftet" - svårt att införa i Ekerö

Enligt regeringens vårbudget ska 2,3 miljarder kronor per år gå till mindre klasser, fler speciallärare och fler lågstadielärare.
En fråga till politikerna på Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige den 25 mars 2014 var hur Lågstadielyftet ska kunna genomföras på Ekebyhovsskolan. Du kan i inlägget lyssna på frågan, läsa om rektorns bild av lokalsituationen och lyssna hur politikerna svarar på frågan.  

2014-03-31  

En insändare tar upp tilläggsavgiften när biljett saknas på färjan Ekerö - Slagsta

Insändaren lämnar tips att tilläggsavgiften kan överklagas. 

Lagen (1997:67) om tilläggsavgift säger att "Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet."

2014-03-28     


Revisor och Ekerös ledande tjänstemän saknar kontakt med verkligheten för äldreboende

Revisorn från revisorsbolaget PwC samt kommunens ledande tjänstemän är överens: Socialnämnden har minst 10 års framförhållning när det gäller att bygga äldreboenden.
Verkligheten: Planeringen har havererat totalt, 10 gamla placerade i andra kommuner, 10 i kö för en plats, paviljonger ställs upp vid Färingsöhemmet med 16 - 18 platser i väntan på äldreboendet i Stenhamra.

2014-03-26 

 


Du kan här läsa överklagandet av detaljplanen för Enlunda bussdepå i Ekerö

Aktionsgruppen Rädda berget på Färingsö har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 18 februari 2014 att anta detaljplanen för bussdepån vid Enlunda. 

Alliansen fick stöd vid omröstningen av S för placeringen vid Enlunda. Men MP, Ö och V var emot placeringen. 

2014-03-23 

Ett besök i verkligheten inom Ekerö kommuns äldreomsorg


Ett brev till kommunalrådet Carpelan (M) beskriver på ett skrämmande sätt det som anhöriga upplever av platsbristen inom äldreomsorgen.

2014-03-20  

En plats i äldreboende i Ekerö motsvarar kostnaden för 5 timmar vårdande hemtjänst/dag

I Ekerö har antalet hemtjänsttimmar ökat med 46% mellan 2011 och 2014. Men antalet boende i äldreboende har bara ökat med 7%. Enligt kommunen är ökningen av hemtjänsttimmar knuten till de mest vårdkrävande. En förklaring till ökningen är att vårdkrävande hemhjälp ersätter en plats i ett äldreboende pga platsbrist. Om så är fallet är det en kostnadskrävande lösning.

2014-03-18    


Ekerö behöver två nya äldreboenden 2017/18, ett i Stenhamra, ett i Ekerö tätort

Trots tillskottet av platser från Stenhamras äldreboende behövs fler platser inom äldrevården efter 2016 enligt den befolkningsprognos som gjordes 2010 för kommunens räkning. Men först nu tas frågan upp i Socialnämnden.

Det visar att den långsiktiga planeringen av äldrevården i kommunen har misslyckats totalt.

2014-03-15   
  


Politiker i Ekerös kommunfullmäktige får en kraftfull tillrättavisning av upprörd ledamot

De aktuella politikernas beteende att öppet skratta och håna en förtroendevald fick Gina Rosales (V) att begära ordet och kraftfullt fördöma spektaklet.

Du kan lyssna på Rosales i inlägget. 


2014-03-12   
  


Läs överklagandet som gör att Ekerö kommun söker dispens från vite om 3 000 000 kr

Stenhamrahemmet blir försenat. Och om dispensen beviljas är det "enbart" de anställdas hälsa som drabbas. De äldre på Färingsöhemmet behöver bara flytta en gång i.st.f. först till tillfälliga paviljonger och sedan till Stenhamrahemmet.

2014-03-10    
  


Placering av bussdepån i Ekerö: Vilka utredningar finns? Vad innehåller de?

Det verkar vara sådan oreda på stadsarkitektkontoret att inte ens de som arbetar där kan ge korrekt information om vilka utredningar som finns och vad de innehåller.
Läs hur olika personer får olika motstridiga dokument vid begäran om samma utredning.
Denna stora oreda medförde stor förvirring i debatten i kommunfullmäktige.

2014-03-06   


Protestgruppen mot bussdepåns placering i Enlunda ämne för Trafiknämnden i Landstinget 

Det möte om bussdepån vid Enlunda med allmänhet, kommunledning, representanter för Trafikförvaltningen som protestgruppen tog initiativ till hösten 2013 gav eko i Landstingets Trafiknämnd.

Bristfällig detaljplaneprocess försenar bussdepåer och ger SL oförskyllt dåligt rykte enligt Miljöpartiet i Landstinget.

2014-03-02    
  


Utredning om lämpliga platser för bussdepån lades ned efter säljavtal på mark vid Enlunda

Den 8 juni 2009 beslutar kommunen att utreda alternativa placeringar av en bussdepå i Ekerö. Den 22 februari 2011 beslutar kommunen att avbryta utredningen om alternativa placeringar utan att några resultat redovisades.

Varför? Jo, den 6 maj 2010 har kommunen tecknat ett säljavtal med SL om försäljning av mark till SL för en bussdepå.

2014-02-26    
  


Beslut om bussdepå i Ekerö – trots lagkrav saknas utvärdering av alternativa placeringar 

De "utredningar" som gjorts om alternativa placeringar uppfyller inte kraven i Miljöbalken eller krav som redovisats i fällande domar. Utredningarna är antingen Kalle Anka-utredningar eller innehåller osanna påståenden. En utredning är t.ex. på en rad. "Här äger inte kommunen marken".

Men att kommunen inte äger den aktuella marken är självfallet inte ett skäl för att avvisa en placering.

2014-02-24     
  


Socialdemokraterna - Planeringen av äldrevården i Ekerö har havererat totalt 


En motion från Socialdemokraterna, som beskriver Alliansens oförmåga att planera äldrevården, är en ruskig läsning. 


2014-02-20   
  


Ekerö kommun tog ned olagliga skyltar - men Mäklarringen satte upp nya inom 24 timmar

Kommunen reagerade på insändaren om olagligt uppsatta förfulande skyltar som även är en trafikfara vid korsningen Jungfrusundsvägen - Ekerövägen.

Kommunen tog ned skyltarna - men inom 24 timmar hade Mäklarringen satte upp en ny stor skylt som gissningsvis är ca 1,5 x 3 meter.

2014-02-14   
  


Ekerö kommun utreder att auktionera ut våra gamla till andra kommuner


Vid sitt sammanträde den 5 februari 2014 beslöt Socialnämndens arbetsutskott att en kostnadsjämförelse ska tas fram mellan att bygga tillfälliga paviljonger vid Färingsöhemmet och att auktionera ut de gamla till andra kommuner. 

2014-02-12 
  


Flyttkarusell för åldringar i Ekerö ska spara 3 000 000 kr


Det är de allra svagaste åldringarna, de som inte själva kan klara toalettbesök och personlig omvårdnad, som får åka karusell.

2014-02-07    
  


Räcker det med en fråga för ett parti för att nå framgång - Är Ekerös väljare så lättköpta

Det svenska politiska klimatet beskrivs i dagens debatt ofta som präglat av politikerförakt och systemmisstro med en negativ trend bland dagens unga. Men har det gått så långt i Ekerö att det behövs ett enfrågeparti?

2014-02-03   
  


Synpunkter på lösspringande hundar och reklamskyltar i friluftsområde i Ekerö

Alla delar säkert inte de åsikter som förs fram i insändaren.

Men läs och bilda dig själv en åsikt om de argument som förs fram.

2014-01-31   
  


Företagarna Sundbyberg-Ekerö kommenterar inlägg om företagsklimatet i Ekerö

Bengt Tedenmyr ger feedback till både Ekeröbloggen och Ekerö kommun. Tedenmyr ingår i styrelsen för Företagarna Sundbyberg - Ekerö.

Riksorganisationens syfte är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Självklart är Tedenmyrs åsikter betydelsefulla och viktiga.

2014-01-28   
  


Det är valår i år, då tappar politiker i Ekerö kontakt med verkligheten

Man kan tro att det är första april när man läser årets första nummer av Mälaröarnas Nyheter.

  • En politiker påstår att det finns ett avtal mellan Ekerö, SL och Trafikverket om pendelbåt Ekerö - Gamla stan.
  • En annan politiker påstår att färjan Färingsö - Lövsta hade genomförts om inte de boende protesterat. 

 2014-01-26  
  


Ekerös kommunalråd drar sig inte för att manipulera statistik för att visa gott resultat

Kommunalrådet Carpelan (M) skriver i senaste numret av Ekerö Tidning att Ekerö har klättrat mer än 100 placeringar i Svensk Näringslivs ranking under tre år. 
Men enligt Ekeröföretagarnas sammanfattande omdöme ligger kommunen år 2013 på plats 204 av landets 290 kommuner. Mot plats 219 tre år tidigare, dvs år 2011. En blygsam förbättring som inte ger täckning för Carpelans påståenden!

2014-01-22   
  


Kommunstyrelsen i Ekerö har enligt JO agerat oacceptabelt och förtjänar kritik 

Ekerö kommun får pisk av JO som bl.a. skriver att "Kommunstyrelsen, ... förtjänar kritik för sin handläggning av Gösta Olssons begäran" att få del av handlingar.

JO:s beslut som är på 7 sidor avslutas med att: "Sammanfattningsvis ska kommunen kritiseras för handläggningen av Gösta Olssons begäran om handlingsutlämnande och för de brister avseende registreringen av allmänna handlingar som konstaterats."

2014-01-19   
  


Kommunens egen tidning, Ekerö Tidning, önskar invånarna i Ekerö God Jul - efter Jul

Hade jultomten för mycket klappar i sin säck - rymdes inte Ekerö tidning?

Ekerö Tidning nummer 2 år 2013 har ännu inte delats till merparten av Ekerös invånare. Nu uppmanas invånarna, som ännu inte fått tidningen i brevlådan, på kommunens hemsida att läsa den på nätet. Och Ekeröbloggen ger i inlägget sina läsare samma service. 

2014-01-15   
  


Sveriges skolresultat i PISA förvånade alla – men analys av Ekerö visar likartat resultat

Med Ekerös sociala struktur är det ofattbart att - enligt senaste statistik - 109 kommuner har samma eller högre avgångsbetyg i nionde klass i svenska, 79 i engelska och 37 i matematik. 

Det går att säga att genomsnittlig placering för dessa tre tunga ämnen för Ekerö är 75. [(109+79+37)/3=75] Men i de ämnen där nationella prov saknas är betygen så höga att Ekerö trots detta hamnar på plats 15 av Sveriges 290 kommuner.

2014-01-14   
  


Läs Datainspektionens frågor om Ekeröledens SMS-tjänst och Färjerederiets svar

Färjerederiets SMS-tjänst gör det möjligt för alla och envar att ta reda på när och hur ofta en granne eller annan person åker med Slagstafärjan. Datainspektionen har inlett en tillsyn om SMS-tjänsten. Som en del i Datainspektionens faktainsamling i ärendet har Datainspektionen ställt fyra frågor till Färjerederiet.

I inlägget kan du läsa frågorna med Färjerederiets svar.

2014-01-04   
  


Carpelans häpnadsväckande förslag till Färingsöfärja - valfläsk utan verklighetsförankring

Vägverket har lagt ned planerna på färja mellan Färingsö - Lövsta. SL säger nej till busstrafik till färjan pga av för få resande, för lång restid, för dålig väg. Kostnaden är för hög för kommunen med 25 Mkr i investering och 15 mkr i driftskostnad. T.o.m. tjänstemännen i kommunen föreslår att färjeprojektet som drivits sedan 2002 ska läggas ned. 

Men Carpelan satsar nu på en permanent färja Färingsö - Stockholm med annan sträckning och en högre kostnad.

2013-12-30   
  


Rekrytera politiker i Ekerö är så svårt att det riskerar att sätta demokratin ur spel

Svårigheten att rekrytera kommunpolitiker i Ekerö framgick tydligt på kommunfullmäktiges möte den 10 december 2013.

Då valdes de politiker som ska sitta i kommunens nämnder under 2014. Och resultatet blev 8 tomma platser. Vissa av dessa platser har varit vakanta under stora delar av hösten.

2013-12-26   
  


Trafikverket bekostar pendelbåt under ombyggnaden av Ekerövägen - sant eller falskt

Enligt Ekerö kommun har "Trafikverket uttalat en avsikt att finansiera båtpendel Ekerö - Gamla stan"

Ekeröbloggen har frågat Trafikverket om detta glädjande påstående är korrekt då pendelbåten enligt alla utredningar inte är samhällsekonomiskt motiverad.

2013-12-18  
  


Ekerös medieskugga ett demokratiskt problem - därför välkomnas den nya lokaltidningen

Ekerö får en ny lokaltidning som ges ut en gång per vecka. Första numret kommer 10 januari 2014.

2013-12-15   
  


Datainspektionens misstänker brott mot PuL – tvingar nu Slagstafärjan lämna uppgifter

Datainspektionen utreder hur personuppgiftslagen hanteras av Färjerederiet som driver färjan Jungfrusund - Slagsta.

Begär svar på fyra konkreta frågor senast 20 december 2013.

2013-12-13


Ekerös skattebetalare riskerar att få betala 3 mkr för toalettbrist i äldreboende 

Äldreboendet i Stenhamra skulle enligt den ursprungliga tidplanen vara klart 2011. Men tidplanen har ständigt förskjutits. Och nu har en ny försening inträffat, detaljplanen har överklagats.

Är inte äldreboendet klart för inflyttning 1 januari 2016 - dvs om 2 år - kan kommunen tvingas att betala ett vite om 3 miljoner kronor.

2013-12-09    
  


Är fritidspolitiker i Ekerö ett utdöende släkte

Ekeröbloggen använder Moderaternas kandidatlista i försöksnomineringen, (tidigare benämnt provvalet) inför valet 2014 för att visa på svårigheterna att rekrytera personer till politiska uppdrag. Alla partier är i samma situation och avsikten är inte att särskilt utpeka Moderaterna. 
Moderaternas kandidatlista visar att 43 personer kandiderar till kommunfullmäktige. Av dessa är enbart tre under 40 år. Och nio är 70 år och äldre. Av de 43 kandidaterna är tretton kvinnor och fem av dessa är 70 år och äldre. 

2013-12-04   
  


Datainspektionen har öppnat ett tillsynsärende mot Slagstafärjans SMS-tjänst


Datainspektionen skriver på sin hemsida: "Vi inleder inte tillsyn vid varje påpekande om brister utan inriktar främst vår tillsyn mot bland annat allvarliga brister". 

 

2013-11-30   


Varför redovisar inte Ekerö kommun att länsstyrelsen upphävt kommunens beslut 

Länsstyrelsen har upphävt ett beslut som kommunfullmäktige i Ekerö fattat om detaljplan för Hagens backe/Roshagen. Självklart är beslutet inte hemligt. Men beslutet redovisas inte på kommunens hemsida. Detta har gjort att Ekeröbloggen fått en fråga om detaljplanen som besvaras

2013-11-25   
  


En jämförelse vad eleverna i Ekerö och Södertälje anser om sin arbetsplats

Skolfrågor diskuteras för närvarande intensivt i den politiska debatten. Ekeröbloggen redovisar därför hur eleverna i grundskolan enligt en enkät uppfattar sin "arbetsplats".

En jämförelse görs mellan Ekerö och Södertälje.

2013-11-16  
  


Ett studiebesök i Göteborg vore välgörande för Ekgårdens restaurang

Efter att ha satt sig in i ärendet går tankarna lätt till Axel Oxenstiernas berömda ord från 1600-talet: "Betänk, min son, med hur föga visdom världen styrs".

(Bilden visar Gustaf II Adolf och Axel Oxenstierna i Svartsjö slottspark.)

2013-11-12   
  


Pendelbåt Ekerö-Gamla stan, färja Färingsö-Lövsta

Vilket parti i Landstinget har den mest realistiska inställningen till båtpendeln Ekerö - Gamla stan. Är det (S) eller (KD)? Vem ska betala driftförlusten ca 30 mkr?

Kan Ekerö investera 25 mkr för färja Färingsö-Lövsta och ge ett årligt driftbidrag om 10-12 mkr?

2013-11-08   
  


Din bil kan spåras av alla med hjälp av ett SMS


Länsstyrelsens granskning av Trafikverket Färjerederiets övervakning vid Jungfrusund och Slagsta kan vara en hårdare nöt att ta ställning till än vad det synes vara vid en första bedömning.

2013-11-15   


Hearing om Förbifart Stockholm den 5 november kl 18.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum


Folkpartiet i Ekerö bjuder in till hearing om Förbifart Stockholm och konsekvenserna för Ekeröborna under/efter byggtiden. Hearingen genomförs tisdagen den 5 november 2013 kl 18.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum.

   2013-10-31  


Tillstånd saknas för kameraövervakning av Ekeröledens biljettsystem

Kommunen har inget tillstånd för den kameraövervakning som görs vid färjelägena Jungfrusund och Slagsta.

Datainspektionen har skrivit till Länsstyrelsen med begäran om yttande om detta. 

2013-10-29  

Nämndansvarig tjänsteman för Ekerö socialnämnd har helt tappat kontakt med verkligheten

Lena Burman Johansson, som är nämndansvarig för socialnämnden, granskar kommunallagen och förvaltningslagen för att hitta skäl till att avslå en motion istället för att redovisa de efterfrågade uppgifterna. Uppgifter som dessutom är lätttillgängliga för Burman Johansson.

Läs om denna märkliga inställning. 

 2013-10-24 


I Ekerö hålls viktiga dokument hemliga för kommunfullmäktiges ledamöter
Men falska påståenden godkänns

 

PwC har på kommunens uppdrag utrett om det är mer ekonomiskt fördelaktigt att äga eller hyra äldreboendet i Stenhamra.
 
I kommunfullmäktige hemlighåller ordföranden Inger Linge (M) utredningen liksom kommunalrådet Peter Carpelan (M) gjorde i kommunstyrelsen. Och Linge liksom Carpelan distribuerar en falsk beskrivning av utredningens resultat.

2013-10-18   
  


Alliansen i Ekerö genomför i det fördolda förslag från (S) och (Ö)

Självklart är det tummen upp när goda förslag framförda av oppositionen genomförs. Men i detta fall rör det sig om förslag från (S) och (Ö) rörande Ekerö Tidning som tidigare kraftfullt har avvisats av Alliansen.

Att Ekeröbloggen figurerar i sammanhanget gör inte agerandet mindre anmärkningsvärt.

2013-10-16  
  


Läs den lägesrapport som Landstingets Trafiknämnd har fått om bussdepån i Enlunda

Kommunen har inte tagit intryck av de omfattande protester, möten och samtal med politiker och representanter för SL om bussdepån i Enlunda. Det framgår av lägesrapporten i oktober 2013 som presenterades för politikerna i Landstingets Trafikförvaltning. I rapporten framgår att SL hösten 2013 avser att sälja befintlig bussdepå för 140 mkr med kommunens förstudie över Ekerö centrum från 2011 som underlag.

2013-10-12 
  


Kommunalrådet Carpelan: Politikerna i Ekerö behöver inte läsa

Carpelan hävdar i Mälaröarnas Nyheter att det är självklart att politikerna inte behöver läsa en utredning av ett av Sveriges största revisions- och rådgivningsföretag för att bedöma om det är bäst att hyra alternativt äga äldreboendet i Stenhamra.

Carpelan hävdar också att Sveriges främsta experter på kommunal ekonomi "använder sig av påhittade räntesatser eller metoder"

2013-10-09  


Miljöpartiet kräver att Ekerös revisorer granskar Carpelans agerande i kommunstyrelsen

Carpelan vägrar vid beslut i kommunstyrelsen och dess utskott att visa kalkylen för alternativen äga/hyra äldreboendet i Stenhamra. Carpelan väljer att enbart presentera falska påståenden om kalkylen.  

Under hot att låta revisorerna granska Carpelans agerande kräver Miljöpartiet nu svar på specifika frågor och alternativa kalkyler med rekommenderade kalkylantaganden inför kommunfullmäktiges möte den 24 oktober 2013.

2013-10-04  


Inte bara Staffanstorp åker till Cannes - det gör även Ekerö

Syftet med Carpelans och Hortlunds resor till Cannes är att dra investerarnas intresse till Ekerö. Men hittills har ingen kommun kunnat peka på någon speciell affär som gjorts upp i Cannes.   

Men det kan bero på hur affärer egentligen görs upp. Det sker inte genom trevligt nätverkande på mässgolvet, utan genom noggranna studier av en marknad och personliga möten med mäklare och marknadens aktörer.

2013-10-02   


Kommunfullmäktiges "ordningsman" kandiderar till kommunalrådsposten i Ekerö   


Som alla vet kommer Peter Carpelan (M) att lämna sin post som kommunalråd i Ekerö med utgången av 2014. Moderaterna har nominerat Adam Reuterskiöld som efterträdare till Carpelan. Ekeröbloggen ger i inlägget en kort presentation av Adams bakgrund och insatser i politiken i Ekerö

2013-10-01  


Havererat trafikljus sätter fokus på planerade gångtunnlar under Ekerövägen 

Köerna sträckte sig till Brommaplan vid haveriet av trafikljusen vid Närlundakurvan den 24 september 2013.

Ekeröbloggen har i samband med detta fått frågor när de planerade gångtunnlarna under Ekerövägen kan vara på plats.

2013-09-29    


En 150 kvm stor omöblerad villa uthyres för 330 000 kr/år – Ekerö kommun är spekulant - och utöver hyran tillkommer ca 70 000 kr/år för uppvärmning, el, vatten etc

Alliansens slöseri med skattemedel når nya svårslagna nivåer.

Det kan inte vara bristande förmåga att planera kommunens lokalbehov som framtvingat de paniklösningar som medför höga hyreskostnader. Att planera aktuella lokalbehov är nämligen relativt enkelt. Det gör att det måste vara ett medvetet politiskt beslut bakom slöseriet.

2013-09-24    


Alliansen gör helomvändning om cykelställ efter drygt 3 år - satsar nu 600 000 kr

2010 vägrade Alliansen kategoriskt i kommunfullmäktige att bifalla Öpartiets förslag om cykelställ vid vissa busshållplatser. Motiv: Det är ingen fråga för kommunen, utan vi i Alliansen ska driva frågan vid vårt samråd med SL.

Efter drygt tre år: Alliansen har inte ens diskuterat cykelställ med SL

Men Alliansen har 600 000 kr i budgetförslaget för 2014-2015 till cykelställ.

2013-09-22  


Skolinspektionen gör tummen ned för förskoleklass i Ekerö för Kids2Home

Skolinspektionen avslår ansökan från Kids2Home att öppna förskoleklass i Ekerö. 

Ansökan innehåller många allvarliga fel och brister. 

Obligatoriska uppgifter saknas och ledningen har i flera fall inte kunnat lämna begärda kompletterande uppgifter till Skolinspektionen. 

2013-09-18  


Har avgående kommunalrådet i Ekerö tröttnat på sitt jobb, eller...

Carpelan, som ska avgå som kommunalråd i Ekerö efter valet 2014, har redan börjat "lägga av" arbetet som kommunalråd.

Viktiga ärenden tas inte upp i kommunstyrelsen, ledamöterna i kommunstyrelsen får inte tillräckligt underlag för sina beslut. Och information som är förfalskad delges ledamöterna.

2013-09-13    


Kommunledningens mörkläggning orsakar stora merkostnader för Ekerös skattebetalare

Alliansen skyr inga medel för att visa att det ger lägre kostnad för kommunen att hyra än att äga äldreboendet i Stenhamra. 

Genom en manipulerad kalkyl som passar ändamålet, och en förfalskad rapportredovisning, hoppas Alliansen kunna dölja den verkliga kostnadsbilden.

2013-09-09   


Kan oppositionen stoppa Alliansens mångmiljonslöseri med skattemedel i Ekerö

Politiker som värnar om skattebetalarnas medel kan rimligtvis inte acceptera att ett så viktigt beslut som rör ca 150 mkr av skattemedel fattas på felaktiga och förvrängda uppgifter.

Det är nu dags för oppositionen att slå näven i bordet.


2013-09-04  


Vad döljs bakom den gravsten i Ekerö kommun som beskrivs - få känner till berömdheten

Denna grav kanske kan vara något för turistinformationen att informera våra turster om. 

Vägbeskrivning bifogas så att även de Ekeröbor som inte känner till graven kan besöka den.

2013-09-01 
  


Drottning Silvia besöker De Gamlas Dag i Ekerö – femtonde året i rad 

De Gamlas Dag började på Drottning Silvias initiativ som en picknick i Drottningholmsparken med Drottningen som värdinna. Sedan tog Ekerö kommun över värdskapet. I år besökte Drottningen De Gamlas Dag i Ekebyhovsparken den 23 augusti 2013. I inlägget kan du bl.a. läsa en intervju med Drottningen om bakgrunden till hennes engagemang för Ekerös gamla.

2014-08-27  


Blir det pendelbåt till Ekerö - kommunalt samråd och utredning om pendelbåtar ger svaret

Pendelbåtslinjen Ekerö - Gamla stan diskuterades på det samråd som ägde rum 19 juni 2013 mellan Ekerö kommun och Landstingets Trafiknämnd och Trafikförvaltningen.

Läs om mötet och om Trafikförvaltningens 49-sidiga utredning om pendelbåtar.

2013-08-24   


Blir det pendelbåt, cykelställ - Ekeröbloggen redovisar samrådet med Trafiknämnden

Kravet på cykelställ vid vissa busshållplatser så att cyklister slipper slänga cyklar i diket som kostar 5000-7000 kr fick en underlig vändning.

Dagen innan samrådet redovisade Folkpartiet två motioner i kommunfullmäktige som rör trafikärenden. Nu prioriterar partiet färgen på busskurer före cykelställ. 

2013-08-19     
  


Insändare kräver att oppositionen i Ekerö ställer krav på extra möte i kommunstyrelsen

Det är uppenbart att insändarskribenten är upprörd över att Carpelan (M) tillåts föra fram åsikter till Trafikverket som ger sken av att åsikterna är avstämda med en enig politisk ledning fast så inte är fallet.

Ska Carpelans upprepa sitt agerande vid det remissvar som Trafikverket ska ha senast 19 augusti om Ekerövägens anslutning till Förbifart Stockholm?

2013-08-12  


Detaljplanen för Wrangels väg i Ekerö har överklagats till länsstyrelsen

Fyra invånare har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 att godkänna detaljplanen för Wrangels väg.

Läs de argument som de klagande åberopar.

2013-08-09  


Flyttning av Ekerövägens på- och avfarter till Förbifart Stockholm räddar världsarvet 

Trafikverket har begärt remissvar senast 19 augusti på en remiss som skickades 10 juli 2013 till Ekerö kommun. Remissen omfattar en ny anslutning av Ekerövägen till Förbifart Stockholm. Remissvaret kräver ett extra möte i kommunstyrelsen. 

2013-08-04 

 


Det är inte Grönköping utan Alliansen i Ekerö som har varit passiv i 2 år i cykelställsfrågan

I Ekerö kommunfullmäktige debatterades cykelställ livligt. Alliansen kunde inte tillstyrka cykelställ då de skulle ta upp frågan om cykelställ med SL. Detta var för drygt 2 år sedan. Ännu har inte cykelställsfrågan tagits upp i den speciellt med SL bildade Samrådsgruppen, där Carpelan (M) är ledamot.

Det gör att Grönköping framstår som mer handlingskraftigt än Ekerö i detta fall. 

2013-07-29   


I Ekerö är 5% av alla hushåll registrerade för obetalda skulder hos Kronofogden

Sannolikt döljer det sig en misär bakom många vackra fasader.

Under 2012 skickade Kronofogdemyndigheten ca 9 brev om dagen om betalningsförlägganden till personer mantalsskrivna i Ekerö.

2013-07-26   


Ekerös satsning på bilismen ger försämring för kollektivresenärer och äldre fotgängare

Citat från kommunens hemsida: "Kommunen arbetar aktivt tillsammans med SL och Arriva som kör bussarna i Ekerö för att ständigt förbättra kollektivtrafiken". Frågan är om detta påstående stämmer när kommunen planerar för att 2 busshållplatser, som nu ligger på samma nivå som vägen, i framtiden enbart ska kunna nås via backar som är 100 m långa.

2013-07-21  


Nya biljettsystemet på Ekeröleden kan tvinga Ekerö kommun att sänka biljettpriset 

Många kritiserar det nya biljettsystemet, men kan glädja sig åt att biljettpriset kanske måste sänkas.

Ekeröbloggen redogör hur detta kan komma sig.

2013-07-17  


Cykelställ och gångtunnel är rena rötmånadshistorien i Ekerö 

Ett cykelställ för ca 1 000 kr vid rondellen i korsningen Ekerövägen - Ekvägen skulle minska "rödljusstoppen" kraftigt. Men alliansen säger nej till detta förslag. I stället utreder Alliansen en gångtunnel. Kostnad 5,5 milj kr. Resultatet blir att inget görs åt köerna på Ekerövägen

2013-07-14    


Ekeröbloggen beskriver en traumatisk händelse för Alex - en av Ekerös främsta kändisar

Den traumatiska händelsen har beskrivits i rikspress.

Sannolikt missar många denna rikshändelse i semestertider men Ekeröbloggen återger händelsen för våra läsare.

2013-07-14   


Göran Ronsten kommenterar det nya betalsystemet Ekerö - Slagsta
Det nya betalsytemet har väckt många blandade känslor.

Ronsten är en av de som har synpunkter på betalsystemet och återger ett samtal som han haft med Färjerederiets VD Anders Werner.

Ronsten kommenterar Werners uppgifter.  

2013-07-11  


Många Ekeröbor kör för fort - enbart två vägar har fler fortkörare i länet än Ekerövägen 
Du får inte enbart konsumentupplysning om hastighetsövervakning utan du kan även läsa en dom i ett trafikmål från Ronneby kammarrätt som är helt osannolik i sina formuleringar. 

Mer formuleringar likartade de som skrivs i domen skulle göra medborgarnas kontakter med rättsväsendet mer underhållande.

2013-07-05   


Första dagen med nytt betalsystem på färjan Ekerö - Slagsta

Förvåningen var stor bland många som åkte med Slagstafärjan den 1 juli 2013. 

Kommunen har nämligen vägrat - trots uppmaning - att korrigera uppgiften att betalsystemet startar först i höst. Detta gjorde att många åkte ombord med "äldre" 10- resp 40-biljetter utan att ens uppmärksamma att ett nytt betalsystem trätt i kraft. Och ombord säljs inte längre några biljetter.

 2013-07-01  


Kommunens information om Slagstafärjans nya betalsystem under all kritik
Men här kan du läsa en 4-sidig broschyr om systemet

Kommunen hemlighåller i protokoll och på sin hemsida såväl att Slagstafärjans nya biljettsystem startar 1 juli 2013 som hur systemet fungerar. Enda informationen är den felaktiga informationen i Mälaröarnas Nyheter att nya biljettsystemet skjuts upp. 

2013-06-28  


Ekerö kommun kan vinna tävlingen "flest baracker - minst satsning på permanenta lokaler"

Ekeröbloggen visar att om det gick att tävla i grenen "flest baracker - minst satsning på permanenta skollokaler" skulle Ekerö kommun sannolikt få en framskjuten placering. 

Även under denna sommar installeras baracker inför terminsstarten i augusti. 

2013-06-20   


Ekerö kommun kapitulerar – det nya betalsystemet för färjetrafiken Jungfrusund-Slagsta införs 1 juli 2013

 
Ekerö kommun tvingas kapitulera inför Färjerederiets påtryckningar.

Det nya betalsystemet införs den 1 juli 2013, trots kommunens annons om att det nya systemet skjuts upp.

2013-06-19 


Ekerö kommun skjuter upp nya betalsystemet för färjan – färjerederiet för in det 1 juli 2013

Kommunen annonserar  i Mälaröarnas Nyheter den 17 juni 2013 att introduktionen av det nya betalsystemet skjuts upp.

Men på Trafikverkets hemsida om Ekeröleden står att det nya systemet förs in den 1 juli 2013.

2013-06-16  


SvT ABC har gjort reportage om bussdepån vid Enlunda - Ekeröbloggen kommenterar

Svt ABC har gjort ett reportage om det växande motståndet mot att spränga bort berget mellan Lullehovsbron och Färingsö Trä.

Du kan här se reportaget och läsa Ekeröbloggens kommentarer.

2013-06-14   


Bussdepåns miljöpåverkan visades för Ekerös politiker - men hur fattades beslutet

Politikerna fick vandra upp 25 m på bergsmassivet mellan Lullehovsbron och Färingsö Trä för att se konsekvenserna av sitt beslut om bussdepåns placering.

Många har undrat hur beslutet kunde fattas. Ekeröbloggen försöker klargöra detta.

2013-06-10  


Konsulten litar inte på sin utredning om Ekerö ska hyra eller äga nya äldreboendet

Konsultbolaget PwC tar inte ansvar för gjord utredning om äldreboendets kostnader. PwC har tvingats använda kalkylunderlag som kommunen har bestämt. PwC friskriver sig från innehållet genom att uppmana läsaren av rapporten att själv "utföra sin analys och reflektera över antaganden gjorda av kommunen".

Och det har Ekeröbloggen gjort i detta inlägg.

2013-06-09  


Politiker i Ekerö inbjuds till granskning på plats av sitt beslut om bussdepåns placering

Sakägare som berörs av bussdepåns placering vid Färingsö Trä gör en okonventionell åtgärd.

De beslutande politikerna inbjuds att på platsen för bussdepån, under sakägarnas ledning, få studera de konsekvenser det oåterkalleleliga beslutet har på miljön.

2013-06-03


Undermåligt planarbete gör att bussdepåns placering i Ekerö vilar på icke saklig grund

Många allvarliga felaktigheter och brister i planarbetet medför att politikernas beslut om nya bussdepån vilar på icke saklig grund.

Frågan är om det är rent slarv eller medveten manipulation av fakta som ligger bakom det undermåliga planarbetet?

2013-06-01


Pendelbåt mellan Ekerö och centrala Stockholm - Tidningsanka eller realitetEkeröbloggen granskar vad Landstingets tjänstemän och landstingets politiker säger om pendelbåt mellan Ekerö och centrala Stockholm.

2013-05-30


Förgubbning och förgumning i Ekerö kommunpolitik


I Ekerö är var tredje kommunpolitiker ålderspensionär.

Ekerö har högst andel politiker i länet som är äldre än 50 år. Och politiker under 30 år lyser nästan med sin frånvaro. Var tredje politiker som var mellan 30 - 49 år avgick efter valet 2010.

2013-05-25


Enligt ansökan blir höjningen av Jungfrusundsåsen i Ekerö upp till 70 meter


Delar av Jungfrusundsåsen höjs 60 - 70 meter.

Det framgår av den ansökan som lämnats till kommunen om förhandsbesked om höjningen av åsen.

2013-05-21


Jungfrusundsåsen i Ekerö – naturreservat eller tipp för massor från Förbifart Stockholm


Kan detta bli en vanlig syn på Jungfrusundsåsen trots att det står i Översiktsplanen för Ekerö att Jungfrusundsåsen ska avsättas som naturreservat och bevaras för kommande generationer.


2013-05-18


Läs Saras egen berättelse om hennes kollovistelser - och Ekerös långsamma hantering

Ekerö kommuns beslut att inte bevilja Sara kollovistelse, trots att det beviljats 10 gånger tidigare, har som alla vet överklagats.

Ekeröbloggen har hos Förvaltningsdomstolen fått del av överklagandet, där en del utgörs av Saras egen berättelse om hur mycket kollovistelsen betyder för henne.

2013-05-14


Skadegörelse för 200 000 kr mot busshållplatser i Ekerö den 10 maj 2013


Anmälningar om skadegörelse har fördubblats i Ekerö på tio år.

Ett exempel på meningslös vandalisering är de busskurer som totalförstördes fredagen den 10 maj 2013 längs Ekerövägen.

2013-05-11


Oförskämd höjning av matpriserna för anhöriga och pensionärer vid Ekgården

Självkostnaden för en lunch som tillagas på Ekgården och som levereras till pensionärer som bor hemma uppgår enligt kommunen till 49 kr. Men vill du som anhörig till en boende på Ekgården eller som allmänhet äta samma mat i form av en lunch på Ekgården kostar det 80 eller 95 kronor. Denna höga kostnad upprör anhöriga och vanliga pensionärer. Avgiften kan t.o.m. vara olaglig.

2013-05-08


Ekerö kommun kritiseras för lång handläggning i ärende som rör förståndshandikappad

En förståndshandikappad flicka har tio år i rad fått bidrag till ett specialläger. Men elfte året tog det mer än två månader för Ekerö socialkontor att utreda ärendet. Ansökningstiden hade då gått ut. Med tillgång till alla handlingar och dokument, och dagliga påstötningar, är det uppenbart att Ekerö kommuns anmärkningsvärt långsamma hantering är ett sätt att tjäna pengar säger den advokat som nu har hand om ärendet.

2013-05-06


Enligt Carpelan (M) är hans avskedspresent till Ekerö länets bästa infrastruktur
 Carpelan säger i sitt avskedsbrev "att Ekerö inom några år kommer att ha en av länets bästa infrastrukturer".


2013-04-25


Ekerös kommunalråd - Peter Carpelan (M) - avgår i samband med valet 2014Du kan läsa Carpelans eget avskedsbrev här på Ekeröbloggen.2013-04-22


Nytt grepp i Ekerö av KD och C för att visa att de inte är med och styr i politiken

Tidigare har KD och C röstat som Moderaterna även när de inte delat Moderaternas politik. Men nu föredrar tydligen KD och C hellre att sitta på läktaren och inte delta i politiken om partierna inte har samma uppfattning som Moderaterna.

2013-04-21


I Ekerö stjäl kommunalrådet Carpelan (M) oppositionens förslag

(S) och (Ö) krävde i budgetdebatten i november 2012 att det skulle inrättas 100 sommarjobb. Kommunalrådet Carpelan (M) argumenterade kraftfullt att det enbart fick vara 50 sommarjobb då Ekerös ungdomar ordnar jobb själva. Och en enig Allians avslog förslaget via omröstning i kommunfullmäktige. 
Fyra månader senare lanseras förslaget från (S) och (Ö) om 100 sommarjobb som ett förslag från kommunalrådet självt. Det är nu ca 16 månader till valet. Det märks!

2013-04-18


Påverka utvecklingen av Stenhamra centrum

Kommunstyrelsen har inbjudit allmänheten till information och rundvandring i Stenhamra centrum. Invånarna kan där ställa frågor och komma med synpunkter på utvecklingen i Stenhamra.

Informationen om aktiviteten har varit bristfällig. Ekeröbloggen ger därför information om inbjudan och redovisar den pågående planeringen av Stenhamra centrum.

2013-04-14


Allt går att visa med statistik - även att Ekerös skolor snart är bland de tio bästa i landet

Det finns 1446 grundskolor som har årskurs 9. 

Ekerös grundskolor ligger på platserna 877, 564, 368 och 237 i en lista i meritvärdesordning där grundskolan med högst meritvärde får plats ett och skolan med lägst meritvärde får plats 1446.
Det verkar därför vara fler än Alliansens politiker i Ekerö som bör belönas för goda insatser i den kommunala skolan.

2013-04-10


Påverka utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum

Informationen är bristfällig om kommunstyrelsens inbjudan till allmänheten att på två möten - 13 och 20 april - påverka utvecklingen av Ekerö och Stenhamra centrum.

Ekeröbloggen ger därför information om inbjudan och redovisar den pågående planeringen av Ekerö centrum.

2013-04-09


Det är inget demokratiskt problem att fritidspolitiker i Ekerö tvingas betala för dokument

Ska Ekerös oppositionspolitiker betala för att fullgöra sitt politiska uppdrag? Ärendet behandlades för tredje gången i kommunfullmäktige i Ekerö den 25 mars 2013. 
Beslutet blev ett klart nej. Men kommunalrådet Carpelan (M) hävdade som väntat i debatten att betalning för dokument inte är något demokratiskt problem.

2013-04-08


Var fjärde lektion i Ekerös grundskolor utförs av av en obehörig lärare

Skolverkets statistik visar att undervisningen i var fjärde lektion i Ekerös grundskolor görs av en obehörig lärare. Ekerö intar därigenom en bottenplacering i landet. 
Men Ekerös skolor är betygsmässigt den 16 bästa skolkommunen i landet enligt kommunen. Och samtidigt visar statistik att Ekerös elever ligger på ca plats 150 när det gäller att klara gymnasiet på 4 år.

2013-04-04


10-15 galanden från tuppar per 15-minutersintervall störande i Ekerö kommun

Ekeröbloggen önskar alla läsare GLAD PÅSKmed att publicera ett äldre inlägg i repris.

Det handlar om en familj som störts av golande tuppar på Ekerö och överklagade miljönämndens beslut om tupphållning.

Miljökontoret hade mätt frekvensen för tupparnas golande per 15-minuters-intervall vid sex stycken inspektionstillfällen och tillät fem stycken tuppar. Men länsstyrelsen tyckte annorlunda!

2013-03-27


Det är färrre elever i Ekerö än i Södertälje som uppnår kravnivån i läsförståelse i årskurs 6


Ekerös elever har sämre läsförståelse än eleverna i Södertälje. Är det förklaringen till att färre elever i Träkvista än genomsnittet i riket uppnår kravvnivå i de 11 delproven i svenska, engelska och matematik.

Med Ekerös organisatíonsmodell ansvarar kommunstyrelsen för att utföra den undervisning som Barn- och ungdomsnämnden beställer. Men kommunstyrelsens ordföranende - Carpelan (M ) - är tyst och passiv - men prisar organisationsmodellen.

2013-03-23


Mögelproblemen i Ekerös skolor inget för oppositionen enligt informationschefen

Kommunens opolitiske informationschef - Johan Elfver - kallar till nöte mellan politiker och föräldrar om mögelproblemen i Träkvista skola. Men enbart politiker från M, FP, C och KD får delta.


2013-03-23


Byggkarusellen och bluffarna i Ekerö snurrar fortare och fortare

Läs politikernas uttalande att 5-våningshus är lika höga som 2-våningshus. Och att vi bygger hyresrätter när kommunen säljer mark till företag som ska bygga bostadsrätter.

2013-03-22


Har Ekerös kommunalråd ändrat åsikt om 5-våningshus vid Wrangels väg

Ska det bli 180 lägenheter i 4 - 5-våningshus vid Wrangels väg. Eller ska kommunalrådet Carpelan göra en pudel och ändra förslaget.

Läs en mailkorrespondens mellan Carpelan och en invånare i Ekerö och bedöm själv.

2013-03-17


Även till JO fortsätter hemlighetsmakeri och osanningar om Ekerö Bostäders försäljning

≡ Av Gösta Olsson ≡

Jag framträder med eget namn då jag öppet anklagar kommunalrådet Carpelan (M) och kommundirektör Hortlund för att undertrycka sanningen i ett så allvarligt dokument som ett yttrande till JO.

Min anklagelse stöds bl.a. av utredningar som kommunen själv har gjort på min begäran. Men jag visar även via egen analys att Hortlund försöker rädda sitt skinn genom att fara med osanning.

2013-03-13


Ekerö Bostäder behöver mark till hyresrätter - men säljer sin mark till bostadsrätter


Styrelsen i Ekerö Bostäder säger att nu ska bolaget satsa på att bygga hyresrätter. 

Men först ska styrelsen sälja den mest attraktiva marken till ett bolag som ska bygga bostadsrätter - och en del av vinsten ska betalas till kommunen.

2013-03-08


Nej till höghus i Ekerö år 2010 blev Ja till höga hus och hård exploatering år 2013

I valrörelsen 2010 publicerade Moderaterna en annons med bl.a. texten "Flerfamiljshus ska inte byggas för högt och inte för tätt. Moderaterna vill att Ekerö ska utvecklas med omtanke och att vår kommuns karaktär ska behållas." 

Men nu är detta vallöfte bortglömt!

2013-03-06


Krister Skånberg, MP i Ekerö: Inför informationsplikt om missförhållanden i den kommunala verksamheten

Krister Skånberg, (MP) föreslår i en motion informationsplikt om befarade missförhållanden i kommunal verksamhet och lokaler. Skånberg har tröttnat på att läsa och höra: Det visste jag inte, den informationen har inte nått mig, den rapporten har jag inte sett.

2013-03-04


Nederlag för Ekerös kommunalråd - men en seger för demokratin

Att kommunalrådet Carpelan efter två debatter i kommun-fullmäktige fått ge upp sitt krav att fritidspolitiker ska betala för att fullgöra sitt politiska uppdrag är givetvis en seger för demokratin.

2013-02-26


Företagsklimatet i Ekerö har försämrats

Den årliga enkätundersökningen av kommunernas företagsklimat som Svenskt Näringsliv gör har nu publicerats. Ekerö kommun har redovisat förbättringar tre år i rad - men nu pekar nästan alla mätvärden på en försämring.

2013-02-21


Censuren slog till i Ekerö kommun - hemsidan rensades på obekväm information

Kommunen visste något som föräldrar och lärare inte borde veta.

Därför rensade kommunen hemsidan på obekväm information om skolornas inre miljö.

2013-02-16


Personalens klagomål över inomhusmiljön i Träkvista skola har nonchalerats i åratal Läs hur personal och föräldrar under åratal har klagat på miljön i de paviljonger vid Träkvista skola där nu Miljönämnden infört förbud att vistas fr.o.m. 1 mars 2013.

Men kommunledningen har valt att prioritera satsning på badhus, bollhall, upprustning kommunhus m.m. före hälsan för elever och personal vid Träkvista skola.

2013-02-13


Nedläggning av Ekgårdens restaurang omprövas – bristen på kunskap i ekonomi är pinsam

Det krävs ingen avancerad matematik för att förstå att om självkostnaden är 49 kr för en matlåda i Ekgårdens kök kan inte självkostnaden för samma mat på en tallrik vara 114 kr.

Efter protester mot nedläggningen föreslås en kraftig höjning av måltidspriset. Att Väringgården tar 80 kr inkl. moms och vinst för lunch har inte fått politikerna att reagera på en självkostnad på 114 kr.

2013-02-13


Går det i Ekerö att lita på kontrollen av inomhusmiljön som måste göras i skolor vart 3:e år

Riksdagen beslutade 1991 om obligatorisk kontroll av ventilations-anläggningar.

Kontroll ska göras minst vart tredje år i skolor och förskolor. Enligt bestämmelserna ska intyg att ventilationsanläggningen fungerar på avsett sätt finnas vid entrén till respektive skolbyggnad.

2013-02-10


Ger informationschefen i Ekerö riktig information om stängda skollokaler i TräkvistaHar kommunen beställt tillfälliga skolpaviljonger? Ska Miljönämndens beslut om stängda skollokaler i Träkvista skola omprövas?

2013-02-07


Delar av en skola i Ekerö stängs, lokalerna hälsofarliga - undervisningen äventyras

I Träkvista skola har en förskoleklass, en första klass, "Fritids" samt alla elever i musik i åk 1-9 undervisning i en hälsovådlig miljö. Miljönämnden i Ekerö har därför beslutat att förbjuda all verksamhet i två byggnader från 1 mars, 2013. Men miljöproblemet är inte nytt - den dåliga miljön för aktuella byggnader har varit känd i över ett decennium.

2013-02-05


Ekerös dåliga rykte som en flyktingfientlig kommun håller på att tvättas bort


Läget har förbättrats, men ännu återstår en hel del arbete för att ta bort Ekerös dåliga rykte som flyktingfientlig kommun. Ett rykte som Ekerö fick då Migrationsverket inte lyckades placera en enda flykting under tre år i Ekerö, trots ett avtal att ta emot 60 flyktingar under den tidsperioden.

2013-02-01


Nu måste kommunalrådet och kommundirektören i Ekerö ut på plan

JO utreder Ekerös hantering av försäljningen av Ekerö Bostäder. Kommunen ska yttra sig i frågan.

Nu måste kommunalrådet Carpelan och kommundirektören Hortlund redovisa allt om försäljningen av Ekerö Bostäder.

2013-01-27


Orimligt beslut väcker frågan om Ekerös politiker tappat kontakten med de äldre i Ekerö

Har våra politiker blivit döva, blinda och stumma för äldre människors behov av en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra? Läs och döm själv.

2013-01-24


Sverigedemokraten Dennis Ek slutar i Ekerö fullmäktige

Läs vilka konsekvenser Dennis Eks avhopp får för Sverigedemokraterna i Ekerö.

2013-01-21


Carpelan och Hortlund placeras på åskådarbänken när Ekerö kommun yttrar sig till JO


Carpelan och Hortlund får inte ens titta in genom nyckelhålet när kommunstyrelsen sammanträder och beslutar om det yttrande som JO begärt om handläggningen av försäljningen av Ekerö Bostäder.

2013-01-17


Hemlighetsmakeriet om försäljningen av Ekerö Bostäder fortsätter 
 Det invanda mönstret om försäljningen av Ekerö Bostäder fortsätter. Oppositionen och allmänheten informeras så lite och så sent som möjligt.

2013-01-13


En ledamot i Ekerö kommunfullmäktige är åtalad för misshandel av sin styvdotter

Det var den 2 juni 2012 under ett familjegräl med upprörda känslor som misshandelm ägde rum.

2013-01-12


Känd politiker i Ekerö argumenterar för kollektivtrafik i radioprogrammet "Ring P1"


Alla politiskt intresserade i Ekerö känner till Krister Skånberg. "Det ska gå - trägen vinner" är Kristers egen devis. Lyssna på Krister - som inte ger upp - i radioprogrammet "Ring P1".

2013-01-10


Dämpad julstämning på äldreboendet Ekgården i Ekerö dagen före julafton

Beslutet i budgeten för 2013 att Ekgårdens restaurang stängs i april har vållat förstämning bland många - främst bland anhöriga och vänner till boende på Ekgården som ser ett stort socialt värde i lunchsamvaron.

Kommunen har fått fyra brev undertecknade av totalt 18 personer som uttrycker stor oro över beslutat och vädjar att beslutet ska omprövas.

2013-01-06


Ekerö är en av få kommuner där hundägare inte behöver plocka upp hundbajset 

Ekeröbloggen har fått frågan om hundägare måste plocka upp hundbajset i kommunen.

I inlägget görs en genomgång av de regler som gäller för hundägare i Ekerö kommun.

2013-01-04


En insändare visar att hundskit inte är en skitsak i Ekerö

En skylt som förbjuder hundskit är inte rätta lösningen på det problem insändaren tar upp.

Men det krävs att såväl kommunen som hundägare sköter sina åligganden.

2012-12-31


JO inleder en utredning om hemlighetsmakeri vid försäljningen av Ekerö Bostäder

JO har, efter anmälan av Gösta Olsson, beslutat att inleda en utredning om Ekerös hemlighetsmakeri och bristande diarieföring vid försäljningen av Ekerö Bostäder.

2012-12-28


Moderaterna i Ekerö marknadsför sig i annonser som ett lyssnande parti (?!!) 


Men frågan är om Moderaterna enbart lyssnar på det som de vill höra?

2012-12-19


Ekerös kommunalråd: Dominant person med dåligt omdöme eller rättshaverist


Kan det vara så att kommunalrådet i Ekerö Carpelan (M) är så dominant att ingen inom de egna leden vågar informera honom när han passerar anständighetens gräns.

Att som enda kommunalråd i Sverige argumentera i kommunens högsta politiska organ - kommunfullmäktige - att politiker ska betala för att fullgöra sitt politiska uppdrag passerar alla gränser.

2012-12-15


Julklapp till pensionärerna i Ekerö: Restaurangen i äldreboendet Ekgården läggs ned

Ekerö kommun sparar pengar och tar bort möjligheten för anhöriga och vänner till boende på Ekgården och äldre i närområdet att äta lunch i äldreboendet Ekgården från april 2013.

Besparing påstås bli ca 430 000 kr/år då självkostnaden för en lunch påstås vara ca 112 kr (!!) och lunchpriset enbart 55 kr.

2012-12-09


Trafikverket presenterar ny Tappströmsbro på samrådsmöte om Ekerövägen

Tisdagen den 11 september 2012 presenterar Trafikverket hur långt verket kommit i arbetet med breddningen av väg 261 Ekerövägen. 

Presentationen sker i Tappströmsskolans matsal mellan kl 15.00-20.00. Vid mötet kommer Trafikverket bl a att presentera förslag till ny Tappströmsbro.

2012-12-07


Bristande omsorg om skattebetalarnas pengar i Ekerö – krav på utredning nonchaleras

Det är ett stort ansvar att förvalta och ha respekt för andras pengar. Att hantera en utredning som rör stora penningbelopp som något som katten släpat in är respektlöst och oansvarigt.

2012-12-04


Kan Sverigedemokraten Dennis Ek sitta kvar i fullmäktige i Ekerö

Jimmie, går det att skriva att man vill totalförbjuda islam, kriminalisera den muslimska tron och straffbelägga all muslimsk verksamhet i hela världen under rubriken" Koranen som toalettpapper" och sitta kvar i Ekerö kommunfullmäktige?

2012-12-01


Nysvenska i samhällsinformationen i Ekerö: Försämring presenteras som förbättringSjälvklart blir det tummen ned för samhällsinformation som inte ger en korrekt och allsidig bild av utvecklingen i skolan i Ekerö.

2012-11-29Moderata politiker i Ekerö mailbombar Ekeröbloggen

Ekeröbloggen har utsatts för mailbombning av företrädare för Moderata Samlingspartiet i Ekerö.

Med mailbombning förstås att medvetet sända iväg ett mycket stort antal e-brev för att störa eller slå ut en mottagare.

2012-11-26


Carpelans felaktiga påståenden påverkade skoldebatten i Ekerö kommunfullmäktige

Carpelan i skoldebatten:Ekerö skolor har förbättrats så att SAMTLIGA elever är behöriga till gymnasiet i tre av kommunens fyra högstadieskolor.

Men läser man Skolverkets statistik finner man att INGEN högstadieskola lyckats med den prestationen.

Varför gör Carpelan dessa felaktiga påståenden?

2012-11-23


I debatten i Ekerö kommunfullmäktige hävdas att Ekeröbloggen publicerar felaktig skolstatistik


Att våra politiker kommenterar i kommunfullmäktige det som skrivs på Ekeröbloggen visar att inläggen läses och tillmätes betydelse i den politiska debatten.

Men var det felaktig skolstatistik som publicerades?

2012-11-22


Lärarförbunden i Ekerö kräver att skollagen tillämpas för barn med behov av särskilt stöd

Kommer politikerna vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20 november 2012 att fatta de beslut som krävs för att Ekerö kommun ska följa skollagen?

Ekeröbloggen redogör i inlägget för lärarförbundens krav.

2012-11-19


Försämring i Ekerös skolor - var tionde elev är inte behörig till populära gymnasieprogram

Något att fundera över för våra skolpolitiker.

Skolverkets senaste statistik visar att det nu är 10% av Ekerös elever som inte är behöriga till ekonomi, humanistiska, samhällsvetenskapliga och tekniska gymnasieprogrammen.

Ekeröbloggen analyserar orsaken till försämringen.

2012-11-18


Högt vitesföreläggandet om toalettbrister i Ekerö äldreboende - 3 miljoner är ingen skitsak


Toaletterna i Färingsöhemmet kan bli en dyr historia för kommunen.

Arbetsmiljöverket kräver nämligen att arbetsutrymmet på toaletterna åtgärdas. Åtgärderna ska vara genomförda till den 1 januari 2016. I annat fall riskerar kommunen ett vite om 3 000 000 kr.

Färingsöhemmet ska enligt planerna stängas när äldreboendet i Stenhamra är klart. Pressen blir därför stor på att tidplanen för Stenhamras äldreboende håller.

2012-11-14


Referat från en fråga vid allmänhetens frågestund i Ekerö som hålls vart fjärde år (!!!)

Invånarna i Ekerö kommun kan en gång vart fjärde år ställa en fråga till ansvariga politiker i kommunfullmäktige i ett ärende som ligger en varmt om hjärtat.

Ekeröbloggen refererar i detta inlägg Sara Lindkvist och hennes frågor om småbarnsgrupperna i förskolan.

Det är tur för Sara att frågestunden råkar äga rum under de 2 år Saras barn är i småbarnsgruppen.

2012-11-10


Kommer Alliansen i Ekerö vägra göra en seriös utredning om äldreboendet i Stenhamra

Kommunfullmäktige i Östhammar omprövar den 13 november 2012 sitt tidigare beslut om extern finansiering för sitt nya äldreboende.

I en motion som väcktes i Ekerö kommunfullmäktige den 25 oktober 2012 krävs att Allinsen gör motsvarande kalkyl för äldreboendet i Stenhamra som Östhammar gjort för sitt äldreboende. Men historiken talar för att Alliansen enbart kommer att göra en Kalle Anka utredning.

2012-11-05


Bra initiativ av Trafikverket – men Ekerö kommun misskrediterar Trafikverket

Trafikverket har vid en serie möten informerat om arbetet med att förbättra trafiksituationen på Ekerövägen.

Men Ekerö kommun har vid flera tillfällen lämnat felaktiga uppgifter om Trafikverkets planering.

2012-11-01


I Ekerö motarbetar Carpelan de förslag han röstat igenom på Moderaternas partistämmaCarpelan var ledamot och representerade Stockholms län på Moderaternas partistämma i oktober 2011.

Men i Ekerö motarbetar Carpelan i oktober 2012 de beslut han själv röstat igenom på partistämman.

2012-10-29


Ekerös "förhandlade upphandling utan förhandling" underkänns av förvaltningsdomstolen

Gösta Olssons nämnde i sin JO-anmälan att kommunen i en pågående rättstvist inte registrerade in- och utgående handlingar på det sätt som lagen föreskriver.

Då många frågat vad det var för rättstvist publicerar Ekeröbloggen domen i rättstvisten.

2012-10-28


Försäljningen av Ekeröbostäder – läs Kammarrättens dom om hemlighetsmakeriet

Många har fört fram en önskan att få läsa domen. Det kan du göra i detta inlägg tillsammans med en kommentar från Ekeröbloggen.

2012-10-21


Ekerö kommun JO-anmäld för hemlighetsmakeri vid försäljningen av Ekerö Bostäder

Domen från Kammarrätten har kommit på Gösta Olssons anmälan om hemlighetsmakeri vid (den misslyckade) försäljningen av aktierna i AB Ekerö Bostäder.

Domen tvingar kommunen att offentliggöra tidigare hemliga uppgifter. Men dessa uppgifter väcker fler frågor än de besvarar.

Gösta Olsson har därför - i ett försök att förstå Alliansens hantering av ärendet - anmält kommunens hantering till JO.

2012-10-16


Det tog tid – men nu har Näringslivsrådets ordförande Ingemar Hertz (M) vaknat

Nu finns Näringslivsrådets kallelse och protokoll från 2012 på kommunens hemsida.

Men det tog nästan ett år innan ordföranden i Näringslivsrådet och tillika ordföranden i Moderata Samlingspartiet i Ekerö vaknade och levde upp till informationen på hemsidan att kallelse och protokoll ska publiceras fr.o.m. 2012.

2012-10-11


Felaktiga sakuppgifter i media ska rättas - det gäller också Ekerö Tidning

Ingen är ofelbar. När ett misstag görs är det viktigt att både erkänna det och korrigera sakfelet.
Om läsarna ser att Ekerö Tidning korrigerar felaktigheter, och dessutom ber om ursäkt om det är på sin plats, så är det "garantin" för att det övriga är korrekt. Ekeröbloggen påpekar nu två felaktigheter som väntar på sin korrigering.

2012-10-09


Ekerö kommun kräver att 180 fastighetsägare ska anmäla alla svartbyggen i 40 år gamla hus

Det väcker arga känslor i Väsby när kommunen kräver av 180 fastighetsägare att ALLA olovliga byggåtgärder utförda på 40-45 år gamla radhus ska rapporteras till kommunen senast den 1 december 2012. Kommunen har skickat ut blanketter där åtgärderna ska fyllas i.

2012-10-04


Bollhallen går samma väg i Ekerö som badhuset - det händer inget under mandatperioden

Kommuner storleksmässigt jämförbara med Ekerö har ca 1100 ungdomar per fullstor bollhall. Men Ekerö har 5300. Trots att Ekerö har flest ungdomar per bollhall i länet och att efterfrågan på halltider genom detta överstiger behovet med 500% överger Alliansen sitt vallöfte om en bollhall under mandatperioden.

2012-10-01


Har Ekerös politiker abdikerat i viktiga vägfrågor 

Det kan inte annat än vara förvånande att Ekerös politiker accepterar att ställa sig bakom ett yttrande om Förbifart Stockholm utan att fått del av handlingarna i ärendet.

Att yttrandet har inslag av rättshaveri gör inte saken bättre.

2012-09-25


Ekerö kommuns felaktiga information på hemsidan är en demokratifrågaInformation till medborgarna har fått all större betydelse för kommunerna. Allt fler söker information via datorer och förväntar sig att hitta aktuell och korrekt information och svar på sina frågor på kommunens hemsida.

Men Ekerö kommun vägrar att korrigera uppenbart felaktig samhällsinformation.

2012-09-19


Nu återstår att också Moderaternas ordförande i Ekerö - Ingemar Hertz - vaknar

Det blev rättning 5 dagar efter att Ekeröbloggen påpekat att protokoll och kallelser för Pensionärsrådet och Näringslivsrådet inte publicerades på kommunens hemsida. Trots att kommunens egen instruktion säger att det ska göras.

Men fortfarande struntar Moderaternas ordförande Hertz att leva upp till kommunens krav på information.

2012-09-15


Ska Ekerö bli en kommun utan lokaler för kärnverksamheten, skola, förskola, äldreomsorg

Frågan är berättigad då Alliansen i kommunstyrelsen den 11 september 2012 kommer att besluta att halvera investeringarna i kommunens kärnverksamhet jämfört med det behov som Alliansen tidigare redovisat.

.

2012-09-08


Hot om vite sätter press på tidplanen för Färingsöhemmet i Ekerö

Pga av att äldreboendet i Stenhamra ständigt försenas talar Alliansen om att placera baracker vid Färingsöhemmet.

Men Arbetsmiljöverkets underrättelse om hot om vite för situationen vid Färingsöhemmet kanske framtvingar baracker av annat slag där än vad Alliansen har tänkt sig.

2012-09-06


5 dagar efter att nedanstående inlägg publicerats fanns Pensionärsrådets alla kallelser och protokoll från 2012 på kommunens hemsida. Även kallelserna från Näringslivsrådet återfanns men inte protokollen.

Har Ekerö kommun lagt ned Pensionärsrådet och Näringslivsrådet

Pensionärsrådet och Näringslivsrådet är viktiga organ i Ekerö. Kommunen lovar på sin hemsida att allmänheten, pensionärer och företrädare för näringslivet ska kunna ta del av och fortlöpande följa de frågor som behandlas inom respektive råd. 
Men kommunen sviker detta löfte.

2012-08-31


Är Carpelans dokument avsett för Grönköping eller Stockholms stads Stadsbyggnadskontor

Rubrikens fråga väcks efter läsning av det yttrande som Carpelan låtit utarbeta och skicka som kommunens synpunkter på ombyggnaden av Brommaplan.

Ombyggnaden är en viktig fråga som berör merparten av Ekerös pendlare. Trots detta låter inte Carpelan kommunstyrelsens ledamöter få del av yttrandet och lämna synpunkter innan det skickas som ett officiellt dokument från Ekerö kommun.

2012-08-28


En lektion i hur Alliansens politiker förhindrar byggande av hyresbostäder i Ekerö

Flera läsare har frågat Ekeröbloggen om jordvallen som byggs längs Jungfrusundsvägen.

Ekeröbloggen svarar på frågan och ger samtidigt en lektion i hur politikerna förhindrar byggande av hyresbostäder i Ekerö.

2012-08-23


Kronofogden jagar politiker på Ekerö


En skuldsatt politiker i Ekerö kommunfullmäktige jagas av Kronofogden. 

Skulden uppgår till ca 250 000 kr


Ny organisation för Ekerö kommun kan spara miljoner – men stora hinder på vägen

Ekerö kommun har en otidsenlig organisation med lednings och styrningsproblem. Organisationen är inte kostnadseffektiv. 

De flesta av Sveriges kommuner har infört en modern, ändamålsenlig förvaltningsorganisation. Men inga tecken finns på att Ekerö ska göra det.

2012-08-14


I Ekerö rivs fungerande skollokaler – samtidigt som andra skollokaler förfaller

Förvåningen är stor att fungerande skollokaler, i en tillväxtkommun med lokalbrist och undermåliga lokaler, rivs med resultat att elever måste tvångsförflyttas till en annan skola.

Är politikerna medvetna om de beslut de fattar när rivningen tillåts ske utan utredning av konsekvenser för elever och lärare?

2012-08-09


HÄR FINNS 12 INLÄGG ATT LÄSA
Ekeröbloggen har varit utsatt för hackerattack
Efter att Ekeröbloggen varit utsatt för hackerattack i maj 2012 tvingades Ekeröbloggen tillfälligtvis att övergå till att använda bloggverktyget Wordpress. Då nu alla problem är lösta återgår Ekeröbloggen till att skriva inläggen i tidigare bloggverktyg.

Du kan läsa de ca 12 inlägg som skrivits i Wordpress genom att klickaEkerö Bostäder - kan en försäljning fortfarande bli aktuell 

Försäljningen av Ekerö Bostäder pågår fortfarande. Frågor om försäljningen i fullmäktige förbjuds. Ledande politiker skriver att en försäljning kan bli aktuell.

Detta kastar en grå skugga över demokratin.

2012-05-14


En minskning av resurserna för Ekerös skolor är enligt Alliansen en satsning


När ska oppositionen klä av Alliansen och säga sanningen om Alliansens påstående att det satsas på skolan?

All officiell statistik visar att det sker en minskning och ingen satsning!

2012-05-09


Carpelan på tvärs mot övriga politiker i debatten om betygen i skolan i Ekerö

Resultatet för Ekerös ungdomar i gymnasiet var 2011 det sämsta på 10 år.

Men i grundskolan ges gläjdebetyg som höjs år för år.

Hör Carpelan debattera om betygen med övriga politiker.

2012-05-07


Vem är ansvarig i Ekerö kommun för det bristfälliga underhållet av kommunens fastigheter

Efter att ha hört Richloows (Ö) obesvarade fråga i kommunfullmäktige "vem är ansvarig för det bristande fastighetsunderhållet" och läst att bristerna ger en årlig merkostnad för kommunen på ca 10 mkr har flera vänt sig till Ekeröbloggen för att få frågan besvarad.

2012-05-02


Akut underhåll var 97% av underhållsbudgeten för Ekerö kommuns fastigheter 2011
Men påståenden om eftersatt underhåll är svartmålning enligt kommunalrådet Carpelan

Kommunalrådet Carpelan (M) har många strängar på sin lyra.

Men att kommunalrådet Carpelan är expert på fastighetsunderhåll är däremot en överraskning för de flesta.

2012-04-30


Carpelan tål inte nederlag – ville undanhålla information i årsredovisningen för 2011

Oppositionen i Ekerö gjorde en fullständigt unika prestationen i svensk politisk historia genom att på 6 dagar samla stöd från 13% av de röstberättigade för att inte sälja Ekerö Bostäder och på så sätt driva igenom en folkomröstning i frågan.

Men hela förspelet till folkomröstningen ville Carpelan dölja i årsredovisningen för 2011. Inget skulle stå om detta.

2012-04-26


Kommentar om Ekerövägen: "Jag hoppas jag är död när de börjar slita i marken"

En journalist gör en bussresa från Brommaplan till Ekerö kommunhus. Under resan träffar journalisten olika personer som har kommentarer och synpunkter på Ekerövägen. Även kommunalrådet Carpelan intervjuas

Du kan läsa journalistens artikel i inlägget.

2012-04-22


Alliansen vaknar - gör det som skulle ha gjorts före beslut om försäljning av Ekerö Bostäder

Nu, först när invånarna i Ekerö sagt nej till en försäljning, vill JA-Alliansen ta fram det beslutsunderlag som beslutet att sälja Ekerö Bostäder borde ha baserats på.

2012-04-19


Populistisk information om åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Ekerövägen

Kommunens informationen verkar tillrättalagd för att ge medborgarna sken av handlingskraft och snabbhet samt att något händer. Informationen är pladder och önsketänkande där väsentligheter undanhålles.

Inom 24 timmar efter att Ekeröbloggen publicerat detta inlägg lade kommunen ut efterfrågad information på sin hemsida. Vad bakgrunden kan vara till detta märkliga sammanträffande får läsaren själv bedöma.

2012-04-16


Carpelan (M) bidrog genom sitt agerande till Alliansens förlust i folkomröstningen

Rubrikens påstående förs fram i en insändare skriven av en ledamot i AB Ekerö Bostäder, Ekerö kommunstyrelse och Ekerö kommunfullmäktige m.m.

2012-04-13


Ekerö kommun hävdade felaktigt att världsarvet Drottningholm har fel gränser

Riksantikvarieämbetet svarar Ekerö kommun att gränsen för världsarvet Drottningholm är den gräns som finns registrerad hos UNESCO. Gränsen beslutades i samband med inskrivningen i världsarvslistan 1991. Det har aldrig har varit någon annan gräns än denna.

2012-04-11


Ett tack från invånarna i Ekerö till Per Unckel och Ekeröbon Tommy Liljeros
Utan den kamp för demokratin som såväl Ekeröbon Tommy Liljeros som förre landshövdingen Per Unckel stred för hade inte Ekerö Bostäder varit kvar i kommunens ägo.

Dessvärre får inte Per Unckel och Tommy Liljeros personligen uppleva demokratins triumf. Men invånarna i Ekerö kan göra det.

2012-04-10


Länsstyrelsen avslog Ekerö kommuns förslag om samåkning i kollektivkörfältet på Ekerövägen

Länsstyrelsen har nu kommit med sitt beslut rörande Carpelans förslag att bilister ska få köra i kollektivkörfältet om det är tre personer i bilen. Som väntat blev det tummen ned för Carpelans förslag.

Läs Ekeröbloggens kommentar till beslutet.

2012-04-08


Grönköping eller Ekerö kommun - lättsam läsning av gamla inlägg i påsktider

Byggnadsnämndens ledamöter inspekterar 2 gånger en vedtrave och hävdar att vedtraven är ett svartbygge då bygglov saknas. Läs den osannolika historien genom att klicka

Miljönämnden gör utryckning 2 gånger och räknar antal gol som tuppar gör per varje intervall om 15 minuter. Läs den osannolika historien genom att klicka


Fråga till Alliansens politiker: Varför är Ekerö en av de fattigaste kommunerna i länet

Invånarna undrar hur det kommer sig att Ekerö kommun har fått och måste ha:

-en av länets största låneskulder till banker
-en av länets största pensionsskulder
-lägst tillgångar per invånare av länets kommuner

2012-04-04


De nya Moderaternas bostadspolitik gillas av invånarna i EkeröMånga sätter upp ett förvånat ansikte över att så många som 64% uttryckte sitt gillande över de nya Moderaternas bostadspolitik i folkomröstningen den 25 mars 2012 om försäljningen av Ekerö Bostäder.

2012-04-02


Påverkar miljardsatsningen Huddinge Resort med sitt äventyrsbad Ekerös badhus

Det verkar inte vara allmänt känt för Ekeröborna att ett upplevelsecenter med bl.a. ett stort äventyrsbad planeras vid Heron City i Kungens kurva . Då byggstarten förväntas vara hösten 2012 kan första simtagen tas hösten 2014.

2012-03-29


Invånarna och demokratin har segrat - det blir ingen försäljning av Ekerö bostäderInvånarna i Ekerö firar idag den 27 mars 2012 att demokratin har segrat i kommunen.

2012-03-27


Kommer Carpelan i Ekerö att följa de råd han gav Mona Sahlin vid hennes valförlust 2010


Det återstår att se om Carpelan följer de råd han så uppfordrande gav Mona Sahlin vid hennes valförlust 2010.

2012-03-27


Stor seger för BEHÅLL Ekerö Bostäder - Förkrossande nederlag för JA-AlliansenKnock-out seger i folkomröstningen för att behålla Ekerö Bostäder.

2012-03-25


Läs vad Folkpartiet i Järfälla tycker om hyreslägenheter genom att klicka
Folkpartiets ordförande Gunnar Pihl om folkomröstningen om Ekerö Bostäder

Läs en öppenhjärtig intervju med Gunnar Pihl (FP) i tidningen "Nu - Det liberala nyhetsmagasinet".

2012-03-22


Ekerö kommun år 2022 - lyssna till olika framtidsscenarior

Att se in i framtiden är svårt.

Men lyssna till en diskusson hur det kan vara i Ekerö år 2022 beroende på om Ekerö Bostäder säljs eller inte.

2012-03-22


För de av Ekeröbloggens läsare som missade SVT ABC :s reportage den 22 mars 2012 om folkomröstningen klicka


Varför vill JA-Alliansen sälja Ekerö Bostäder, finns det dolda motiv!
Ekeröbloggen försöker redovisa den hemliga och dolda agendan som styr JA-Alliansens motiv för försäljning av Ekerö Bostäder.

2012-03-21


Lyssna på Sveriges Radio P4:s inslag om folkomröstningen den 20 mars 2012Sveriges Radio P4 har i ett reportage tagit temperaturen på valrörelsen i Ekerö Centrum.

2012-03-20


Hyresrätten i Ekerö är kanske snart lika unik som allemansrätten
En härlig skogspromenad med gummistövlar på fötterna och svampkorg i handen - i Sverige kan vi njuta av många rättigheter.

Rättigheter som många av oss tar för givna men som är sällsynta på andra håll i världen. Att fritt kunna ströva i skog och mark är en av dem. Att hyra sin bostad utan att behöva betala stora pengar i insats är en annan.

2012-03-19


I valspurten om Ekerö Bostäders försäljning uppträder en ny aktörAtt starta sent behöver inte vara en nackdel om man tar stora kliv.

2010-03-19


Vad händer på Ekerö Bostäders bolagsstämma i maj 2012

Ekerö Bostäder är enligt valmaterial, insändare m.m. från JA-Alliansen med kommunalrådet Carpelan (M) i spetsen vanskött och en ekonomisk risk för kommunen.

När Ekerö Bostäders styrelse t.o.m. anlitade revisorer som nu arbetar för att bemöta tidigare påhopp om misskötsel från Carpelan är allt upplagt för en stormig bolagsstämma i maj 2012.

2012-02-18


Från Cannes i Frankrike till Örebro i Sverige – kommunalrådet i Ekerö diskuterar bostäder

På Moderaternas partistämma 2011 antogs ett nytt kommunalpolitiskt program där det fastslogs att allmännyttan för kommunerna var ett viktigt bostadspolitiskt instrument.

Den 16 - 17 mars på årets Sverigemöte - där Carpelan (M) deltar - är en punkt "Kan vi lösa bostadsmarknadens problem". Kommer Carpelan, som en aktiv deltagare, att i debatten föreslå att det kommunalpolitiska programmet ändras till att allmännyttan är oviktig?

2012-03-16


Sälja Ekerö Bostäder - en extremt dålig affär för de boende - och för köparna


Kanske inträffar det som Carpelan i JA-Alliansen sa den 9 september 2010 på en bostadspolitisk debatt i Mälarökyrkan: "För de som tvingas till - eller vill bo - i hyresrätt finns det hyresrätter i Botkyrka".

Men att förvärva Ekerö Bostäder blir en riktigt dålig affär även för köparen utifrån de förutsättningar, som enligt JA-Alliansen, ska gälla för en försäljning.

20121-03-14


Ekerö nekas medlemskap i ICOMOS - organet som arbetar för att bevara Drottningholm

Ekerö som enda kommun med två världsarv borde självfallet vara en VIP-medlem med guldkort i ICOMOS.

Ekeröbloggen ger en trolig orsak till avslaget på medlemsansökan.

2012-03-09


JA-Alliansens gruppledare svarar inte på frågor trots löfte i valbroschyren

 Vad är ett löfte i JA-Alliansens valbroschyr värd?

Kan respektive partis länsförbund förmå Carpelan (M), Billter (FP), Åkerljung (KD och Brunstedt (C) att följa sina löften?

2012-03-07


Ska Ekerö Bostäder bli franskt – Carpelan på fastighetsmässa i Cannes

Valrörelse eller inte - en årlig resa till Cannes är viktigare för vårt kommunalråd Peter Carpelan (M).

2012-03-06


JA-Alliansen: Hyresrättens framtid i Ekerö är säkrad vid en försäljning av Ekerö bostäder

JA-Alliansen lovar i en annons i Mälaröarnas Nyheter att hyresrättens framtid är säkrad vid en försäljning av Ekerö Bostäder. Hyrorna kan vidare bli lägre. Och ett privat företag kan bygga fler hyreslägenheter i Ekerö.

2010-03-05


Vi vill veta mer om försäljningen av Ekerö Bostäder

JA-Alliansen har mörkat det mesta om försäljningen av Ekerö Bostäder. Det går inte, med den information som finns, att genomföra en valrörelse i god demokratisk ordning.

Ekeröbloggen föreslår därför att Alliansen berättar mer om vilka företag som vill köpa Ekerö Bostäder, vilka hyror som företagen kommer att kräva och hur många lägenheter som kommer att omvandlas till bostadsrätter.

2012-03-02


Frågor till JA-Alliansen om Ekerö Bostäders försäljning

Enligt JA-Alliansens valbroschyr besvarar gruppledarna, dvs Carpelan (M), Billter (FP), Brunstedt (C) och Åkerljung (KD) gärna frågor om Ekerö Bostäders försäljning. Ekeröbloggen ställde den 27 februari 2012 de fyra mest vanliga frågorna som våra tittare har haft vid kontakt med bloggen.

Svaren kommer givetvis att publiceras.

2012-03-01


Hur länge ska Ekerö Bostäders styrelse behöva tåla att bli baktalade av sin ägare

Nu har Carpelan än en gång smiskat styrelsen för Ekerö Bostäder.

Denna gång understödd av Billter (FP), Brunstedt (c) och Åkerljung (KD).

Utan att kontakta Ekerö Bostäders styrelse meddelas på moderaternas hemsida att Ekerö Bostäder är en ekonomisk risk för kommunen; bolagets skötsel riskerar välfärd inom skola, omsorg.

2012-02-28


Ekerö Bostäder - en ekonomisk risk säger Alliansens gruppledare

Vem vill köpa ett företag vars ägare berättar att det är en ekonomisk risk att köpa företaget? Alliansens gruppledare gör sitt bästa för att "prata ned" värdet på Ekerö Bostäder inför en ev kommande försäljning. Enligt senaste utspelet är Ekerö Bostäder så illa skött att företaget äventyrar välfärden för förskola, skola, omsorg.

2012-02-26


Carpelans utspel om biltrafik i busskörfältet får tummen ned

Trafikverket, Närpolisen i Ekerö, Stockholms stads Trafikkontor och Trafikverket har alla fört fram kraftfull kritik till Carpelans (M) förslag att tillåta biltrafik i busskörfältet vardagar kl 07-09 om det är 3 eller fler i bilen.

2012-02-23


Hyresförhandlingarna med Ekerö Bostäder har strandat

Hyresgästföreningen och Ekerö Bostäder ligger långt ifrån varandra och kan inte komma överens. Det innebär att ärendet kommer att avgöras av Hyresmarknadskommittén.

Men hyreshöjningen är blygsam jämfört med hyreskrav från en tidigare intressent till att köpa Ekerö Bostäder.

2012-02-20


Försäljningen av Ekerö Bostäder: Valfläsk om kommunens räntekostnader

Ekeröbloggen kommer i ett antal inlägg att granska fakta som förs fram när det gäller försäljningen av aktierna i AB Ekerö Bostäder.

Först ut att granskas är försäljningens inverkan på kommunens räntekostnader.

2012-02-18


Opinionsundersökning om försäljningen av Ekerö Bostäder
Det är givetvis inte fel att fråga Ekerös innevånare hur de kommer att rösta om Ekerö Bostäders försäljning.

Men vem som ligger bakom opinionsundersökningen och frågan om medborgarens förtroende för kommunalrådet Carpelan (M) var ett ärende i kommunfullmäktige den 9 februari 2012.

2012-02-14


Hemligt eller inte hemligt - det verkar falla under lotteriförordningen i Ekerö

Enligt kammarrätten går det att hemlighålla vissa intressenter och publicera namnen på andra intressenter som vill förvärva aktierna i AB Ekerö Bostäder.

2012-02-12


En försäljning av Ekerö Bostäder räcker knappt till att finansiera badhuset

Enligt annonser i Mälaröarnas Nyheter och debatten i kommunfullmäktige ska pengarna från försäljningen av Ekerö Bostäder räcka till att betala av kommunens stora skuld, rusta upp våra slitna skollokaler, till investering i infrastruktur, breddning av Ekerövägen, förskola, skola, badhus, bollhall, äldreboende i Stenhamra ....

2012-02-08


Ekerös JA-Allians måste upp till bevis om realismen i försäljningen av Ekerö Bostäder

Alliansen måste på kommunfullmäktiges sammanträde den 9 februari 2012 lämna mer information om Ekerö Bostäders försäljning. Alliansen måste även styrka realismen i sina påståenden.

2012-02-06


Som en ren service till våra läsare publicerar vi ett överklagande från föreningen Rädda Lovö rörande Trafikverkets ansökan hos Mark och Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt om tillstånd att anlägga och driva tillfällig hamn vid Malmviken i Ekerö kommun. Du kan läsa överklagandet genom att klicka här.


Ska de borgerliga villaägarna bestämma om hyresgästernas framtid


En insändare granskar hur de bor som beslutade att sälja Ekerö Bostäder. Insändarskribenten har även synpunkter på senaste hyreshöjningen.

2012-02-04


”Vi flytt int” gäller inte Ekerö – fler än var tredje 23-åring lämnar kommunen under ett år

 

Ekeröbloggen granskar orsaken till detta märkliga förhållande.


2011-01-31


Stockholms Fria om folkomröstningen i Ekerö

Enligt Stockholms Fria - som intervjuat Carpelan (M) - har Carpelan inte mycket till övers med den nya lagen som tvingat fram en folkomröstning. 

Annat var det tydligen 2008 när det gick att avstyra en folkomröstning. Senare i intervjun påstår Carpelan att "det är jättebra att vi har en folkomröstning i den här frågan".

2012-01-28


Båtpendel Ekerö – Stockholm, hög kostnad – litet resultat

Endast totalt 6 bilister och knappt 60 av nuvarande busspendlare förväntas ta båtpendeln mellan kl 06 - 09 vid 60-minuterstrafik enligt en utredning gjord av AB Storstockholms lokaltrafik! Detta ger dessvärre ingen avlastning av Ekerövägen. Trafikkaoset kommer att bestå. 

Läs Ekeröbloggens analys av rapporten.

2012-01-26Senaste 10 artiklarna
Stenhamrabilder, psktid 2007   2007-04-08
Statsrdet gr igen, rasar mot DN   2006-11-13
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer